Rákos Vidéke, 1933 (33. évfolyam, 1-53. szám)

1933-01-08 / 2. szám

2 szám RÁKOS VIDÉKE 3 d iai A Nagykaszinó Szilvesztere. A Rákosszentmi­hályi Nagykaszinóban Szilveszterkor feléledt a régi jó hangulatok emléke. Nem volt ugyan műsor, nemi volt belépődíjas, nagyszabású estély, de körülbelül száztagú társaság gyűlt össze és cigányzene mellett a legjobb kedvben köszöntötte az uj esztendőt. A fiatalság is derekasan felvonult és csakhamar táncra kerekedett. A Korzó mozgó előadása után átvonult a kaszinóba a vendégszereplő müvésztársaság isi és szórakozás közben a közönség kérelmére Da ragó Lissy kedves dalokkal, Juhász József pedig megkapó szavalatokkal ajándékozta meg hálás hallgatóságát. Juhász vérbeli bohém. A Nemzeti Színház jellem- komikus művésze, aki komoly, figyelemreméltó köl­tői tehetséggel is rendelkezik. Mondani sem kell, hogy lelket renditő szomorú verseket és hazafias költeményeket ir, amelyeket megkapó erővel és szív­vel ad elő. Valóban nem mindennapi élvezetet szer­zett közönségének a fehér asztalnál is, hol késő reg­gelig ünnepelték. Az uj esztendő kedvesen köszöntött be a kaszinóban. Hymen. Az utóbbi időben többször jelenthettünk örvendetes hirt a rákosszent mihályi fiatalság egykori kedves tagjáról, a régi gárda egyik tehetséges, sze­retetreméltó műkedvelő színészéről, Chorus Rezsőről, aki községünkből történt elszármazása óta délceg hadnaggyá lett és most Pécsett teljesít szolgálatot. A jó hírek sorozata azonban ezzel még nem teljes, most értesülünk, — jó utólagosan — hogy a fiatal hadnagy a legnagyobb földi boldogságra is megvál­totta a jegyet, amikor még Esztergomban mátkájává tette Ticsarics Margitkát, Ticsarics János eszter­gomi kir. telekkönyvvezető özvegyének bájos leá­nyát. Most már tehát nemcsak a nemrégen kinevezett hadnagynak, hanem a boldog vőlegénynek is szólhat­nak a szeretettel teljes üdvözletek. Az uj év első ajándéka Álom ez, v^gy va óság? Kérdi a rákos vidéki közönség, mióta az uj esztendő kapuján beléptünk: A miért hiába epedtünk évtize­deken át, ime szinte észrevétlenül a kényelem orszá­gába jutottunk. A Hév. vonatokat pontosan ott várja a Kerepesi-uti végállomáson a szép, modem Beszkárt kettős kocsi és röpíti tovább, sima kerekein a fővá­ros belseje felé. Kifelé igyekeztünkben sem kell már negyed- vagy félórákat várakoznunk a villamosra, kényelmesen elfuvaroz a sűrűn felbukkanó 75-ös és 76-os. A 76-os járatok rendszeresítése már e néhány nap alatt is célszerűnek és hasznosnak bizonyult. Lám, a vasút ezúttal hallgatott a közönségre, ami nem minden esetben lenne okos dolog, ezúttal azon­ban bizonyos, hogy a közönség kívánsága volt, hogy a Keleti pályaudvar előtt visszakanyarodó 44/a jel­zésű kocsikat irányítsák ki a Hév. állomásra. A Rákos Vidéke hónapokkal ezelőtt tolmácsolta ezt a közönség köréből felmerült ötletet. A Beszkárt hall­gatott rá, amiért feltétlen köszönet és elismerés illeti. így azután különösebb nehézség és áldozat nélkül igen nagy szolgálatot tett a Hév. közönségé­nek is, mely jó jelnek tekintheti ezt a nagy örömmel fogadott újítást közlekedésünk uj korszakára vonat­kozóan is. A lapok jól hízott kacsát röppentettek; világgá a Hév. Szilveszterkor történt átvételéről, ele bizony Szilveszterkor semmi sem történt, ellenben igaz az, hogy a Hév. ügyéiben újév óta a Beszkárt intézkedik, vagyis a gyakorlatban csakugyan átvette a vállalatot. Mészáros József ??!/#?? Rákosi-ul Ä' Szilveszter estély a moziban A Korzó mozgó uj vezetősége olyan szilveszteri mulatságot rendezett közönségének, amely megköveteli, hogy komolyan és érdemlegesen foglalkozzunk vele. Még nálunk' ilyen mértékben sohasem tapasztalt üzleti érzékről tett bizonyságolt a Korzó-mozgó vezetősége. Való­sággal amerikai lendület, ötletesség és áldozatkész­ség nyilvánul meg működésükben, ami egymagában is őszinte dicséretet érdemel és azt teljessé teszi az a tiszteletreméltó körülmény, hogy határozott mű­vészi érzékük mindenkor megvédi őket az Ízléstelen^ ség veszedelmétől. Szilveszter estére a közönséget olyan műsorral várták, amely valósággal tiszteletet parancsoló, ráadásul pedig olyan gazdagon meg­ajándékozták vendégeiket, hogy mindenki elragad- tatással fogadta a gavalléros bőkezűségnek ezt a még nem látott példáját. Kitűnő üzletemberek te­hetnek csak ilyesmit! A műsorban a Nemzeti Szín­ház két kitűnő művészét is felléptették. Szőke Sán­dort mindenki isimeri és szereti minálunk. Remekelt most is; pazar humorral, az ötletek valóságos' tűzi­játékával ékesít ette fel nagyhatású alakítását. A kö­zönség szivéből kacagott és elragadtatással tapsolt. Daragó Lissy kedves és ügyes partnere volt. Juhász József a Nemzeti Színház fiatal gárdájának egyik legtehetségesebb tagja. Eredeti humorát, megkapó jellemző erejét sokat ünnepli az ország első színhá­zának közönsége. Igen kedves és mulatságos cigány- jelenetet adott elő olyan természetesen és pazar hu­morral, hogy szinte lenyűgöző' hatást tett. Viharo­san ünnepelték. Sikerét talpraesett, kedves és meleg újévi köszöntőjével tetézte meg. Daragó Lissy hang­ja, egyre fejlődő énektudása ezúttal is jól érvényesült és megerősítette a jövőjéhez fűzött reménységet. A komoly énektanulmányok kincset bányásznak ki ho­vatovább természetadta képességeiből. Kassai lovag országosan, sőt külföldön is ősimért jeles artista, a kiben kedves lakostársut nyertünk. Nagyon ügyes és mulatságos büvészjelemete igen tetszett, zienehu- morista mutatványa pedig meghatványozta sikerét. Élvezetes, derék munkát végez. Igen jó volt a mozgó zenekara, melyet az ünnepi alkalomra még megerősi- tettek. Az Adámy gyerekek mókája is tetszett, nem­különben a bemutatott humoros film, amelyben csupa jeles művész játszik, élén Annie Ondrával, aki ragyogó és valóban bájos színésznő. Szigorú kritikával csak annyit lehet megjegyezni a filmről, hogy egy picit talán hosszadalmas és helyenkint gördülékenyebb lehetne. Az újévet a Himnusszal kö­szöntötték. Előadás után rengeteg nyereményt sor­soltak ki: hat malacot, hat üveg pezsgőt, igen sok üveg bort, hatalmas tortát, libamájat, számos Stüh- mer cukorka csomagot, pipere szappant, néhány tu­cat mozi belépőjegyet és sok egyebet. A szünetek-' ben Lindmayer Károly és Stanfel József Ízletes szend­vicseit szolgálták fel díjtalanul. Rengeteg volt belő­lük éis a legjobb sonka, meg szalámi díszelgett raj­tuk. A nyomulásig tele nézőtéren ott volt a szentmi- hályi társaság javarészéből, aki csak jegyhez jutha­tott, mert néhány százan, akik előre nem biztosítot­ták helyeiket, sajnálatosan kintrekedtek. Bonbon, Kakao, Csokoládé kapható RÁKOSI-UT 74. SZ. ALATT Pesti árak! Tulajdonos; PABST GIZELLA,

Next

/
Oldalképek
Tartalom