Rákos Vidéke, 1932 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1932-11-13 / 46. szám

46. szám. RÁKOS VIDÉKE 5. oldal. Szerzői est. Kistarcsa kiváló dalköltő kántora Tkalecz — irói nevén Tarcsay — Vilmos hétfőn szer­zői bemutató estélyt rendezett Budapesten, a Fráter Lóránd társaságban. A már is széles körben népszerű kedves és hangulatos Tarcsay-dalokat nagy tetszéssel fogadta a válogatott közönség és a szerzőt meleg ün­neplésben részesítette. Levente tánc-estély. Az öregleventék, vagyis az 1911-es évfolyambeliek, akik a jelen évben felszabadul­nak a leventekötelezettség alól, december 10-én este 8 órakor a Kaszinó helyiségében reggelig tartó táncestéi)! rendeznek. A zenét Bán Béla leventezenekara szol­gáltatja. A „Visszhang“ dalárda hírei. A „Visszhang“ dalárda estélyén Rákosfalva közönsége szívből ünne­pelte dalárdáját nagyszerű számaiért. Hosszú ovációval jutalmazták a dalárda házi szerzőjét, Kaltenecker Józsefet jólsikerült verseiért, amelyeket Läufer Lajos adott elő hatásosan. A színdarabokban Bencze Terus, Görög Emmy, Balog Margit, Kaltenecker József, Taksás Antal, Milus Mihály, Kállay László, Szele Lajos és Pirisi aratott nagy sikert. A rendezés Taksás Jenő tudását dicséri. A dalárda kebelében megalakult a feleségek egyesülete Vámos Ferencné elnöklete alatt. Teaestélyek és egyéb kellemes szórakozások rendezését tűzték ki programmul. Siessen rendelését beküldeni, hogy azt még a nagyobb fagyok előtt elszállíthassam. Unghváry József faiskolája Cegléd. Árjegyzék ingyen. A faiskola pajzs- tetümentes. Hatóságilag ellenőrizve, garantált nemes, betegségtől mentes Gyümölcsfák Rózsák, fenyők, díszfák, virágzó és diszbokrok, örök­zöldek, stb. igen nagy választékban, újabban leszállított árban BOZZAY BÉLA faiskolai kertészetében Rákosszentmihály György-telep, Gusztáv-u. Faiskolai lerakat: Sashalom, Nagyitczei Hév. állomásnál. Nemes gyümölcsfák II. osztályú db-ként 60 fill. A gödöllői kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 31979/932. Árverési hirdetmény-kivonat. Pollák Rezső I. r„ Frey József II., Haas Albert III. r. vég- rehajtatóknak Visnyey Flórián és neje Fábián Teréz végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 26+248 P 30 t., 353 P 82 f tőke- követelés és járulékai behajtása végett a gödöllői kir. járás­bíróság területén levő Csömör községben fekvő és a végrehajtást szenvedő nevén álló, a csömöri 1286. számú tkvi betétben A+l sorszám 802/4-g hrszám alatt foglalt 119 n. öl területű szántóra és az azon épült lakóházra 1100 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1932 évi december hó 17. napján délelőtt 10 órakor Rákosszentmihály községházánál fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiál­tási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881: LX t.-c. 147., 150., 170. §§; 1908: LX. t.-c. 21. §). Az, aki az in­gatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni (1908: XL1. 25. §.). Gödöllő, 1932. évi szép ember hó 30. GÖZSY s. k., kir. járásb. alelnöke. Stanfel 36zsejf hentes és mészáros, Naponta friss saját vágású húsok és felvágottak. A gödöllői kfr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 24643-932. tkvi. sz. Árverési hirdetmény-kivonat. M. kir. postamesterek és postám, alk. orsz. nyug. egyes, (képv. dr. Pap Jenő Budapest, Népszinház-u. 22.) végrehajtató- nak Huszár Gyula és neje Szanyi Teréz rákosszentmihályi (Jenő utca 61.) lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2391 aranypengő 90 fill, tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a gödöllői kir. járásbíróság területén levő, Rákosszentmihály községben fekvő, s a végrehajtást szenvedők nevén álló, a rákosszentmihályi 4554. tkvi. betétben A fi. sorszám 1816/57. hrszám alatt foglalt 115 n. öl területű szántóra és házra 3000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1932 évi december 2. napján d. e. 10 órakor Rákosszentmihály községházánál fogják megtartani. 1. A legkisebb vételár a következő: M. kir. postameste­rek és postamesteri alk. orsz. nyug. egyes, részére a kikiáltási ár fele, Könyvköveteléseket leszámítoló r. t. részére 5450 P, Izsák Miklós részére 5741 P, Schwartz Tivadar részére 6000 P, Pestvidéki Divatáruház részére 6549 pengő. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiál­tási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadékképes érték­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiál'itott letéti elismervényt a kiküldött­nek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiál­tási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni. Gödöllő, 1932. évi julius hó 19. napján. Dr. JÉHN s. k. kir. járásb. elnök A gödöllői kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 27797-1932. Árverés! hirdetmény-kivonaf. Esztergomi Takarékpénztár r. t. végrehajtatónak Schin Endre és neje sz. Dencsák Julia végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést 2630 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a gödöllői kir. járásbíróság területén levő, Rákosszent­mihály községben fekvő, s a végrehajtást szenvedők nevén álló a rákosszentmihályi 747. sz tkvi betétben Af3 sorszám 2378. hrszám alatt foglalt 242 n. öl területű házas ingatlanra 4000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1933. január 7. napján d. e. 10 órakor Rákosszentmihály községházánál fogják megtartani. 1. A legkisebb vételár a következő 1908.: LXI. t. c. 26. §. 5610/931. M. E. sz. rendelet 23. §. a végrehajtató részére a ki­kiáltási ár fele, Deusch Károly részére 4441 pengő, Adam ré­szére 5030 pengő, Moser Emil részére 5300 pengő, Országos Társadalombiztosító Intézet r. t. részére 5940 pengő, Sashalmi Hitelszövetkezet mint az O. K. H. tagja részére 7060 pengő, Tak Géza, Zilahi Imre és Deutsch Frigyes részére 8286 pengő. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiál­tási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadékképes érték- papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldött­nek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt, az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni. Gödöllő 1932. évi augusztus hó 22. napján. GŐZSY s. k. kir. járásb alelnök. Schricker Sándor faiskolája Alsótekerespuszta u. p. Lepsény. Gyümölcsfát, díszfát, díszcserjét és rózsát a legjobb minőségben, a legszebb és legértékesebb fajtákban szállít. Képes oktató árjegyzékét az érdeklődőknek díjtala­nul küldi. SALZER J. PAPIRÁRUGYAR TELEFON: Aut. 845-05. KészíHegfiiKtnabb pouder-dobozokat és parfüm-kazettákat a leg­finomabb kivitelben. Külön osztály cukrászpapir kellékek gyártásra. Síáiitlüp: II. lehel-D 9. Városi iroda: IV.. Ferenc Jfi^ef-rakeart 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom