Rákos Vidéke, 1932 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1932-07-24 / 30. szám

6. oldal. •RÁKOS VIDÉKÉ 30. szám Községi pénztárnokunk szabadságon. Poros István ny. posta és táviróföfelügyelő, Rákosszentmihály község pénztárnoka, s a Rákosszentmihályi Nagykaszinó népszerű .kincstárnoka“ hosszabb üdülésre, feleségével Lillafüredre utazott. Tekeverseny és nyári ünnepély. A rákosszent­mihályi általános ipartestület julius 23-án és 24-én, vagyis szombaton este 6 órától és vasárnap egész napon át nagy nyári ünnepélyt és tekeversenyt rendez 3 értékes férfi és 2 hölgy dijjal. Vasárnap este gulyás vacsora, 1 dijjal. A kellemes és mozgalmas mulatságra ezúton is meghívja az elnökség nemcsak a tagokat, hanem az érdeklődő közönséget is. A verseny és ün­nepély természetesen az ipartestület székházában lesz. A méltányos kalauz. A következő érdekes levelet kaptuk s mint ritka csemegét adjuk át a nyilvánosság­nak: Tekintetes szerkesztőségi A mai világban ritkán történik olyasmi, ami az embert kellemesen érinti és néha mégis ... Az eset a következő: Wikend jegyet váltottam a Balaton mellé és szombaton reggel a keleti p. u.-ról 7 óra 25-kor induló vonattal elindultam. Már Kelenföld előtt jártunk, mikor jött a kalauz. Kérte a jegyet, én odaadtam. Egyszer csak látom, hogy forgatja, nézegeti a jegyemet, majd megkérdi: a menetjegy iro­dában tetszett váltani? Igen, tegnap. Feleltem én. Kérem, ez a jegy csak a szombaton 12 óra után induló vonatokra érvényes, mondja ő, legkellemetlenebb meg­lepetésemre. De nem baj — folytatja — az ember tévedhet. Tessék leszállni Kelenföldön és a d. u. 14 óra 15-ös vonattal elutazni. Én, mint született pesti Beszkárt és Hév. utas, nem akartam hinni a füleimnek. Nem kell valamit fizetnem ? — kérdeztem bátortalanul. Ugyan kérem . . . ezért a rövid útért ... A jegyen nincs semmiféle erre vonatkozó figyelmeztetés, a menetjegy­irodában nem figyelmeztetik az utast erre vonatkozóan, hát nyilvánvaló a tévedés, — felelte a kalauz. Tessék csak leszállni nyugodtan. Én leszálltam, kezetszoritottam vele és megköszöntem az elintézést. Eddig a történet. Már régen a 19-es villamoson ültem, mikor még min­dig végigborzongott rajtam a rémület: Mi történt volna, ha történetesen a Beszkárt.-on, vagy a Hév.-en követek el hasonló tévedést. Teljes tisztelettel: ifj. Francisczy Béla. A Rákosi-uti banképület. A Pestkörnyéki Bank érdekeltsége — miként köztudomású már — megvette községünk, de talán az egész környék legnagyobb házkomplexumát: a Harcsa Béla Rákosi ut 74. sz. alatti ingatlanát. Ugyanide tette át a bank fiókját is. A Rákosi ut e szakaszán meglátszik az uj gazda gon­dossága és — tőkeereje. Az egész imponáló, három utcára nyíló frontot renováltatták, frissen festették- mázolták 1 Természetesen a Pestkörnyéki Bank ez érde­keltsége megszerezte a Korzó Mozi tulajdonát is. A régi bérlő helyébe uj bérlő kerül, s mint haljuk — a Korzó mozgót belül is renováltatja az uj tulajdonos úgy, hogy ősszel Rákosszentmihály lakosságának méltó mozgószinházban lesz módja a szórakozásra. A Pest- környéki Bank érdekeltsége e házkomplexum vétellel és főleg annak rendbehozásával az intézet méreteihez méltó székházat biztosított községünkben, a mi a mozgé­kony, jónevü pénzintézet örvendetes izmosodását jelenti. Bárcsak a példa, amit az utca tisztításával és jókarban tartásával nyújtott, követésre találna a többi háztulaj­donos részéről is. Vissza Amerikába. Hüllenkremmer Ödön ismert jeles festő barátunk a héten visszautazott Amerikába, hol már két évtized óta él és nagyobb üzem tulajdo­nosa is. Egy évvel ezelőtt jött haza rokonai látogatá­sára és olyan jól érezte magát, hogy egész esztendőre nyúlt el a látogatása. Távozását sajnálattal fogadja a szentmihályi társaság. Amerikaivá lett honfitársunk úgy tervezi, hogy öt év múlva ismétli meg magyarországi látogatását. Halálozás. Frank Áron régi rákosszentmihályi kereskedő, egyike legrégibb lakostársainknak, váratlanul meghalt községünkben. Derék, jóakaratu ember volt, szép családot nevelt. A haláleset híre széleskörű rész- tvéet keltett. Ösztöndij hadirokkantak gyermekei és hadi- árvák részére. Az 1932—33. tanévre ösztöndíjban ré­szesülhet középiskolai vagy főiskolai tanulmányai vagy tanonckiképzési ideje alatt a nem hivatásos állományba tartozott katona hadiárvája és a nem hivatásos állo­mányból származó legalább 25 százalékos hadirokkant gyermeke, ha középiskolai vagy főiskolai tanulmányok esetén életének 24., tanonckiképzés esetén pedig 20. évét még nem töltötte be és jeles vagy (kivételesen) jó eredménnyel végzett, szülője, vagy eltartásra köteles más hozzátartozója és maga a gyermek vagyontalan, kere­setük és jövedelmük sem számottevő. Az ösztöndíj összege főiskolai hallgatók részére évi 80 pengő, kö- zépisknlák négy felső osztálya tanulói részére évi 70 pengő, négy alsó osztályának tanulói részére évi 60 pengő, iparos, kereskedő vagy kertésztanoncok részére évi 50 pengő. A kérvényeket bélyegmentesen 1932. október 1-ig a belügyminiszterhez kell intézni findmayer Károly hentes és mészáros, piactér Mindig gazdag készlet friss áruból. — ízletes felvágottak. — Hurka, kolbászkülönlegesség. — Friss disznó- és marhahús Mészáros József Rákosi-utu48Äny' oszkAe első rákosszentmihályi temetkező vállalata, RÁKOSSZENTMIHÁLY, RÁKOSI-ÜT 49: SZÁM Fiók: Mátyásföld, középső megálló. Rákosszentmihály nagyközség hivatalos vállalkozója. Elvállalja egyszerű és díszes temetések rendezé­sét, hullaszállitást Budapestre, vidékre és külföldre vala­mint exhumálásokat bármely temetőből a legolcsóbb áron. Temetések 40 P-től. Első oszt. temetés 176 P* Viaszgyertyák, síremlékek, sírkeresztek minden nagyság­ban, sirtáblák ércből és márványból. Élő- és művirág koszorúk, koszorúszallagok állandóan kaphatók. Pestkörnyéki Bank R--T. Föintézet: Mátyásföld. Fiókintézet: Rákosszentmihály M. kir. osztálysorsjáték elárusító. Tetterőt és bátorságot követelnek a mai vigasztalan idők. Ne várja, hogy a siker az ölébe hulljon, hanem vegyen, vagy rendeljen intézetünknél OSZTÁLYSORSJEGYET! Egész 24 P, Fél 12 P, Negyed 6 P, Nyolcad 3 P. Ha sorsjegyet nálunk vesz, Szerencséje csak akkor lesz í KI Á D A Q női kézi munka !N és rajzmüterme Budapest IV., Petőfi Sándor-utcza 11. sz. Levélpapírok, töltőtollak, jJgffSréWK kivitelben SZÉNÁST BÉLA papirárubázában, Budapest, Ferenelelc-tere 9. sz. alatt kaphatók-

Next

/
Oldalképek
Tartalom