Rákos Vidéke, 1932 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1932-01-03 / 1. szám

2. oldal. RÁKOS VIDÉKÉ í szám. gyűlöletét azoknak, akik ennek az emberszeretetnek a melegét megérezni, lényegét felfogni képtelenek. A vaknak nem lehet fogalma színekről, hogy értise meg a lélek melegét, a szív őszinteségét, aki keblében az irigység mérgét hordozza, aki hálát, becsülést nem ismer. Mi csak szánjuk szegényeket és imádkozunk veszendő lelkűkért. És imádsággal kezdjük az uj esztendőt, amelynek hajnalán fogadalmat teszünk, hogy hívek maradunk az úthoz, amelyen eddig jár­tunk és ezentúl, is megőrizzük toliunk és szándékaink tisztaságát. Akinek ebben öröme telik, tovább segít önzetlen munkánkban, melynek minden sikerét csak nekik, közönségünknek köszönhetjük. Isten áldása kisérje mindnyájukat és Isten ál­dása fordítsa jobbra hazánk és mindnyájunk sorsát az uj esztendőben I i A váci püspök szózata. Hanauer Á. István megyés püspök évvégi szózatában, melyet a papsághoz intézett, visszatekintve az év eseményeire, megállapítja a következőket: . . . „a sok válság ellenére, az egyház­megye nem állt meg, úgy, hogy töretlen bizalommal folytatjuk a még ránk váró nehéz munkát.“ Az év folyamán létrehozott egyházi intézmények sorában olvasható: „a rákosszenímihályi kültelki szükség templom és lelkészlakás.* Felemlíti a püspöki pap­nevelő tetemes adóságát és a fentartás súlyos gondjait, amelyhez megértőén juttattak sokan támogatást, köztük Küllős Ede sashalmi plébános is. Szeretettel kéri a papságot és a híveket az év folyamán meginduló szociális kezdeményezések lelkes támogatására. Krédó tagfelvétel. A Krédó egyesületben az uj tagok felvétele január 6-án, d. u. 3 órakor lesz. Ezen az ünnepségen veszik fel az újonnan jelentkező Sziv- gárdistákat és a fiukongregáció jelöltjeit is az egye­sületeikbe. Krédó gyűlés. Vasárnap, január 3-án, a nagy­mise után kb. fél 12 órakor tartja a Krédó egyesület első ujesztendei gyűlését a Nagykaszinóban. A Jézus Szive Társulat gyűlése. Vasárnap d. u. tartotta a Jézus Szive társulat december havi gyűlését Pichler István esperes-plébános elnöklésével, aki rész­letesen tárgyalta a társulat aktuális ügyeit, köztük be­számolt a karácsonyi szegényakcióról. A király házasodik. Tóth Kálmán gyönyörű 3 felvonásos történelmi vigjátékát adja elő a fiukongre­gáció fennállásának 5 éves fordulóján. A próbákat megkezdték. A január 17-iki előadás szép emléke lesz a kongregációnak. Az Evang. Nőegylet karácsonyfa ünnepélye. Az ev. nőegylet dec. 20 án tartotta hagyományos kará­csonyfa ünnepélyét, melyen több helybeli egyesület is képviseltette magát. A szépen diszitett karácsonyfa alatt halmozták fel a sok, szeretettel szerzett és szeretettel ajánlott értékes ajándékot. A kiosztást rövid kis ünnepély előzte meg. Megható volt, mikor két picurka I. oszt. leányka vékony gyermekhangján megköszönte a jó nénik fáradozását és az ajándékot, miket szivük szere- tetével óhajtanak viszonozni. Az egyház nevében Csák Gusztáv felügyelő köszönte meg a nőegyesület nagy és önfeláldozó munkáját. Kiosztásra került 42 pár uj cipő, ugyanannyi pár harisnya, összesen 61 gyermek ré­szesült cipő vagy ruhaadományban. 3 munkaképtelen öregasszony is kapott cipőt és ruhaneműt. 120 nál is több gyermek felekezeti különbség nélkül kapott édes­séggel telt csomagocskát, úgyhogy egyetlen jelenlévő gyermek sem távozott üres kézzel, fájó szivvel. A nő­egyesüiet ezúton mond halás Köszönetét a nemesszivü adakozóknak, kik adományaikkal nehéz munkáját tá­mogatták. A középosztály legnagyobb része megtette most is kötelességét a súlyos viszonyok^ között és olyanok is elhozták adományaikat, kik azt saját szük­ségletükből vonták meg. Vajha megnyílnék szive ezek- után annak a néhány eízárkózoítnak is. A nőegyesület szeretettel kéri tagjait, hogy január 5-én 5 órakor a községháza 6-os szobájában a gyűlésen pontosan meg­jelenni szíveskedjenek. Községünk fejlődése épületekben. Rákosszent- mihályon a háború után csak kis mértékben indult meg az építkezés. Azonban a szabad lakásforgalom helyreállítása, továbbá a rendelet, mely az újonnan épitett házak számára harminc, később huszonöt, majd húsz, jelenleg tizenöt évi adómentességet biztosit lehető/é tette, hogy az utóbbi években rendkívüli módon megélénküljön az építkezések tempója. Az épít­kezés száma tetőpontját 1928-ban érte e), amikor összesen 569 építkezést jelentettek be. Az e téren elért fejlődéit szemléltetően bizonyítják a következő adatok: 1925-ben 488, 1926-ban 426, 1927-ben 461, 1928 ban 569, 1929-ben 446, 1930-ban 139, 1931-ben 207 építkezésre kértek engedély*. Ezek között átlagban legtöbb a 2 szoba-konyhás és mellékhelyiségből álló családi ház, de nagyon sok a különböző kerítés, kút, melléképület, kisebb-nagyobb toldalék és átalakítás. Aránylag sok üzlethelyiség, raktár és iroda épült. Földrajzi elhelyezés szerint a községnek az Ilona-utcától a Szilas patakig terjedő, észak-keleti része fejlődött leginkább. ^ Hüllenkremer Ödön sikere. Amerikába szakadt Rákosszentmiháiyról Hüllenkremer Ödön festőművész, kinek a tengeren túl virágzó vállalata van. Régi hü társunkat a honvágy hazahozta, s most már hosszú idő óta részben Európában utazgat, részben itthon tartóz­kodik, hol kedves és kedveit tagja társadalmunknak. A művész azonban itthon sem marad tétlenül, hanem szorgalmasan forgatja az ecsetet, még pedig olyan sikerrel, hogy a téli tárlatra általános feltűnést keltett képeivel, fi ként a „varrónőjével", melyet a kritika is igen melegen méltányolt. Érdekes, hogy Hüllenkremer után hazajött Amerikából egy másik honfitársunk is, Tóth István, kinek hatalmas sütőipari vállalata van odakint és csak szeretett barátja látogatására meg egy kis hazai levegőre jött haza, s most szintén közöttünk tölt kedves napokat. Elismerés. Az ebadó összeírása körül az 1931. évben kifejtett érdemei elismeréséül a járási főszolga­bíró a vármegyei hivatalos lap utján dicsérő elismerés­ben részesítette Gávay Béla számtisztet, Málovits Ilonka és Vörösmarty László irodatiszteket és Kuruc* Kornél h. végrehajtót. Egyesek pénzbeli jutalmat is kaptak. A szegényakció köszöneté. A szegényakció bizottsága köszönetét mond Dénes József papirkeres- kedőnek nemesszivü adományáért, 20 kg. húsért, melyet az akció javára felajánlott. A Polgári dalkör hangversenye. A rákosszent- mihályi Polgári dalkör karácsonyi hangversenyén az első, amit őszinte meglepődéssel és örömmel tapasz­talhattunk, a dalárda hatalmas fejlődése. Legutóbbi szereplése óta hatalmasat haladt ez a kis, de lelkes, törekvő dalkar. Minden tekintetben megérdemli, hogy a közönség felkarolja, megszeresse, mint ahogy meg­szerette az a hálás publikum, amely karácsonykor a Nagykaszinóban annyit tapsolt és olyan melegen ünne­pelte a dalosokat. A hangverseny keretében egyébként kedves ünnepség is volt, még pedig a 10 éve működő dalosok kitüntetése. A polgári dalárda kebelében a

Next

/
Oldalképek
Tartalom