Rákos Vidéke, 1931 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1931-08-30 / 35. szám

6. oldal. RÁKOS VIDÉKÉ 34 szám. Halálozások. A .régi Szentmihály“ egyik erős oszlopa dőlt ki megint az élők sorából. Öitömösi Csillag Szilárd dr. budapesti ügyvéd, Pestvármegy j v. tő. tiszti ügyésze, volt főhadnagy-hadbíró, aug. 24-én. életének 68-ik, boldog házasságának 35-ik évében, igen hosszú szenvedés és a haldoklók szentségének felvétele után meghalt Budapesten. A .Régi Szentmihály“ sorozatban néhány hónappal ezelőtt remekelt róla korrajzszerü, éles portrét a Móricz Pál ragyogó tolla, híven jelle­mezvén a régi, szentmihályi társaság egyik legérdeke­sebb, mindig jóizü és széles körben őszintén kedvelt tagját. Eredeti, szögedi ember volt. Édes apja egykor Szeged város főfiskálisa volt. Ő maga sokáig keresett ügyvéd, rákosszentmihályi birtokos és viílatulajdonos, az egész rákosvidéki társaság kedvelt tagja, jeles vadász, jó kártyás, vidám adomázó, kellemes, ötletes és mindig jellegzetesen alföldi magyar ember. Eleinte a József főherceg telepnek volt egyik vezére, majd részt vett a lóvasut alapításában, vezetésében és a község meg­teremtésében. A község előkészítésében, társadalmi moz­galmaiban tevékeny részt vett. Midőn még a telepek lakossága gondoskodott a maga erejéből arról, hogy iskolát szerezzenek, s mulatságok, adakozások utján gyűjtötték össze a szükséges telek vételárát, Csillag Szilárd, aki akkor parcellázta egyik nagyobb területét, igen kedvező áron engedte át a mostani központi I. sz. elemi iskola telkét, amelyet aztán az uj községnek ad­tak át. A parcellázáskor hat öles utcákat hasított ki, ellentétben a József főherceg telep addigi p3rcellázó- jával, aki makacsul ragaszkodott a keskenyebb utcákhoz. Az első állami elemi iskola gondnokságának tagja volt Csillag dr. Ebből a testületből ma már csak keilen élnek: Pálfi János főszámtanácsos és Bitskey Gyula az akkor még Csömörhöz tarto/ó telepeknek is főjegyzője. Csillag dr. hűséges tagja volt ereje fogytáig a hely­beli társaságnak és lelkes híve Szentmihálynak, amely­től utolsó ingatlana eladásával csak nemrég szakadt el véglegesen. Eredeti egyénisége külön szint jelentett a rákosvidéki társadalomban, hol barátainak tömege sajgó szívvel őrzi meg emlékét és gyászolja szomorú elmú­lását. A X. kér. uj temetőben helyezték fáradt testét örök pihenőre, özvegye szül. Ratkovics Vilma és öt gyermeke: Pápay Alajosné szül. Csillag Mária, ifj. Csillag Szilárd, szentviszlói Deseő Lajosné szül. Csillag Rózsika és Csillag Margit gyászolja szomorú elvesz­tését. Kiterjedt, előkelő rokonsága élén szerepelnek még: legifj. Csillag Szilárd, Szabó Teri, szentviszlói Deseő Adrienne unokái. Pápay Alajos, szentviszlói Deseő Lajos vejei; ifj. Csillag Szilárdné szül. jászóuj- falusi Lángh Sarolta, Csillag Pálné szül. Wehner Magda menyei; Hausinger Andrásné szül. Csillag Piroska, Takácsy Sándorné szül. Csillag Ilona testvérei; Hau­singer András, Gébler József és neje szül. Ratkovics Margit, Takácsy Sándor, Ratkovics Mihály és felesége szül. Szűcs Mária, vitéz Ratkóczy Bódog és felesége szül. szentviszlói dr. Deseő Irén sógorai és sógornői. — Bodánszky Tivadar volt gazdatiszt, Rákosszent­mihály községnek szintén régi lakosa, váratlanul meg­halt múlt szombaton községünkben. Vagy két évtized­del ezelőtt került községünkbe, hol Valéria leányával együtt, ki jelenleg Malovetz Mihály felesége, általáno­san ismerték és kedvelték. A háború alatt és után gaz­dasági ismereteit és tapasztalatait ügyesen értékesítette, de a gazdasági összeomlás őt sem kímélte meg. Szór­Családfák megállapítását, ÄfiÄ mányok felderítését, latin okmányok fordítását, hiteles másolatok készítését jutányosán vállalja Pettkó Béla ny. levéltárnok, IX., Ráday-utca 25. III. I sz. galmas, fáradságos munkával kereste kenyerét, « miben haláláig gazdasági szaktudása segítette. Egy idő óta asztmatikus rohamok kínozták és egy ilyen roham oltotta ki váratlanul életét. Életének 68-ik, boldog házasságának 32-ik évében érte a halál. Özvegye szül. Bergl Mária és három gyermeke: Gregori Germanoffné szül. Bodánszky Margit, Elemér és Valéria férjezett Malovetz Mihályné gyászolja. Bálint György hitok­tató szentelte be és a helybeli temetőben helyez­ték örök nyugalomra, nagy részvét mellett. — Általánosan ismert a Rákos vidékén a magyar újságíró társadalom egyik értékes és szeretetreméltó fiatal tagja, Farkas Sándor hírlapíró, a protestáns egyházak napi­sajtó szolgálatának vezetője, akit a napokban szomorú gyász ért: édes anyja. özv. id. Farkas Sándorné szül. Turcsik Julia elhunyt. A köztiszteletben álló uriasszonyt hosszú, kínos szenvedés után, életének 59-ik évében ragadta el a halál Budapesten. A megboldogult, fiával együtt Mátyásföldön lakott és a cinkotai temetőben temette Blatinczky Pál ev. főesperes, — igen nagy és őszinte részvét mellett. Szent Mihály kápolna. A Szent Margit szigeten levő romokból újjáépítették az egykori nyulakszigeti apácák templomát, a Szent Mihály kápolnát, s azt Szent Mihály napján, szeptember hó 29-én szentelik fel nagy ünnepség keretében. Nekünk ez a hir nem­csak a névkapcsolat miatt érdekes, hanem azért is, mert a tudós Pettkó Béla lapunkban megjelent nagy- érdekű közleményeiből és levéltári kutatásaiból tudjuk, hogy az egykori Szent Mihály pusztán a török hóditás előtt fennállott Pardi község a nyulakszigeti apácák birtoka volt. Nem feltűnő, hogy a szigeíükün épült templomot is Szent Mihály tiszteletére ajánlották. A nevezetes szigeti kápolna és Rákosszentmihály között érdekes kapcsolat bontakozik ki a múltak ködéből. A levente évad kezdete. Szeptember 6-án, vasárnap lesz az 1931—32. év első foglalkozó napja. Az összes korosztálybeii az RTK Csömöri úti sport­telepén, reggel háromnegyed 8-kor gyülekezik, ahol megfelelő szakaszbaosztást nyer. A hétköznapi foglal­kozás első napja szeptember 9-én, szerdán háromnegyed 3-kor. Gyülekezés a községháza mögött levő telken. A Jókai kör hírei. A Jókai kör aug. 25-én rend­kívüli választmányi ülést tartott, melynek keretében a választmányba tiz uj póttagot választott: Bubán Erzsébet, Várkonyi Margit,Weisz Bözsi, Andruska József, Havasy Sándor, Mák Lajos, Neckov József, Stumpf Antal, Schlahutka Gábor és Tóbiás Gyula személyében. A kör szept. 13 án, vasárnap tagjairól csoport fényképet készíttet. Ugyanakkor ünnepli meg öt éves fennállását. Elhatározták még, hogy minden hónap első keddjén irodalmi, — és minden hónap 15 ét követő kedden művészeti felolvasást és előadást tartanak, melyre érdeklődőket szívesen látnak. Belépődíj nincs. Az első irodalmi tárgyú felolvasóestély szeptember 1-én, kedden este 9-kor lesz a körhelyiségben (Tihanyi vendéglő). Tűzoltóink Kiskunhalason. Szeptember 6-án Kiskunhalason nagyszabású tűzöl tóverseny lesz, amelyen a mi tűzoltó testületünk is részt vesz, a kocsifecsken­dők csoportjában, iskola és gyors szerelésben, valamint támadásban. A csapatot a parancsnokság megbízásából Orbán Antal, a nemrégen kitüntetéssel vizsgázóit tűz­oltó tiszt vezeti. Az RTK szüreti mulatsága. Szeptember 6-án (rossz idő esetén 13-án) tartja az RTK nagyszabású szüreti mulatságát vitéz Regős Ágoston piactéri sör­kertjében. Ötletes, diszes jelmezes felvonulás, amerikai árverés, világposta és sok érdekes látni való lesz e napon, igen olcsó belépődíjért. Jó mulatság ígérkezik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom