Rákos Vidéke, 1931 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1931-09-13 / 37. szám

4. oldal. RÁKOS VIDBKB 37. szám. Templomi hangverseny. Mint jelentettük a Krédó egyesület, Pornói János vezérlésével 13-án templo­munkban hangversenyt rendez az Uj-Almásy Pál telepen épülő kápolna javára. A hangverseny teljés műsora a következő: 1. Ünnepi nyitány. Előadja a Krédó zenekar. Karmester: Lengyel István. — 2. Beszéd. Tartja: Kovács Sándor, kecskeméti apát­plébános, az országosan ismert kiváló szónok. — з. Sauter: Mária Szüzanya. Énekli: Petry Kató, a magy. kir. operaház művésznője. Csellón kiséri: Bergmann Sándor művész, a magy. kir. operaház zenekarának tagja. — 4. Petry H.: Ave Mária. Énekli Szügyi Kálmán, a magy. kir. operaház művésze, hegedűn kiséri Petri Henrik művész, a magy. kir. operaház tagja. — 5. Händel: Sarabande. Trio.; előadják hegedűn Petry Henrik, csellón Bergmann Sándor,, orgonán Pornóy Rezső. — 6. Paradieser: Glória. Előadja a rákosszentmihályi Krédó énekkar, vezényel Pornói János. — 7. Weber: A juhász imája. Előadja Petry Henrik hegedűn. — 8. Mária énekek. Énekli Rácz Tilda, a Városi Szinház operaénekes- nője. — 9. Tartini: Ária. Előadja csellón Bergmann Sándor. — 10. Kessler: Ima. Énekli: Szügyi Kálmán. — 11. Hajnal: Benedictus. Előadja a rákosszent­mihályi Krédó énekkar. — 12. Puccini: Ima. Énekli Petry Kató. — 13. Duett. Éneklik: Szügyi Kálmán (tenor) és Jászay András (bariton), operaházi tagok. — 14. Mária énekek. Előadja Jászay András. — 15. Pápai Hymnus. Énekli a közönség. Az énekszá­mokat orgonán Pornói Rezső kiséri. Belépődíj 50 fillér. A hangverseny templomunkban pontosan d. и. 6 órakor kezdődik. A hangverseny műsora (Szabó József művészi kidolgozásában) a bejáratnál kap­ható. A kavicsbánya ügye. Az utóbbi időben panaszok merültek fel a Rákosszentmihály területén lévő ka­vicsbánya kihasználásának módja ellen. Közbizton­sági és közegészségi szempontból merültek fel észre­vételek, amelyek miatt a szolgabirói hivatalban töb­ben panaszt is tettek. Révész Béla dr. h. főszolgabiró ismételten helyszini szemlét tartott a panaszok ügyé­ben és meghallgatta a szakértők véleményét is. Az eljárás most nyert befejezést, még pedig szigorú ren­delkezéseket tartalmazó véghatározattal. Az ügy köz­érdekű jelentőségénél fogva a körzeti járás főszolga­bírójának véghatározatát egész terjedelmében kö­zöljük: »Véghatározat. Pálffy János és társai rákos­szentmihályi lakosok által özv. Dittrich Nándorné, illetve Moldován Jenő rákosszentmihályi lakosok bá­nya bérlők ellen tett panaszának helyet adok és fent- nevezett bányában a további bányászást beszüntetem mindaddig, amig az alábbi rendelkezéseimnek a leg­teljesebb mértékben eleget nem tesznek. 1. A bányá­szás csak a határvonaltól számított 5 m. távolságig volt engedélyezve, és pedig az előirt lejtős bányá­szával. Ezen előirt 5 m. határterület a bányát körül­vevő utakkal, illetve gyalogjárókkal egy magasságba emelendő és ahol ez már kibányásztatott, ott a gya logjáróval egy szintre töltessék fel. Ezek a részek, vagyis ahol az előirt 5 m. határterület nincs meg, a Határ-utca, József-utca és Sashalom-utcai részen a feltöltés és a szükséges támfalak elkészítése esz- közlenőő. 2. Úgy az előirt határterület, mint a lejtős rész bef ásítandó. 3. A bánya közepén lévő posványos, bűzös és az egészségre ártalmas terület feltöltendő, úgy, hogy ott vizállás ne legyen. 4. A bánya őrzésé­ről, továbbá a bűzös szeméthulladékok és állati hul­lák eltávolításáról és azoktól való tisztántartásáról fentnevezettek gondoskodni tartoznak. 5. A bánya területén egy kút létesítendő, hogy az ott dolgozó munkások egészséges és élvezhető ivóvízzel legyenek ellátva. A kút vizéből minta veendő és az' az Orszá­gos Közegészségügyi Intézethez végyelemzés végett elküldendő és annak eredménye hozzám bejelen­tendő. Ha a fenti rendelkezéseknek panaszlottak ele­get tesznek, úgy a további bányászás engedélyezése iránt benyújtandó kérelmet érdemleges elbirálás alá fogom venni. Egyben Moldován Jenő rákosszent­mihályi lakost a további bányászás engedélyezése iránti kérelmével elutasítom, indokok: így kellett határoznom, mert a megtartott helyszini szemle al- kalmávíal azt állapítottam meg, hogy sem a bánya- tulajdonos, sem pedig panaszlott bérlők ezen ügy­ben 21.560/1930. kig. és 19.094/1927. kig. szám alatt hozott véghatározataimban foglalt rendelkezé­seknek egyáltalában nem tettek eleget, hanem saját anyagi előnyüket vették figyelembe és a bányászást tovább folytatták. így megállapítottam, hogy a Ha- tár-ut felé eső bányarészen az üzemet nem szüntették be, a József-utca felé eső részen a bányarésznek lép­csőzetes kiképzése nem történt meg, a Határ-uí felé eső részen a bányászás meredeken, sőt egy kis részen alávágásszerüen eszközöltetett, ami veszélyessé teszi az ott dolgozó munkások helyzetét, egyben az úttes­ten való közlekedést is. Minthogy tehát azt állapítot­tam meg, hogy a bányászásnak esetleges továbbfoly­tatásával helyrehozhatatlan károk származhatnának és az előirt rendelkezések végrehajtásához szükséges anyag napról-napra kevesebb lenne, ennélfogva a további bányászást be kellett szüntetnem mindaddig, amig előbb fenti rendelkezéseknek pontosan eleget tesznek panaszlottak. Jelen véghatározatom ellen a vármegye alispánjához fellebbezésnek van helye. A fellebbezés a kézbesítéstől számított 15 nap ala|tt nálam adandó be. Minthogy közvészély elhárításá­ról vlan szó, az esetleges fellebbezés jelen véghatáro­zatom végrehajtását nem akadályozza meg. Miről Rákosszentmihály község elöljáróságát folyó évi 7641. sz. jelentésére hivatkozással, a Cinkoía és kör­nyéki kapitányságot, panaszosok megbízásából Pálffy János rákosszentmihályi lakost, végül Moldován Tenő rákosszentmihályi lakos bányabérlőt jelen véghatáro­zatom egy-egy példányán értesítem. Budapest, 1931. augusztus 26-án. Dr. Révész h. főszolgabiró.« Prfací^m a közönséget, hogy I. oszt. C-1 ICöl IC 111 emetést, tölgyfakoporsóval, se­lyem himzett szemfedéllel, sírhellyel, egyhavi költsé­gekkel együtt 260—350 pengőig vállalok. Disztemetés, érckoporsó 350-500 pengőig. Olcsó temetést jutányos áron vállalok. Szives pártfogást kér Varga László Rákosszentmihály, Rákosi-ut 64. szemfödél és koszorukészitő (Őrangyal temetkező vállalat.) Olcsó borvásár, közvetlen a termelőtől! Szikrai 1 liter uj Rizling 56 fillér 1 liter nemes Kadar uj 56 fiüér 1 liter Ó Rizling 70 fillér A M.Kir. Áll. Pincegazdaság asztali, pecsenye és aszuborainak raktára KE6NER EMIL fűszer és csemegekereskedőnél Rákosszentmihály, Rákosi-ut 68. M. k. dohány és szivar áruda. telefon 15. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom