Rákos Vidéke, 1931 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1931-08-30 / 35. szám

35. szám. WAKOa VIDBKM 7. oldal. A „Pro Hungária“ zászlószentelő ünnepélye. A „Pro Hungária“ Nők Világszövetsége vasárnap tar­totta zászlószentelő ünnepélyét, amelyen az amerikai és hollandi „Pro Hungária“ szervezetek és a bolgár nők küldöttségei is megjelentek és 64 egyesület képviselte magát az ország minden részéből Zászlóanya dr. Réthey Ferencné a „Pro Hungária“ alapitó örökös elnöke volt, akit magyar ruhás aszonyok és leányok kisértek a bazilikába. A szentmisét dr. Csiszarik János püspök celebrálta. A szentmise alatt Pólyák Izabella ének- müvésznő régi magyar egyházi énekeket énekelt. Utána a Gellért-szálló hangverseny termében, amely zsúfolásig megtelt igen előkelő közönséggel, diszgyülést tartottak. Laky Zsigmond youngstowni ref. lelkész és Mágócsi Károly ág. ev. lelkész megáldották a zászlót, dr. Réthey Ferencné zászlóanya lélekemelő beszédet mondott és fogadást tett, hogy a magyar asszonyok és anyák az ezeréves egységes Magyarországról lemondani soha sem fognak. A költői szépségű és nagy hatást tett beszéd után Jeszenszkyné T. Irén ügyv. alelnök számolt be a szövetség bel és külföldi munkásságáról. Külö­nösen kiemelte az amerikai „Pro Hungária“ szervezetek nagy jelentőségű revíziós munkáját és köszönetét mondott br. Perényi Zsigmondnak a Magyar Nemzeti Szövetség elnökének, akinek támogatása tette lehetővé az egyesület megalakítását. Zsámboky Tivadarné, a youngstowni „Pro Hungária“ elnöke az amerikai magyar asszonyok szeretetét és együttérzését tolmácsolta Réthey Ferencnének, aki az amerikai propaganda utján megteremtette az egységet az amerikai magyar asz- szonyok között. A közgyűlés nagy lelkesedéssel disz- elnökévé válásztotta gr. Esterházy Móricnét. A zászló üdvözlése és a zászlószögek beverése után a megható ünnepség a Hymnusz eléneklésével ért véget. Utána a Gellért-szálló márványtermében közös ebéd volt, amelyen a Magyar Külügyi Társaság képviseletében Berényi Jenőné jelent meg. Általános tűzoltó kötelezettség. Az érvényben levő tűzrendészed szabályrendelet értelmében a község minden 20-40 év közötti férfi lakosa köteles az ön­kéntes tüzoltótestületbe belépni, aki azonban nem óhajt a testület munkájában résztvenni, megválthatja magát, még pedig aki háztulajdonos, 3 pengő 20 fillérrel, aki nem háztulajdonos 1 pengő 60 fillérrel. Rákosszent­mihály elöljárósága most a szabályrendeletnek ezt az intézkedését életbe lépteti és a rendelkezésére álló név­jegyzék alapján mindenkinek személy szerinti értesítést küld arról, hogy az önkéntes tüzoltótestület létszámába beutalta. Tüzoltótestületünk igy bőséges uj emberanyag­hoz jut, a megváltások összegéből pedig anyagi szük­ségleteinek kielégítésére nyer megfelelő fedezetet. Az értesítők kézbesítését a jövő héten kezdik meg. A csömöri dalárda sikere. A dr. Tőkés Gyula csömöri birtokos, szfőv. tanácsjegyző elnöklete alatt álló csömöri Petőfi dalkör, mely mindössze csak öt éve áll fenn és dolgozik szeretettel a magyar dalért, az augusztus 16-án megtartott országos iparosdalosverseny alkalmával régi nagy dalárdákkal szemben a Ill-ik dijat nyerte el. A fényes siker hire őszinte őrömet keltett úgy Csömörön, mint a környéken és a dalkör kitűnő elnökét, akinek érdeme a dalkör ilyen gyors fejlődése, szeretettel ünnepelték. Az iskolaév megkezdése polgári iskoláinkban. A rákoszentmihályi közs, polgári leányiskolában és a róm. kath. polgári fiúiskolában szeptember 3 án és 4- én lesznek a javító-, különbözeti és magánvizsgálatok, 5-én és 7-én pótbeirás, 9-én az iskolaév ünnepélyes megnyitása. A rendes tanítás 10-én keydődik. A szük­ségessé vált tatarozások, apróbb kőművesmunkák mind­két iskolában befejeződtek már s hovatovább együtt lesz mindkét iskola tanári kara is. A polgári fiúiskolá­ból szeptember 12-ig hiányozni fog Pinkert József tanár, aki a tornatanárok részére tartott tanfolyamon vesz részt. Itt említjük meg, hogy mindkét iskola tanul­mányi felügyelője az idén is Deák Gyula felügyelő­igazgató, a kiváló tankönyviró, aki irodalmi és peda­gógiai munkásságban egyik vezére a polgári iskolai tanárságnak. Menjünk a Kék Fiaskóba Rákosszentmihály kedvelt szórakozóhelye. Cigányzene. Lakodalmaknak, bankettnek, társaságoknak külön terem. Elsőrangú uradalmi fajborok. — Friss csa- polásu Dréher Szent János sör. — Figyelmes kiszolgálás. Ifjú Rozmanith János, Rákosi-ut 58. Alapítási év 1910. Pártoljuk a tisztes kézműipart Simonits József női- és férfiszabó műhelyét Budapestről Rákosszent- mihályra Fürdő-utca 10. szám alatti házába helyezte át. Készít nőikabátokat, kosztümöket eredeti modell szerint. Férfiruhát legmodernebb szabással. — Átalakításokat és javításokat elvállal. Szőrmebundák készítését, átalakítását, festését és javítását szakszerűen a legolcsóbb budapesti árakon vállalja Mészáros László szücsmester Rákosszentmihály, Rákosi-ut 41. (a Berkó festékház épületben). Páratlan alkalom csodás minőségű bor vásárlására I !§^ 30 fillér egy liter elsőrendű 12%-on felüli kadarka vagy fehér fejtett bor (Nótás-kadarka 13%-on felüli 35 fillér) Soltvadkert állomásra kiszállítva s feladva. Vasúti fuvar kb. 3 fillér literenkint. Csakis 50 literen felüli rendelést fogadok el. Hordót díjmentesen adok kölcsön a szállításhoz: hordóm 30 napon belül bér­mentve küldendő vissza. Szétküldés utánvéttel. Egy pengő levélbélyeg ellenében küldök mintát a borból mintás dobozban, bérmentve. Boraim kellemes édeskés italuak, nem savanyuak s tiszta zamatuak. Cím: Székely Ferenc Soltvadkert, Pestmegye. Viszonteladóknak árengedmény : Boreladásra ügynökö­ket alkalmazok! WíftsttlV rákosszentmihályi autó és lófogatu JIUhIIIj fuvarozó vállalata Rákosi-ut 49. Telefon: Rákosszentmihály 3. Elvállal: gyorsteher fuvarozást bútorszállítást helyben, Budapestre és vidékre. Alkalmi fuvarokat Budapestre vagy Budapestről. Autótaxi és fiaker fuvarok. Bérautó rendelés éjjel­nappal. — Betegszállítás a leggyorsabban lebonyolítva. Lakodalmi és keresztelő fuvarok. Szives pártfogást kér Adámy Oszkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom