Rákos Vidéke, 1931 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1931-01-04 / 1. szám

XXXI. évfolyam. Rákosszentmihály, 1931. vasárnap, január 4. 1. szám. rAkos vidéke TÁRSADALMI* KÖZHiAZRATÁSb ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP. RÁKOSSZENTMIHÁLY NAGYKÖZSÉG ÉS SZÁMOS EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákosszentmihály, Szentkorona-utca 37. TELEFON: Rákosszentmihály 31. Megjelenik minden vasárnap. Felelős szerkesztő : BALÁZSOVICH ZOLTÁN. Előfizetési ár: Egész évre 10 pengő Fél évre 5 pengő. Negyedévre 2 P 50 fill. Egyes szám ára 24 fillér-. Postatakarékpénztári csekkszámla: 647. sz A régi Ssenim XV. Máivm Rnial. Irta: Móric* Pál, Mátrai Antal, a budapesti nagy tüzoltó-szerszá.m- gyáros, Pusztaszentmihálynak, a mostani Rákos­szentmihály ősének legősibb lakosai közé tartozik, noha még maga sem öreg ember. Mátrai Antal e friss, szép községünknek abból az élőidéjéből való, amikor a közigazgatásilag Csömörhöz tartozó hely központja, magva és lüktető életere az Almásy-birtok nagy major ja volt a maga jó pár száz főnyi cseléd családjával. Fent a magaslaton a kuriaszerü kasznár- lak, szemben az Írnok urfiak hosszú kőháza, lent az aljban a rettenetes nagy cserepes cselédházak, ólak, magtár, csűrök, túl a diófás urasági kerten a nád- fedeles pásztortanyák, hodályok képezték magvát, eredését majdani szép községünknek. Az uradalmi birtok ezen a dombos, völgyes földön a későbbi kör­vasút töltéstől tul-tul, a Szilas-patakon jóval túlra elnyúlt. Szántók, kaszálók, rétek, vadmadár-fészkes, nádas tavak váltakoztak e kedves fekvésű földön. A birtok egyik királyi ékessége a száz és száz gyö­nyörű jegenyefás csömöri-ut volt. Ezen igazi kisbirodalomnak ligeteiben füttyös rigók, pintyőkék, cinkék, veresbegyek, tengelicék, fükmilék, vadgalambok és gerlicék énekes seregei fészkeltek. Az akácokra a szarkák felrakták szellős fészküket. Voltak olyan facsoportok, amelyeknek ág- bogai között meg a varjú sereg fészkelt. A szeder ellepte az árokpartokat. A kökény is szívesen kínálta fanyar gyümölcsét a partos oldalokról. Címeres szarvú ökrök lomha fogatai bugatták a méla ko- lompot. A ficánkoló lovak, csikók nyakából éles érccsengő csendült. Midőn juhnyáját terelgette a Szilas mentén a juhász, a vezérüriik pergője vidáman csilingelt. Szorgos béresek, kocsisok rajai mozgo­lódtak mindenfelé hajnaltól napszálltáig ... Itt-ott az aratások, a termés betakarítása idején pásztor- tüzek fellobbantak és beragyogták a volt 48-as hon­védtiszt, a kemény, öreg tekintetes ur, Mátrai kasz- nár ur alakját. Az ilyen tüzeknél olykor a vén, hü cselédek gyenge kukoricát szeretettel sütöttek a te­kintetes kasznár ur, a kis pusztai birodalom kis­királya fiának, a szelíd Mátrai Anti urfinak. A szed­res-bokrokat, a fürjfészkeket, a tóállások titkait mind ösmerte, szerette és aratta Mátrai Anti... Mi­dőn komoly férfi, az országosan ismert nagytekin­télyű Mátrai Antal gyáros-kereskedő lett belőle, sem felejtette, sem vetette ki leikéből Szentmihályi. Nem­csak a kedves ifjúkori emlékek, a gyermekkor játé­kos évei, a bőséges, boldog, derűs családi tűzhely kiolthatatlan melege — a jó édesapa és édesanya varázsos, felejthetetlen alakjával — kötik ide, hanem a — temető is... Édesapja, a kemény, egyenes, hűséges, mégis oly barátságos, vendégszerető ma­gyar kasznár ur és édesanyja, a nemes magyar asz- szonyok és családanyák ezüstfehér példaképe a szentmihályi temetőben nyugosznak. E drága sírok­hoz feleségével lovas-hintó fogatán mindig kijár Mátrai Antal... Az egykori uradalmi kasznár-ház- zal átellent különben a régi, kedves kúriákra emlé­keztető családi házat is szép gyümölcsösével mind­máig fentartotta. * Mátrai Antal gyáros, a tüzoltószer szakmában az országnak ez az első vezető mestere, egész kicsi­ben kezdette. Tisztes magyar életrevalóságával és kiváló szaktudásával az elsők közé emelkedett. Meg­segítette az Isten. Ma a Teréz-köruton teljesen az övé a volt Mátrai, Feik és Társa kereskedelmi cég, ugy- szinte a lágymányosi nagy tűzoltó-szerszámgyár. Ki­váltképen a gördíthető és több emelet magasra ki­tolható, hires Mátrai tolólétráknak szabadalmával és különleges gyártmányával aratott és arat világ­sikereket. Ilyen hatalmas, nagyértékii tolólétrát (három emeletre lehet vele felhatolni!) ajándékozott a rákos- szentmihályi tűzoltóságnak, mint ahogy az ország összes tűzoltóságának egyik elismert, legbőkezűbb pártfogója. A szentmihályi tűzoltók szerkocsiját is Mátrai Antal ajándékozta. Ezreket érnek ezek az adományok. A szentmihályi. önkéntes tüzoltótestü- let önmagát tisztelte meg, midőn Mátrai Antalt tisz­teletbeli parancsnokául választotta. A rákosszent- mihályi római katholikus templom építtetőinek sere­géhez is hozzátartozik Mátrai. Ez a mindig bőkezű adakozó, állandóan szeretettel áldozik szentmihályi közcélokra, s áldozatos hithüségéért magas pápai kitüntetésben is részesült. A sikerekből üzleti életében, a boldogságból csa­ládjánál, szerető felesége mellett igazi érdemek sze­rint részesült Mátrai Antal. Ám, a fájdalmas meg­próbáltatásaik sem maradtak el. A szerető' Mátrai- pár a felnőtt korban elveszít ette tehetséges, szorgal­mas, két jó fiát... Akik e derék magyar emberpárt ismerik, szívből kívánják, hogy a jó Isten — a tul- világi boldog találkozás erős hitében — vigasztalja meg hivő lelkűket! gST Lapunk mai száma 12 oldal. ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom