Rákos Vidéke, 1930 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1930-12-21 / 51. szám

51. szám RÁKOS VIDÉKÉ 7. oldal. keresztülvitelét. Martin János törvényhat. biz. tag nyiltan kijelentette, hogy a Hév. megváltását a szo- ciálista és a WMff-párt akadályozta meg, tehát Rá- kosfalvának is érdeke, hogy az a párt jusson diadalra, amely a Hév megváltásának kérdését sikeresen akarja megoldani. Bánó Dezső nagyhatású beszéd­ben méltatta Kozma Jenőt és működését, majd, mint a kerület második helyén jelölt törv. hat. biz:, tag jelöltje, helyiügyekkel foglalkozott. Dr. Rendek Károly a VII-ik kerület törv. hat. biz. tag jelöltje, Martin János működését méltatta. Ezzel a hivatalos szónokok sora kimerült és Szétsi Mihány, a rákos- falvai Egységes párt elnöke, Rákosfalva egységes párti választói nevében megköszönte a párt vezé­reinek megjelenését és lelkes szavakkal berekesztette a nagygyűlést, arra kérve a polgárságot, hogy sza­vazatával Martin János listavezetőt támogassa. A nagy számban megjelent közönségre mély hatással voltak az elhangzott kijelentések. Ez a nagygyűlés rendkivül megerősítette az Egységes pártot Rákos­falván és Törökőrön. Kórházavatás. Nevezetes ünnepély zajlott le r inült vasárnap Sashalom és Rákosszentmihály hatá­rán: kórházavatás. Szinte elképzelése is bajos, hogy manapság, a tomboló takarékoskodás évadján, mi­kor sem állam, se vármegye, annál kevésbbé község ilyesféle áldozatra nem is gondolhat, a makacs em­beri akarás, úgyszólván számottevő anyagi eszközök és minden közsegitség nélkül ilyen intézménnyel gaz­dagíthatja a főváros környékét, mely réges-régen nélkülözi a közegészség szempontjából annyira fon­tos kórházat, ahol megfelelő ellátást és ápolást ta­lálhatnak a betegek olcsóbban, mint az amúgy és rendesen zsúfolt budapesti kórházakban, a beszállí­tás költsége és gondja nélkül. A »Rákosvidéki Szent Imre-kórház«, ahogy az uj intézetet elnevezték, ezt a hiányt pótolja. Létrejött pedig egy makacs és szívós akaraterejü férfiú legyőzhetetlen buzgalmából. Tóbi József, a balszerencsés kereskedelmi iskola Igaz­gatója négy éven át verekedett az iskolájáért, amely­nek; számára Sashalom határszélén emeletes épületet teremtett. Küzdött, harcolt, kérvényezett, perleke­dett, viaskodott bámulatraméltó energiával, lelke­sen, majd elkeseredetten, körömszakadtig. Amikor pedig alkotása összedőlt, a hátával fogta fel a romo­kat és uj intézményt épített belőle, megint csak dicsőségére ennek a helynek, amelynek szolgálatába szegődött. Tóbi József igy aratott diadalt a sors megpróbáltatásain, oíthatatlan hitével és fáradságot nem ismerő odaadásával. A befejezetlen iskolából 5© ágyas, tiszta, rendes, jól felszerelt kórház lesz, amely ujesztendőne már megnyitja kapuit a szen­vedő emberek számára. Ünnepélyes felavatását va­sárnap tartották, amikor zsúfolásig megtöltötte az -épület nagytermét a meghívott közönség és a sas­halmi levente zenekar Magyar Miatyánk ja után, mint valami érdekes regényt, ügy hallgatta Tóbi Józsefnek -jag ^jskofarövidtörténetét, maldpedig & kórház ke- lietkeaéséT ismertető előadását és .meleg, zajos elis­meréssel ünnepelte őt. A népjóléti miniszter képvise­letében Rétfalvi Gyula dr. miniszteri tanácsos avaffea fel a kórházat és megható elismeréssel méltatta Tóbi József munkáját. A kórház szervezetét főorvosa, Ker- tesi Elek dr. ismertette és megjelölte az irányokat és elveket, amelyek szerint azt vezetni fogják. Szabó pálmán, Sashalom bórája, talpraesett beszédben üd- vózöke az úf intézményt éi vezetőit, majd pedig ked- •ves és meleg szavaikkal Keeniedits Sándor főjegyző, Rákosszentmihály, a testvé r kozség nevében csatla­kozott Sashalom képviselőjének nyilatkozatához. A Mansz. és Stefánia Szövetség nevében Krenedits Sáfn- dorné elnök mondott igen meleg és kedves beszédet, a Pro Hungária magyar nők szövetsége üdvözletét pedig Karingetz Julia tolmácsolta lelkes szavakkal. A szép ünnepélyta~H iminusz rekesztette be. Halálozás. A régi rákosvidéki társadalom egyik oszlopos tagját kisérték múlt vasárnap, igen nagy részvét mellett utolsó útjára a kerepesi-uti temető­ben. Id. Feszelyi Béla ny. szfőv. irodaigazgató, csö­möri birtokos halt meg, életének hetvenkilenoedik évében Budapesten. Pálfi János ny. főszámtanácsos sógora volt, s az ő révén ismert és kedvelt a régi szentmihályi társadalomban is, egyébként pedig hosszú évtizedek óta Csömörön szőlőbirtokos és villa­tulajdonos, ki minden nyarát ottani kedves tuskulá- numában töltötte. A négy sógor nevezetes szerepet töltött be a Rákosvidékén: Magyar Miklós vámszaki főtanácsos szakadt el legelőbb tőlünk. A második Poppel Miklós volt, ny. szfőv. sh. igazgató, most pedig a Feszelyi Béla halálával a mi Pálfi Jánosunk maradt csupán az érdekes és népszerű sógor-gárdá­ból. Feszelyi Béla nagyon derék, szorgalmas férfiú volt, ki egész életét odaadó munkával töltötte és magas korát zavartalan egészségben érte el. Négy hétig volt csak beteg, talán először, de fájdalom, utoljára is. Szép családot nevelt. Margit leánya Ha­lász Sándor dr.-nak, a 8 Órai Újság kiváló munka­társának, Sári leánya pedig a már világhírűvé lett jeles zeneszerző, Ábrahám Pál felesége. Kivülök Ilona leánya és két fia, Béla és Sándor gyászolja., Az engesztelő' szentmisét a budai Szent Imre-uti plebánia-templomban mutatták be lelki üdvösségéért. — A Magyarországi Vidéki Lapok Országos Egye­sülete ügyvezető elnökét, nemeskottesói Gallowich Jenőt súlyos csapás érte: felesége sz. Temovszky Margit Budapesten hirtelen meghalt. Az elhunyt a délvidék egyik legelőkelőbb családjából származott. Édesatyja szegedi pénzügyigazgató volt, Szeged tár­sadalmi életének egyik vezető tagja. Ebben az idő­ben Szegeden ujságiróskodott Gallowich Jenő. Ter- novszky Margit, aki feltűnő szépség volt, felesége lett a kitűnő uj ságirónak. Gallowich megalapította •Szegeden a Délmagyarországi Közművelődési Egye­sületet és mint annak vezetője, az jfju házaspár nevezetes szerepet játszott több mint egy évtizeden keresztül Szeged társadalmi és kulturális életében. Majd Budapestre költöztek, ahol Gallowich Jenő az Országos Iparos Szövetségnek ügyvezető elnöke lett. Tovább fejlesztette újságírói kitűnő kapcsolatait is, mint a Magyarországi Vidéki Lapok Országos Egye­sülete ügyvezető elnöke. Az elhunytat férjén kívül Gallowich Tibor jogszigorló, a hires sportsmann és Gallowich Erwin másodéves orvosnövendék fiai gyá­szolják. M. kir. államrendőrség cinkotai és környéki kapitánysága. Sz: 990/930. kih. ÍTÉLET KIVONAT. A cinkotai és környéki rendőrkapitányság r. b. bírája özv. Kromzer József né és ö<zv. Gröger Leóné rákosszentmihályi lakosokat borhamisítás és hamisí­tott bor forgalomba hozatala miatt 50, illetve 30 pengő pénzbüntetésre Ítélte, — s (elrendelte az Ítélet kivonatának a Rákos Vidéke és a Vendéglősök Lapja qimü lapokban terhelt költségén való közzé­tételét. ítélet jogerős. X. hó 17. Dr. Nagy Imre r. s. fogalmazó, r. b. biró. műm

Next

/
Oldalképek
Tartalom