Rákos Vidéke, 1930 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1930-08-03 / 31. szám

3L szám. RÁKOS VIDÉKE 7. oldal. Halálózások. Meghalt Strobl mester, a közismert rákosszentmihályi fényképész. Hosszú, kínos szenve­déstől váltotta meg a halál Budapesten, a Szent István kórházban. Az enyészet csiráit kezdettől fogva magával hordozta, amióta olyan különösen hosszúra megnőtt. Alapjában véve erős szervezete jóidéig ellenállt a beteg­ségnek, mely sokszor hosszú időre hatalmába kerítette, mígnem most végleg győzedelmeskedett rajta. Nem mindennapi tehetségű és olthatatlanul ambiciózus ember volt; szakmájában sok sikerrel ékeskedő. A hires Streliskynek volt sokáig munkatársa, azután önállósította magát és két ízben is Rákosszentmihályon telepedett le, hol egy ideig, mint műkedvelő is többször szerepelt és közcélú, főként kath. mozgalmainknak tevékeny részese volt. Mindig ragyogó terveken dolgozott, házasodni készült amatőröket akart tanítani és fényképkiállitásokat rendezni. Terveiből csak itt-ott valósíthatott meg egyet- mást, most pedig a könyörtelen halál, fiatalon, harminc­négy éves korában pontot tett álmai után. Szomorú végzete meleg részvétet kelt. — Régi lakostársunk köl­tözött el körünkből az örökkévalóságba. Szanyi Ágostont 67 éves korában, hosszú, fájdalmas betegség döntötte a sírba. Gyermekei: Margit, valamint az egyházi egye­sületekben sokat működő Ernő és János, fiatalságunk ismert tagjai gyászolják. Temetésén megjelent a Krédó egyesület és a tüzoltótestület, a Krédó énekkar pedig gyászénekekkel búcsúztatta az elhunytat. A Jókai kör kiállítása. A Jókai kör a következő megkeresést intézte a helybeli egyesületekhez: Tekin­tetes elnökség! A rákosszentmihályi Jókai irodalmi és művészeti kör f. év szeptember végén kiállítás kereté­ben bemutatja ama művészeti, iparművészeti és egyéb művészi értékű készítményeket, melyek tagjainak kéz­ügyességét dicsérik. Ez alkalommal kiállitásszerü bemu­tatásra kerülnek a következő tárgyak: 1. képzőművé­szetből: a) olaj- vizfestés, b) pasztell, c) ceruza- toll- szénrajz, d) sziluettek, e) rézkarc. 2. iparmű vészeiből: (kézimunka) a) azsur, csipke, fiié, góbiéin, (félgoblein), horgolás, hímzés, (matyó munkák), keresztöltés, kendők, nec, párnák, retikülök, rece, thésa stb. munkák, b) fa­munkák : faragások, kazetták, c) virágkészitmények: élő- és művirág, d) bőrkészítmények. Mindezek csak akkor, ha művészi értékkel bírnak. Nem kerülhetnek bemutatásra ilyen üzletszerű vállalkozások készítményei. A kör választmánya szívesen fogad el olyanoktól is kiállítandó tárgyakat, kik nem tagjai a körnek és igy ez a kis kiállítás hű képe kiván lenni annak a magas művészeti színvonalnak, melyet a község lakossága a házilag készített műtárgyak terén reprezentál. Szíve­sen látjuk tehát a t. Egyesület kiállítandó tárgyait és ezért kérjük szíveskedjék ezen átiratunkat a t tagjai között ismertetni, esetleges jelentkezést pedig Nyilka István főtitkár (Tihanyi vendéglő) címére juttatni. Ugyané kiállítás berekesztése alkalmából október hó legelső napjaiban pedig a helybeliek részvételével a kör szerzői estet rendez, melyen helybeli lakostársaink szel­lemi produktumait kívánjuk bemutatni (versek, novellák, tréfák, zenei szerzemények stb.) helybeli előadók inter­pretálásában. Ez ismét a község magas szellemi szín­vonalának hű fotográfiája akar lenni és erre is szívesen hívjuk meg a közreműködésre az illető jelentkezőket Mindez persze az üzletszerűség teljes kizárásával, erkölcsi célok elérésére törekszik és ezért kérjük szives támogatásukat. Levélpapírok, töltőtollak, JgffSf’SÄ kivitelben SZÉNÁST BÉLA papiráruházában, Budapest, Ferenciek-tere 9. sz. alatt kaphatók Rossz az órája? Vigye azonnal WINKLER A. míióráshoz Rákosszentmihály, Ilona-utca 41. sz., saját ház. A világhírű szegedi Brausvetter cégnek húsz éven át volt főmunkása. •r Pontossága, olcsósága utólérhetetlen. hu STERN JÓZSEF R. T. UTÓDA BUDAPEST Ezelőtt: Most: IV., CALVIN-TÉR 1. IV., SZERVITA-TÉR 5. TELEFON: Aut. 846-78. Férfi és női szövetek, selymek, vászon- és mosóáruk legelőnyösebb és legjobb beszerzési forrása. SENCZE czipőszalon Budapest, IV., Bécsi-utcza 5. szám. Félemelet Selyem, csipke, szalag legolcsóbban árusít nagy választékban LAKOS ÖDÖN és TÁRSA cég IV., Petőfi Sáador-utca 10. volt E L S N E R áruház.) £gy próba tevője“ B^ó József festékáru, háztartási cikkek és vegyi anyagok szaküzletének. Rákosszentmihály, Rákosi-ut 41. sz. (gerkó festékház) Szakszerű kiszolgálás. Pesti árak. OSZHÁI5 temetkező vállalata, Rákosszentmihály. Rákosi-ut 49. Fióküzlet: Mátyásföld. (Középső megállónál.) Elvállal egyszerű és díszes temetések rendezé­sét, hullaszállitást Budapestre, vidékre és külföldre vala­mint exhumálásokat bármely temetőből — Viaszgyertyák, sire mékek, sírkeresztek minden nagyságban, sirtáblák ércből és márványból. Élő- és művirág-koszorúk, koszoru- szallagok kaphatók. Telefon Rákosszentmihály 3. REICH HENRIK ffÄrsiS nuiun uuniixii. legességek áruháza Budapest, IV. Egyetem-u. 9. TELEFON : Aut. 864—59. 8A JÁT MŰHELY ! fVflT Meglepő olcsó árak! VK •fíftsmv első rákosszentmihályi autó és lófogatu /GUß»IIj fuvarozó vállalata Rákosi-ut 49 Telefon : Rákosszentmihály 3. Elvállal: gyorsteher fuvarozást, bútorszállítást helyben, Budapestre és vidékre. Alkalmi fuvarokat Budapestre vagy Budapestről. Bérautó és fiaker fuvarok. Bérautó rendelés éjjel- nappal. — Betegszállítás a leggyorsabban lebonyolítva. Lakodalmi és keresztelő fuvarok. Szives pártfogást kér Adámy Oszkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom