Rákos Vidéke, 1930 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1930-01-19 / 3. szám

6. oldal. RÁKOS VIDÉKE 3. szám. veszőben. A mai színész önmagát mutogatja,, külső, felületes érdekességeit fitogtatja minden, szerepében. A fiatal szinészgeneráció már nem is igen tudja, hogy mi a komoly, mély szereptanulmány, — a fiatal szinészgeneráció semmi jóra nem kap ösztön­zést a Bus Fekete Lászlóktól és Vajda Ernőktől, akiknek darabjaiban játszani kénytelen. Legfeltűnőbb a színészet dekadenciája az operettben s a könnyű vígjátékban: olyan darabokban, amelyeket a műked­velők is játszanak. A műkedvelők a legrosszabb pél­dát kapják a színészektől. így aztán a mükedvelés gyakran eltéveszti a célját: a dilettantizmushoz vezet, nem pedig az irodalom s a művészet szeretettéhez. Hogyan lehetne menteni a menthetőt, segíteni a műkedvelőkön? Egyelőre csak úgy, hogy a jelen zűrzavarából kissé visszavezetjük őket a művészeté­ben ma is élő-való múltba: Lili álom világát, Lisbeth énekét. Grenicheux csodálatos és tiszta szépségű be­lépődalát megismertetjük velük. Ezek ismerete meg- kedveltetheti a műkedvelőkkel az igazi művészetet, ügy azt is, ami az uj irodalomban már igazság és érték, de ami a színpadi irodalomban még nem tudott meghonosodni. Ilyenformán a mükedvelést részévé tehetjük az általános irodalmi és művészi érdeklődésnek, ami e részben a legfontosabb cél volna ... Balázsovich Zoltán »Az operett válsága és a mükedvelősködés« címen fogja megtartani előadását, amely a magyar operett színpad fénykorának emlé­kei közé vezet vissza és Szőke Sándor, a Nemzeti Szín­ház tagja, a legérdekesebb, legtudatosabb művész- egyéniségek egyike s egy finom és kulturált hangú énekmüvésznő: Németh Annus, a Király-szinház volt tagja fogja illusztrálni. Mindez nemcsak a műkedve­lőket és a fiatalságot, hanem a nagyközönséget is lelkileg érdekli s szórakoztatni fogja. Az előadásra, amelyre belépődíj ezúttal sincsen, a Szabad Lyceum bizottsága mindenkit meghív. (L.) Cserkészek tábori beszámolója. A rákosszent­mihály-sashalmi református egyház 907. sz. »Károli Gáspár« cserkészcsapata az elmúlt vasárnap nagy tábori beszámoló ünnepélyt tartott. A rossz időben is megtelt a terem az érdeklődők sokaságával, akik lelkűkben meggazdagodva tértek haza. A cserkészet mindig jobban-jobban kibontakozik és meglátja azt, hogy mi a teendője. A nyári nagytáborról a csapat volt parancsnoka, Zeitler József számolt be, aki nemrég vált meg a csapat vezetésétől Budapestre költözése miatt. »Célunk az, — mondta többek kö­zött — hogy a falu és a város között kapcsolatot teremtsünk. Elindultunk a regős diákokhoz hason­lóan a falu-járásra. Elindultunk, hogy a falu kin­cseit, a falu lelkét kibányásszuk, elindultunk, hogy megismerjük fajtánkat. S mi gazdagon tértünk haza.« Az estélyt nívós egy fel vonás osokkal és énekszámok­kal fűszerezték, aminek rendezése az uj parancsnok, Sebő Bertalan érdeme. A fiuk valamennyien kitet­tek magukért, úgyszintén a szülők, akik Ízléses és gazdag büfféről gondoskodtak. Társasvacsora. A rákosszentmihályi Ház és Telektulajdonosok egyesülete jan 11-én ünnepelte társasvacsora keretében az Otthon kávéházban az uj alapszabályok jóváhagyását. A nagyszámmal meg­jelenteket a RAFC zenekara szórakoztatta és dr. Ungárné Papp Katinka improvizált előadása zajos sikert aratott. Az alkalom jelentőségét dr. Janisch Géza elnök méltatta hatásos beszédben. Az est ren­dezősége számos ötlettel gondoskodott a vidám han­gulatról. Kedves meglepetés volt a Kovácsevics Milenkó adományozta tárgyak kisorsolása. A kö­zönség jól érezte magát és táncra perdülve a kora hajnali órákig maradt együtt. Leventék tea estélye. Most szombaton, 18 án, este 8 órakor rendezi a Levente egyesület Önképző­köre első teaestélyét a levente otthon helyiségeiben. Teajegy ára 50 fillér. A bevételt az Önképzőkör könyvtára alapjára fordítják leventéink. Tánc lesz 12 óráig. A zenét a tűzoltók fúvós zenekara és a leventék dzsessz-bendje szolgáltatja. Azonkívül a le­venték 5 lámpás rádióján külföldi tánczene közvetí­tése. Kitűnő mulatság lesz. A fák Védelme. (Levél a szerkesztőhöz) Minden esztendőben az iskolákban egy napot a madarak és fák védelmének szentelnek. A hatóság is szigorúan ügyel a fák megóvására s a kárttevőket, ha lehet:, súlyosan bünteti. Ez jut az eszünkbe, ha látjuk a Szentháromság kép előtt, villamosra várakozva, hogy ott az élőfa törzsére szegeztek fel hirdetés táblát négy nagy szeggel. A példa ragadós. Ha egyszer szabad, máskor is. Lassan az utainkon fáinkat tele fogják aggatni reklámokkal, cégtáblákkal s durva szegekkel segítik elő az utca fáinak pusztulását. Amit megkímélnek az éretlen, vásott fickók, azt ne pusztítsa az üzleti reklám. Ott a Szentháromság kép mellett, hej, de jól esik tikkasztó nyári hőségben a csenevész fácska gyér árnyéka is, azonban az a ve­szedelem fenyeget, hogy »a jövőben még ez se lesz. És még egyet. Azt a fát többi társával, amelyek már kipusztultak, a Szentháromság kép diszitésére ültet­ték oda arra a helyre. Nem reklámoszlopnak. Jól fog festeni a szent kép, ha környezetét reklámokkal csúfítják el. Most még csak a mellette álló fára, később, ha arra nem fér el, talán a képre magára kerülnek a táblák. A Phőbus vállalat nem tűmé, hogy oszlopaira szegeljenek táblákat, hogy tűrheti akkor a község, hogy élő fáit csúfítsák és pusztít­sák ? Reméljük, hogy .községünk bírája, ki féltő sze­retettel ügyel az utcák fáira, csak addig tűri meg ezt a helytelenséget, mig — meg nem látja. Mert ahogyan őt ismerjük, tüstént intézkedni fog a fa megvédése érdekében. Soraink közléséért hálás kö­szönettel, szerkesztő urnák, — a fák barátai. Nagy Pali Rákosszentmihályon. Ki ne emlé­keznék Rákosszentmihályon Nagy Pálra, a pompás- hangú, kedves bonvivánra, ki tavaly a Deák Lőrinc társulatának volt egyik legnépszerűbb müvésztagja és rendezője. Nagy Pál azóta a Fővárosi operettszin- ház tagja lett és a »Nagy börtön« cimü darabban szép sikert is aratott, de a színház bukása következté­ben szerződés nélkül maradt. Ekkor a »Maros vize folyik csendesen« cimü nevezetes magyar film ci­gányzenés, irredenta közjátékára a filmterjesztő vál­lalat szerződtette és már vagy harminc moziban igen nagy sikerrel szerepeltette. A képet január 18-án és 19-én a szentmihályi Korzó mozgó is bemutatja, amely alkalommal Nagy Pál ismét Rákosszentmihály vendége lesz és eljátsza immár híressé vált szerepét. Közönségünk bizonyára örvendeni fog a kedves vi­szontlátásnak és felhasználja az alkalmat, hogy az egyébként is érdekes előadás keretében kedveltjének szép énekében és játékában újból gyönyörködhessék. bevásárlóit cTr r á™ W6 JCIlŐ «^»áruháza Budapest, IV. Párisi-u. 6. Tel.: Teréz 131-85. Crepe de chine Crepe de imp. Mousslin imp. Eredeti párisi újdonságok állandóan raktáron. PIT* Csudaszép, jó és olcsó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom