Rákos Vidéke, 1930 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1930-09-14 / 37. szám

37. szám RÁKOS VIDÉKE 7. oldal. Szentmihályi Miska. Mühlbeck Károly rajza. — Hogy nevezzük a róka simogatást?- ?? — Cirókának. Ezüst menyegző. A múlt héten volt Hild László iskolaigazgató huszonötéves házassági évfordulója. A népszerű, kedves igazgató csendben akarta megülni ezt a napot és feleségével egyszerűen gyalog elment a templomba, az ezüst menyegzői szertartásra. A tanító­testület azonban nem hagyta annyiban a dolgot, hanem nagyszerű meglepetést készített szeretett igazgatója szá­mára. Százötven fehérruhás leánykát vonultatott fel a templomba, melyet Adámy Oszkár pálmákkal és egyéb délszaki növényekkel pazarul feldiszitett. Pornói János kántor a tanítónőkből állított össze kétszólamu énekkart. A fényes szertartást Pichler István esperes-plebános végezte Bálint György segédletével. Hild igazgatót, aki könnyrefakadt a meghatottságtól, barátai és tisztelői nagy tömegben üdvözölték a kedves családi ünnep alkalmából. Kórháza lesz a leendő városnak. A népjóléti 1 miniszter 71.547/93U. sz. rendeletében arról értesítette ' a vármegye alispánját, hogy mintegy 50 ágyas kórházra ad jogot és engedélyt környékünk egészségügyi szük­ségletének kielégítésére. A rendeletben előirt kisebb- szerű átalakító munkálatok befejezése után, a kórház már 2-3 hét múlva, még a tél beállta előtt, meg is kezdheti működését, A volt sashalmi*^p!űí^áli- fiúiskola és internátus helyén létesül a kórház. Köztudomású, hogy betegeink a fővárosi kórházakban helyet nem kap­nak. Különösen tüdőbetegek elhelyezése heteket vesz igénybe, mig számukra helyet szorítanak. Örvendetes tehát az intézmény alapítása. Nem drága és nem luxus gyógyintézet lesz, hanem környékünk szerény viszonyú lakosságának megfelelő, de teljesen modern kórház, ahol derék postásaink, vasutasaink, rendőreink, s a Társadalombiztosító betegei kaphatnának elhelyezést. A kórház belgyógyászati betegek részére létesül. A miniszteri leirat értelmében a legmodernebb eszközök­kel és helyiségekkel: műtővel, quarc, röntgen, fertőt­lenítő, stb. lesz felszerelve. Külön fertőző beteg pavillonja is lesz. Környékünknek, leendő városunknak azonban arra kell törekedni, hogy a most belgyógyászati osz­tállyal megnyíló kórház majdan — mint megyei kór­ház — más kórosztályokkal bővüljön. Környékünk egészségügyi szempontból alkalmas erre. A kórház tel­jesen pormentes helyen van, gyönyörű kilátással Buda­pestre. A közeli Dittrich-ut rendbehozása kívánatos «:sak. A betegek ellátására vonatkozólag pedig az az értesülésünk, hogy kiváló kosztról gondoskodás tör­tént, s a vezetők kötelezettséget vállaltak, hogy a bete­geket a saját gazdaságukból látják el friss tejjel, tojás­sal, hússal. A jó levegő, jó ellátás nagy előny a zsúfolt budapesti kórházakkal szemben. CSONGOR nyelvtanár Rákosszentmihály, Árpád-utca 10» Angol F randa Német Olasz világnyelveket BERLITZ módszer szerint, előkészít: magánvizsgákra, érettségire. KORREPETÁLÁS. A sebesülési érem utólagos odaítélése a hadirokkantak részére. Magy. kir. Honvédelmi Miniszter 7021. szám ein. 8—1930. A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Orsz. Nemzeti Szövetségének Budapesten, 1930. évi aug. 26-án. Folyó évi julius hó 2-án kelt 3051—1930. számú ké­relmére megengedem, hogy a hadirokkantak a sebesülési éremre való igényjogosultsága, a hadirokkantság igazolására szolgáló egyéni lap hiteles másolata alapján legyen el­bírálható. Kérem a hadirokkantak között annak mielőbbi szives kihirdetését, hogy mindazok a hadirokkantak, akik a sebe­sülési éremnek még nincsenek birtokában, az érem utólagos odaítélését — a hadirokkantság igazolására szolgáló egyéni lapjuk hiteles másolatának csatolása mellett, — I. fokú nyilvántartó hatóságuktól (vármegyei alispáni hivatalok, Budapesten polgármesteri hivatal) kérjék. Ezen hatóságok (ng.-ei) a kérvényt az illetékes vegyes dandár-parancsnok­sághoz terjesztik elő. A vegyes dandárparancsnokságok az igényjogosultságot az alapszabályok szerint megállapítják és az igényjogosultaknak az érmet és az igazolványt — a felterjesztő nyilvántartó hatóságok utján — kiadják. Kérem azt is kihirdetni, hogy ily kérelmek csak folyó év végéig terjeszthetők elő, tehát ezen időpont után be­érkező kérvények — fennálló rendelet értelmében — nem tárgyalhatok. Egyúttal van szerencsém közölni, hogy azon kérelmet, miszerint a sebesülési érem odaítélését a nyilvántartó ha­tóságokra (ng. re) ruházzam, a sebesülési éremre vonatkozó alapszabályok értelmében, legnagyobb sajnálatomra nem teljesíthetem. A miniszter helyett: Köller altábornagy s. k. Tudomásul: A Honsz elnöksége. Jíáz Rákosszentmihályon, alatt gyümölcsös kerttel eladó. A házban 3 szobás, konyhás, előszobás s verandás lakás van. Bővebb felvilágosítás kapható Budapesten, VIII. Losonczi-utca 22. I. em. 10. délután 5—6 között a tulajdonos megbízottjától,

Next

/
Oldalképek
Tartalom