Rákos Vidéke, 1929 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1929-04-28 / 17. szám

2. oldal. RÁKOS VIDÉKE 17. szám szinházrajongó sem elégítheti ki nemes szenvedélyét és az előadások jó részének látogatásáról le kell mondania. Ilyen körülmények között nem lehet komoly az a kifogás, hogy túlságosan közel vagyunk a fővároshoz. A helybeli színi évad még nálunk is hézagot pótol, mert az érdekes és érdemes darabok egész sorozatával ismertet meg igen olcsó áron fáradság, idővesztegetés, éjszakázás és mellékköltségek nélkül. Ha tehát elfogad­ható, élvezhető előadásokban mutatják be nekünk ezeket a darabokat és velük együtt néhány nagyon régen nem látott kedves, értékes, régi jó müvet, akkor a helybeli színi évad közönségünk támogatására méltán számíthat és a saját vétkünk és szégyenünk nélkül meg nem bukhatik. A Deák Lőrinc színtársulatát igen érdekes két cikkben méltatja Mezőberény újságja, az „Alföldi Függetlenség-. A társulat ugyanis most szerepel elő­ször ott is. Bizonyára érdeklődéssel fogadja közön­ségünk, ha a társulatot a derék magyar város újságjá­nak szavaival mi is bemutatjuk és a két cikk lényege­sebb részeit a következőkben idézzük: „Mezőberény jó színházba járó közönséggel ren- deikezeit mindig, szeretettel fogadta a színészeket, pár­tolta hazafias munkájukat és elismeréssel adózott művészi teljesítményeikért. Két évvel ezelőtt véglegesen megalakult a szinpártoló egyesület azzal a céllal, hogy a közönségnek lehetővé tegye csekély havi részletekben való befizetéssel egy idényre szóló bérletösszegét mint­egy össze spórolni, viszont ezáltal a színigazgatót előre biztosítja egy nagyobb összegű biztos bevételről. Ezál­tal elérhető az, hogy a társulat jó erőkkel jöhet közsé­günkbe és fejlett ízlésünket minden tekintetben ki­elégíthesse. Ezen kivánalmaknak Deák Lőrinc igazgató és társulata teljes mértékben megfelelt, sőt táplált remé­nyeinket várakozáson felül elégítette ki. Repertoárja magában foglalja a fővárosi színházak nagysikerű műsorait. Csupa újdonságot adnak elő nap-nap után. Elsősorban színpadi díszletei és a rendezés kifo­gástalan, illúziót keltő, sőt néha pazar. Zenekara elsőrangú. Az előadás kifogástalan, stílusos, élvezetes, finom. A szereplőkről a legnagyobb elismerés hangján kell megemlékeznünk. Azt mondhatjuk, hogy Mező­berény közönsége még kicsiny egy ilyen kiváló erőkből összeállított nagy társulat fenntartására szükséges összeg fedezésére. A vezető erők egytől-egyig kőszinházakból valók. A hölgyek eleganciája gyönyört keltő. Toalettjeik a legújabb divat kreációi, csupa sikk, finomság, ele­gancia. A férfiak elegánsak, hódítók. Egyszóval a színtársulat egycsapásra meghódította az egész vonalon a közönséget, úgy külsőségekben, mint művészi tekintetben. Minden este egy-egy újabb siker a művészeknek, egy újabb élmény és művészi élvezet a közönségnek, amit ki is fejeznek a tapsorkánok, a közönség osztatlan tetszésének megnyilatkozásai. Nivósabb és jobb előadásokat még nem élveztüuk Mezőberényben. Kisvárosi életünk egyhangúságába egy kis moz­galmas életet, elevenséget hozott Deák Lőrinc színtár­sulata. A közönség szívesen megy a sziházba, mert nemcsak a bemutatott újdonságok érdeklik, hanem maguk a szereplők is. Elsősorban Deák Lőrinc színészi kvalitásai és művészete a vonzó erő. Több évi mező- berényi sikereit tetézi sokoldalú művészete, operett, prózai és drámai szerepeiben. Majdnem minden darab­ban játszik. Legszebb sikereit a „Tüzek az éjszakában“ és a »Bolygó zsidóbban aratta, amikor is a közönség szűnni nem akaró tapsokkal jutalmazta a művészt. A primadonna 11a Märy szép, bájos, elegáns. Játéka finom, disztingvált, hangja végtelen kellemes, üde, tánca bájos, finom nőies. Toalettjei egyéniségével összhangzó eleganciával, Ízléssel kreált remekek. A szubrett primadonna Salamon Gizi. Általános kedvenc. Jókedvet, elevenséget, derűt hoz a színpadra. Minden jól áll neki. Plasztikus vonalai, művészi és groteszk táncai, temperamentuma, kitűnő játéka avatják igazi kedvencévé a publikumnak. Toalettjeinek soka­sága bármelyik nagy színházban is feltűnést keltene. Pilis Piroska kiforrott egyéniségű, sokoldalú játé­kával, kellemes hangjával, közvetlen modorával kiváló tagja az együttesnek. A drámai műfajnak kiváló interpretálója Gyürky Rózsi az idén kevés alkalmat ad a közönségnek, hogy művészetében gyönyörködhessék. Úgyszintén a kiváló komika Matolcsiné is ritkán szerepel. A társulat többi női tagja stílszerűen egészítik ki kisebb szerepeikben a tökéletes előadások keretét. A bonviván Nagy Pál. Fess alakjával, jó hang­jával, elismerésre méltó játékával arat tapsokat. Hortobágyi Artur igen változatos szerepkört tölt be, minden műfajban játszik és mindig kiváló. A társu­lat egyik legtehetségesebb tagja, a közönség kedvence, Krémer Ferenc táncos komikus, ki szerepet kere­setlen bájjal, simán és természetesen játsza meg. Nem túloz, de humora mégis elragadó. Finoman, könnyen táncol és nagy sikereket ér el. Páros táncjelenetei Salamon Gizivel szenzációsak és tomboló hatást vál­tanak ki. Sass Imre jó ismerőse a közönségnek, ki évről- évre újabb meglepetést hoz nagyvonalú művészi fejlő­désével. Sokoldalú tehetség, minden szerepkörben jó és értékes, Lenkey Gyula intrikus szerepeiben kiváló, elegáns jó színész akin meglátszik a külföldi metropolisokban járt ösztöndíjas szininövendék előre felismert tehetsége, kire szép jövő vár. Tunyogi Péter a társulat Don Jüanja, különösen operettekben jó megjelenésével, elegánciájával és kel­lemes játékával hódit. A karszemelyzet szintén méltó az elismerésre, kik ambiciózus tevékenységükkel a nívós hatás részesei.“ Ez a bemutató bizonyára bőségesen megnyugtató adatokat tartalmaz közönségünk számára is és a Deák Lőrinc színtársulata Rákosszentmihályon is megfelelő méltánylásra és megérdemelt pártfogásra fog találni. Községünk szépsége. Veszélyben a szép Rákosszentmihály. — A családi házépítés megreformálása. — Az építtetők és az épitésrendőri ható­ság feladata. Elfogulatlan he'yekről már nem egyszer hallhattuk azt a megállapítást, hogy a pestkörnyéki helyek közül Rákosszentmihály egyike a legszebb helyeknek. Erre mi büszkék is voltunk és vagyunk is és épen ezért kell alább egy pár tárgyilagos megjegyzést tennünk községeink szépségével kapcsolatban. Rákosszentmihály és Sashalom szépsége veszély­ben forog, ha továbbra is folytatjuk a családi ház­építésnek azt a módját, ami most — különben örven­detes arányokban megindult. Már pedig községeinknek szépsége sokkal nagyobb jelentőségű, semhogy szó- nélkül hagyhatnók azokat a jelenségeket, melyek

Next

/
Oldalképek
Tartalom