Rákos Vidéke, 1929 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1929-09-01 / 35. szám

8. oldal RÁKOS VIDÉKE 35. szám. s j&jzzis:. Rovatvezető: Jablonczay Jenő, a Sashalmi Sakkor elnöke. A „Sashalmi Sakkor“ csatlakozásra szólítja fel a környék névtelen sakköreit. Néhány játékosból álló apró névtelen egyesületek, sportkörök alosztályai, a ven­déglők törzsasztalainál játszó sakkozók — lopva be-be kandikálnak a „Sashalmi Sakkör“ helyiségeibe. Az ott látott komoly munka fellelkesiti őket és csatlakozni kívánnak az egyesülethez. Hozzám fordultak, a kör elnökéhez. — Elmondták, hogy szeretik az ő kis egye­sületüket és nem akarnak hűtleneknek látszani, nem akarják ott hagyni a régi, megszokott baráti kört, — de az alapszabályok nélkül működő egyesület soha sem bocsájthat versenyre egyetlen játékost sem. 8—10 ember semmit sem számit egyedül, de nagy erőt képvisel akkor, ha a lelkesedés tüze beleolvasztja egy akarni tudó rendes egyesületbe. Azért nem szabad sakkört alakítani, hogy néhány szerepelni vágyó részére hang­zatos címekkel állást kreálhassunk. Szétforgácsoljuk a játékosokat, a tehetségeket. A kis egyesület tengődik, mig végre elpusztul. Elkedvetlenedve jöttek hozzám ilyen játékosok. Vannak olyan vendéglői törzsasztalok, ahol összeülnek olyan emberek, akik szeretnek sak­kozni, de a körök, egyesületek béklyóit nem akarják viselni. Ezeknek a tagjai is eljöttek a Sashalmi Sak- körbe és felajánlották tehetségüket és tudásukat. Én, a kör elnöke megkérdeztem tólük: „Miért jöttek át önök lopva, miért nem felemelt fejjel, férfiasán; mind a tizen ? — „Nem mertük otthon megmondani...“ — A „Sas­halmi Sakkörnek“ az a kérése, hogy ne egyenkint, hanem egyszerre lépjenek be az egyesületbe, hogy ilyen módon megvalósíthassák a Sashalmi Sakkör alosztályát, abban a helységben, ahová a játékosok tartoznak. Sakkör nem kell és nem szükséges minden községben, de élet- szükséglet a központi életben egy erős egyesület. Itt van a Sashalmi Sakkör, mely 60 taggal rendelkezik, szívesen felveszi csapatába a sakkultura névtelen kato­náit, csak jelentkezzenek felvételre. Felkérem az alapszabály nélkül működő egyesü­letek vezetőit, tudassák velem címüket, vagy jöjjenek el a Sashalmi Sakkörbe. Értessék meg tagjaikkal azt, hogy a néhány játékosból álló egyesület nem élet­képes. Esetleg a környék körei megtarthatják eredeti jellegüket, nevüket és szerepelhetnek a Sashalmi Sak­kör színeiben. Siessenek! Az idő múlik! Szeptember végével már be kell adni a nevezéseket! Hecht István II- ik előadása a Sashalmi Sakkör- ben, címe: „Előkészületek az őszi sakkversenyekreu. A Sashalmi Sakkör helyiségében (Sashalom, József főher- ceg-ut 6.) szeptember 3-án, este 8 órakor tartja II. felvilágosító előadását Hecht István, a Sashalmi Sakkör tagja. A kör tagjait, úgyszintén a sakkjáték kedvelőit tisztelettel meghívjuk és kérjük szives megjelenésüket. Belépődíj nincs. A Sashalmi Sakkör háziversenye. Szeptember végén megkezdődnek az őszi csapatversenyek, melyre a Sashalmi Sakkör is nevezett. Hogy a játékosok tudá­sával tisztába jöjjön, elhatározta a kör vezetősége, hogy háziverseny keretében megkezdi a versenyre bocsájtandó játékosok kiválasztását. Felkérjük tagjainkat, szívesked­jenek mindannyian feltétlenül megjelenni a keddi össze­jöveteleken, mert szereplésüket a háziversenyen elért eredmények alapján fogják mérlegelni. Felkérjük azokat is, akik nem tagjai a Sashalmi Sakkörnek, de szívesen vennének részt a háziversenyen, szíveskedjenek azt sürgősen az elnökségnél bejelenteni, vagy az összejöve- teli napokon felvételre jelentkezni a kör helyiségeiben. 6. sz. Sakkrejtvény. Reiber L. (Budafok) (Eredeti). Világos: Ka5, Vg2, Fd6, Fhl, Hb7, Hh5, gyalogc2. Sötét :Kd4, Hfl, gyalogok: a6, c4, d7, e4, 2 lépésre matt. Fehér indul. Megfejtések beküldendők a sakkrovat vezetőjéhez legkésőbben 1929 szeptember 7-ig. Rejtvénykiigazitás. Sajnálatos hiba történt a szedés­nél, — igy az 5. sz. sakkrejtvényt teljes egészében újból kell közölnünk és a megfejtésének határidejét 1 héttel meghosszabbítjuk. 5. sz. Sakkrejtvény. (Ismétlés). Koczaurek Károly, (a Sashalmi Sakkör tagja). Világos: Ka8, Vh2, Bc5, Fa5, Hd2, Hc7, gyalogok': b4 e4, f2. Sötét: Kd4, Vg6, Bg5, Fdl, Ff8, Hc3, gyalogok: b5, d3, d5, f6, f7. Fehér indul, 2 lépésre mattot ad. Sakk-Rádió. Hallohalló! Schorm Sándor urnák, a Sashalmi Sakkör főtitkárjának azt üzenem, hogy szíveskedjék a kör keddi összejövetelein pontosan megjelenni és úgy házi, mint csapatversenyen magát jelöltetni. Hallohalló! Balcza János urnák, Rákosszentmihály! Üzenem, szíveskedjék a Sashalmi Sakkör alosztályának megszervezése végeit azonnal felkeresni. Ha akadálylba ütköznek munkássága, úgy kérem sürgős értesítését Halló-halló! Dr. Sóskuty Ervin, ügyvéd urnák, Mátyásföld. Üzenem, szíveskedjék a „Sashalmi Sakkör“ részére gyűjtött névsort hozzám juttatni. Külön azokat, akik az őszi versenyre bocsájthatók. Faludyt és Kovács Pált feltétlen jelölni kell! Halló-halló! Técsy Zoltán urnák, Bpest. Köszö­nöm a sakkrejtvények terén kifejtett munkálkodást. Kérem a rejtvényeket és feladványokat, melyet a rovat­ban közölhetek. Halló-halló ! Balekits Pál urnák Rákosfalva! Fel­kérem, szíveskedjék a helyben működő sakkjátékosokat a „Sashalmi Sakkör“ részére megnyerni és a Jónás- féle vendéglőben a Sashalmi Sakkör rákosfalvai alosz­tályát megalapítani. Az összejövetelek Rákosfalván min­den csütörtökön lennének. ^lillllilIIlll!llll!illilllllllllllilllllllll!!llllll!lllllllllllíl!llll!llllllllll!llllllllllllllillllll!llljUIIIÍH HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 12.141/1929. HIRDETMÉNY. Ezennel közhírré tesszük, hogy mindazon ház­helyhez jutottak, akik a Faksz. áltál nyújtott építke­zési hitelt el akarják nyerni, legkésőbb f. évi szep­tember hó 15-ig kötelesek a községi elöljáróságnál (Weinzierl Gyula aljegyzőnél, 17. sz. szoba) jelent­kezni összeírásuk céljából. Rákosszentmihály, 1929. augusztus 23. Községi elöljáróság. 10596-929. kig. sz. Hirdetmények. A nagyméltóságu ra. kir. pénzügyminiszter ur f. hó 2-án kelt 74.500/VII—1929. számú rendelete alapján felhivom azo­kat az érdekelt adózókat, kik újonnan épült házukra az ideig­lenes házadómentességet bármely okból is elmulasztották kérni, vagy elkésetten kérték és emiatt kérelmük elutasitatott, hogy ha f. év szeptember hó 30-ig mulasztásuk igazolására szolgáló körülményeket felsorolva, az ideiglenes házadómentességet is­mét kérelmezik, kérelmük méltányos esetben érdemi tárgya­lás alapjául el fog fogadtatni. Az érdekeltek e tárgyban a községháza 7. számú szobájá­ban jelentkezzenek. Rákosszentmihály, 1929. julius hó 12. napján. Dr. Kubinyecz s. k. jegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom