Rákos Vidéke, 1928 (28. évfolyam, 1-53. szám)

1928-01-22 / 4. szám

4. oldal. RÁKOS VIDJtKB 4. wám. Az evangélikusok felhívása és a Thegze-Oerber hangversenyéről szóló tudósításunk, térszüke miatt a jövö számra maradt A magyar lányok estélye. Most szombaton, január 21-én este 9 órakor a Magyar Asszonyok Nem­zeti Szövetségének kebelében müködö „Magyar Lányok Egyesületéinek zártkörű fehérliliom-estélye a Nagy­kaszinóban. Stróbl mester a farsangon. Stróbl mester a farsang alatt báli és jelmezes felvételeket mélyen leszállított árakon készit. A szentmihályi és sashalmi bálokon részt­vevőkről helyszíni csoport felvételeket készit, melyeket a Színházi Élet sorozatosan közöl. SASHALMI HÍREK. Rovatvezető: Zagyva József. Katholikus bál. Küllös Ede plébános műkö­dése alatt ezidén február 11-én a Postás kör díszter­mében lesz a második katholikus nagybál. A bált megelőző műsor nívós és szórakoztató. Az egvfelvo- násos színdarabban Sashalom férfimükedvelő gárdájá­nak legjavát látjuk; lesz művészi énekszám, bemu­tatkozik a Corvin kitűnően szervezett zenekara is. A nagyszámú hölgybizottság serényen dolgozik, hogy a büffé minél gazdagabb legyen. A férfi rendezőbizottság, melynek élén Kovács József főjegyző áll, a kellemes hangulat megalapozásán fáradozik. Credó gyűlés. A sashalmi Credó egyesület gyűlést tartott a polg. leányiskola nagytermében, melyen Küllős Ede egyházi elnök tartott mély vallásosságtól áthatott értekezést a nagy számban megjelent tagoknak. ManHz. A sashalmi Mansz. febr hó 1-én a RAFC (volt Vénfiuk) helyiségében tartja műsoros nagy láncesté­lyét. Műsor: Magyar nyitány. Előadja a R*FC zenekara. Irredenta dalok: Énekli baloghi Baloghy Károlyné opera­énekesnő. A magyar történelem nagy asszonyai élőképek­ben. Az élőképek szövegét előadja dr. Réthey Ferencné, a sashalmi Mansz elnöke. Helyárak: Ülőhely 1 pengő 50 fillér, állóhely 1 pengő. Kezdete pontosan 8 órakor. A gazdag műsoros estély iránt rendkívül meleg az érdek­lődés s a rákosszentmihályi Mansz is támogatja a testvér­egyesület hazafias törekvését. Képviselőtestületi gyűlés. Sashalom község képviselőtestülete január 16-án rendkívüli közgyűlést tartott. A gyűlést Pawlas Gyula biró a magyar Hiszek­eggyel nyitotta meg. Kovács József főjegyző terjesztette elő a nagyhalmazu tárgysorozatot, melyből kiemeljük a jelentősebb tárgyakat. Kádár József adóügyi jegyző szabadságra ment. Megválasztották az 1928 évi tűz­rendészed bizottságot. Az irnoki állások szervezését az alispán jóváhagyta. A községi sporttelep megváltására vonatkozó egyezményt a vármegye jóváhagyta. Be­mutatta a főjegyző az újonnan épült iskoláknál észlelt hiányok pótlására vonatkozó beadványt. Elismerés illeti a testületet, mert azokat a számottevő anyagi kiadássat járó pótlásokat, melyeket Zagyva József isk. igazgató írásban kért s melyek kulturális és közegészségügyi szempontból igen fontosak az előadó főjegyző határo­zott előterjesztésére egyhangúlag megszavazták. Id. Ehmann Viktor ingatlan felosztás iránti kérelmét a fő­jegyző javaslatára két szó ellenében elfogadták. Kecske­métig Géza ingatlan felosztási kérelmét pótlás végett visszaadták. Rónay és Székely parcellázók 1840 négy­szög öl telket telekkönyvezve díjtalanul adtak át a községnek. A közös gyepmesteri telep költségeihez hozzájárultak. A róm. kath. polg. fiúiskola építéséhez szükséges megfelelő nagyságú telek átengedése ügyé­ben bizottságot küldtek ki. Estélyiruhák nagy választékban és meglepő olcsó árakban. Télikabátok mélyen leszállított árakban. REICH HENRIK cégnél Budapest, IV,, Egyetem-utca 9. Rákosszentmihály látványossága otthon Rákosi-uf — Harcsa-sor. A legjobb italok és ételek a legolcsóbb áron minden időben. Szolid, családi mulatóhely. — Toll Jancsi zenekara Ünnep és vasárnap délután is. — 2 valódi Seiffert billiard asztal. — 3 külön szoba. — Előfizetéseket elfogadunk. — Társasvacsorákat, mulatságokat vállalunk. Szives támogatást kér ROZMAN1TH LÁSZLÓNÉ. É. T. fióktelep: legolcsóbb az ÁRPÁD-ANNATELEPI HOMOKBÁNYA és ÉPÍTŐ RT. fióktelepén. Cinkotai nagyitce (Hév állomás.) Nagy raktár. Postán való megrendeléseket Pontos kiszolgálás. azonnal teljesítünk. Gyorsírást, gépirást, nyelveket sikerrel tanít: Tnrflnr okl gyors. tan. Rkkosszent­I UUUr mitiály Farkas Ignác-u. öa. kar Igen mérsékelt dijuk. Kovács A Rákosszentmihály! takarékpénztár r.-t. és a Kereskedelmi r -t. saját házába József-utca 35. szám alá költözött át. Központi irodák, könyvelőség, raktárak, tüzelőanyag, bor, ecet és szeszárusitás ugyanitt. Ruhanemű, textiláru, cipő, háztartási és piperecikk árusítása Rákosi-uti Alkalmi Áruházban, (Hóra-ház) ahol részle'fizetésre is lehet vásárolni. g|^. Építtetőknek a legolcsóbban szállítja a legkiválóbb építő anya­gokat a Falusi kislakás építő szövetkezet sashalmi anyag­telepe. Elsőrendű tégla, cserep, cement, gipsz, mész, szigetelő lemezek, fedéllemez, az összes épü etfaanyag, minden mére ben kaphatók hitelre is. Értekezni lehet a telepen Sashalom Thököly-ut 1. szám. A Corsó Drogériában vr6gki.zi?mV»Jek“i kap feltűnő olcsó áron. — Stühmer Szaloncukor- kak, csokoládék a gyár által előirt árban. - Chinoin növényvédelmi szerek lerakata. — A permetezéshez szükséges gépet minden vevő ingyen Igénybe veheti. Teljes tisztelettel Tóth Jóasef Rákosi-ut 74. Harcsasor. Corsó mozgónál. Fiók : Piac-téren levő Illatsiertár. Karácsonyfadíszek és újévi ajándékok. SZAEVAS ÉPÜLETFA, TŰZIFA É3 ÉPÍTŐ-ANYAG KERESKEDŐ, ÉPÍTŐ VÁLLALKOZÓ RAKOSSZENTM i hAl y, CSÖMŐRI-UT 121. (Ilona-u. sarok)

Next

/
Oldalképek
Tartalom