Rákos Vidéke, 1928 (28. évfolyam, 1-53. szám)

1928-07-01 / 27. szám

27. szám. RÁKOS VIDÉKE 5. oldal. A polgári leányiskola évzárása és uj iskola­éve. A községi polgári leányiskola 26. záróünnepélyét tartja junius 29-én, d. u. 5 órakor az iskola helyiségé­ben. A jó tanulók jutalmazásához hozzájárul id. Szabó József isk. sz. tag 5 pengővel, Lauer Gyula, Dénes József, Tuba János és Szász Izidor könyvekkel. A tantestület ezúton is köszönetét mond a jószivü ada­kozóknak. A 1928—29. tanévi beírások jun. 30-án d. e. 8-12-ig és d. u. 3—6-ig lesznek. A miniszteri ren­delet értelmében más napon beírás nincsen. „A már régebben engedélyezett női kereskedelmi szaktanfolyam a községi polgári leáayiskola épületében szeptemberben megnyílik. Érdeklődők felvilágosítást kaphatnak az iskolában 29-én d. u. 30-án jul. 2-án. SASHALMI HÍREK. Rovatvezető: Zagyva József. Tisztujitás a Postás Egyesületben. A sashalmi Postaaltisztek Egyesülete junius 24-én tartotta köz­gyűlését. Széles József, az egyesület általánosan becsült elnöke elfoglaltsága miatt lemondott tisztéről s vele- egyetemben az egész vezetőség távozott. Teljesen uj tisztikar váltotta fel a régit. Sokat nyert az egyesület, hogy az elnökséget vállalta Galambos István, ki uj vérkeringést fog vinni a hazafias egyesületbe. Alelnö- kök: Somogyi György, Zsimre József. Titkár: Bóka Sándor. Pénztáros: id. Szekeres János. Ellenőr: Oláh József. Jegyzők: Márton Imre, vitéz Somossy József. Háznagy: Valu József, gazda: Szabó Pál. Julius 1. Készülődik az egész község, sőt nagy támogatás ígérkezik a szomszédos községek testületéi részéről is. Már reggel 6 órakor zenés ébresztő. 9 óra­kor tábori mise. 10 órakor Kantlernél tekeverseny laci­konyhával. Szakács: Gyula bácsi. Délután Old-boy football. Fél 6-kor RAFC—SASC mérkőzés. Délután 6 órakor kabaré Kantlernél, este fél 9 órakor szini- előadás a Postás-körben „Bolond Istók“ kiváló szerep- osztással. Kitüntetett tanonc. Junius 25-én az iparostanonc- iskola évzáró vizsgálatával kapcsolatban szép ünnepély keretében adták át ifj. Darula Károly mészáros és hentes tanoncnak a Budapesti Kereskedelmi és iparkamara kitüntető érmét az elismerő okmánnyal egyetemben. Az ünnepély a jelenlevő 80 tanoncra buzdító hatású volt Zagyva J. igazg. ismertette az oktató testület határo­zatát s átadta az érmet Ovardits Ferenc felügy. bizotts. elnöknek kioktató és buzdító beszéd kíséretében nyúj­totta át azt Darula Károly polgártársunk derék fiának. Beszédet intézett a tanoncifjusághoz Somogyi Jenő ipartestületi elnök. Este az iparoskörben társas vacsora volt. Ott volt Pillér György állatorvos, Kuharik Ferenc dr. körorvos, Kovács József iparhatósági biztost és Sashalom polgárságának eleje. Anyák ünnepe. A Mansz az anyák ünnepét junius 29-én d. u. 3 órakor tartja fényes műsor kíséretében, a községi sportpályán. A Mari a-utcában |fl ä v | v legjobb helyen iUaaiMdj Fürdő-u. 8. sz. alatt vagy a községházán Weinzierl Gyula aljegyzőnél. Jókarban lévő ME1D1NGER kályha Sándor-utca 2. sz. (Cinkotai határut 36 szám) alatt eladó. W 6*1 Bl kétszobás családi házat, melléknelyiséggel — w helyben vagy környéken — villamoshoz közel. 2000 pengőt azonnal, többit törlesztem. Ajánlatokat „fővá­rosi tisztviselő* jeligére a kiadóhivatal továbbit. Élő és művirág, csokor, koszorú Virágüzlet, özv. Grotta Gyuláné Harcsasor. Remek szép kasha-ruhák és tavaszi kabátok meglepően olcsó árért kaphatók Scheiber Sándor cégnél IV., Egyetem-utca, 7. özv. Faska Béláné hatóságilag pnAlp/1 és «Ri flltflImíl7Aft (mosónő varrónő * engedélyezett vjCiCu más HŰI UinaliliduUll takarítónő stb.) irodáját megnyitotta. RÁKOSSZENTMIHÁLY, uillciyuiu ilona-utca 45. szám alatt. Vitéz REGŐS ÁGOSTON Megrendelésre meleg ételek | Tisztelettel érte* I/Ci w A It /*nv w»is*\^^^1 fővárosi sitem, hogy a „rVraly gOZlTlOSOda cég kép. viseletét Sashalom és Mátyásföld környékén átvettem, A „Ki­rály“ gőzmosóda Budapesten az egyedüli, amelyik lágyított (eső- vizzel, szinszappannal, káros anyagok nélkül mossa a ruhát; a gallérokat oly tökéletesen tisztítja, hogy a viselete kellemes és szép. Elsőrendű vegytisztitó és ruhafestő üzeme van, munkája kifogástalan. Gyorsan és pontosan dolgozik. — M ü t ö m é s t (Kunststoppen) is vállalnak. — Selyemharisnya szemfelszedés, szőnyegjavitás és kézimunka. — A munkát a budapesti ipartes­tületek által hitelesített árjegyzék szerint számítom. Szives meg­bízásait kérve, vagyok teljes tisztelettel Prém Edéné Sashalom, József főherceg-ut 25. Rákosszentmihalyon ,cafáf„7^ á® 2%S tás szoba, fürdőszoba, zárt üvegezett veranda és mellékhelyi­ségekből és 200 ms öl gyümölcsösből augusztus 1-re kiadó. ;icn lonacz mi és isMász érlesiiése.1" a nagyérdemű hölgyközönséget, hogy üzletemet átala­kítottam s külön fülkék állnak hölgyvendégeim rendel­kezésére A bubi, babi hajvágást, tartós ondolálást, hajmosást, manikürt szakképzett munkaerőkkel végez­tetem. — Bérletrendszer. Szives pártfogást kér, tisztelettel Heich Ignácz 7—* .1 f rr f f 1 r * rrf 80 fillértől r urdosapkak es cipók nagy választékban TAfh lÁvcpf Korzó-drogériá­beszerezhetök iuui^v/x.oci jában Harcsa sor Korzó-mozgó épület. ájWF“ Legalább középiskolát végzett jó megjelenésű urifiu tanulónak felvétetik. "áBaK fényképész műterem áthelyezés. Stróbl mester ezúton értesíti a közönséget, hogy modernül berendezett fotomütermét, fényképnagyitó és festőmüteremmel bővítve, aug. 1-től a Rákosi útra, az uj postaépületbe helyezi át, hol a művészi fénykép felvételeit, nappali és, müvilágitás mellett szenzációs ármérsékléssel végzi. Árai e hónap 24-étől a követke­zők 6 drb. levelezőlap 4 pengő, 6 drb müvészlap 5 és 6 pengő, 6 drb. müvészlap és 1 drb. kab. kép 8 pengő. Ez az ármérséklés a jelenlegi műteremben is érvényben van. Külön osztály amatőr felvételek speciális és gyors kidolgozására. Minden 6 hétben uj amatőr fényképező tanfolyam mérsékelt tandíj mellett. eggyű összeköttetést keres Péter Endre Rákos- sztmihály Hermina-«. 12. Batthyány-utca 44. szám alatt egy három szobás jnkACftUU családi ház, mellékhelyiségekkel és kerthaszná­lattal augusztus 1-re. Bővebb felvilágosítás Batthyány-utca 31. szám alatt kapható. Mészáros József MOS, FEST TISZTIT RáKOSi-llt és Remény- u. sarkán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom