Rákos Vidéke, 1928 (28. évfolyam, 1-53. szám)

1928-01-01 / 1. szám

1, szám. RÁKOS VIDÉKE 5. oldal. Scheiber Sándor cég Estélyi és táncruhák, blúzok, pongyolák igen jutányos áron IV., ligyetem-utca 7. Az iparoskor hírei. A rákosszentmihályi ön­álló iparosok és kereskedők köre a karácsonyi sikeren felbuzdulva, vidám Szilveszter estélyt rendez a saját helyiségében. Vendégeket szívesen látnak. Haszpra Ist­ván, ismert helybeli iparos polgártársunk, nevenapja alkalmából 10 pengőt adományozott az iparosdalkar alapja javára. Január 14. d. u. 6 óra Ezt a terminust nem szabad elfelejteni. A zeneakadémián akkor lesz a Teghze Gerber Miklós magyar nótaestélye, Nagy Iza­bella, rácalmási Molnár Anna, Cselényi József, Á*om Lajos M. Nyers Lász ó felléptével Vidák Jóska gödöllői cigányzenekara. Jegyek 1=6 pengőért a budapesti Hév. végállomáson és a Bárd cégnél. A rákosvidéki társa­ság felvonul! Megnyílt az Otthon kávéház. Valóban fővárosi színvonalú kávéházzal gyarapodott Rákosszentmihály. Túl­zás nélkül látványosság számba megy Rozmanith Lászlóné Otthon kávéháza a Harcsa soron Ennek az üzletnek a berendezésénél csakugyan nem kímélték a költséget. Csa­ládias jellegű szolid üzletnek szánták a kávéházat, hol ol­csó áron jó éte!eket és italokat szolgálna* ki. A három külön szoba klubgarniturájával, szép kártyaasztalaival bi­zonyára igen keresett lesz. A teremben Toll Jancsi muzsi­kái. Vasárnap és ünnepen délután is. Az uj vállalatnak nem nehéz szép jövőt jósolni. SASHALMI HÍREK. Rovatvezető: Zagyva József. Ó és Újévi istentiszteletek sorrendje. A róm. kath. kápolnában december 31-én Ó-ev estéjén este 6 órakor szent beszéd, litánia és hálaadó Tedeum. A szertartást és szent beszédet Küüős Ede plébános végzi. Újév első napján reggel 7*9 órakor a Gizella úti és állami lakótelepi kápolnában csendes mise, d e. 10 órakor a Gizella úti kápolnában ünnepi szent mise és szent beszéd, d. u. Vi5 órakor litánia. Jézus szent szi e ünnepi előadás. A Jézus szent szive társulat dec. 2ö-án maradandó emlékű ünnepi elő­adást rendezett a Postád Kör disz'ermében. Mintegy 250 évvd ezelőtt alapította aj zus szent szive társulatot a szent szív tiszteletére és megengesztelésére boldog Alakok Margit. Utána alakult a szent sziv zárda. Ezt a hiibuzgalmi társu­latot honositá meg községünkben Küllős Ede plebínos. A hívek seregeden lépnek be. Ez a társulat lépett egy évi fennállás után évzáró ünnepéllyel a nyilvánosság elé, hogy fokozza az ünnepi hangulatot — fokozza a szent sziv tisz­teletét. — Páter Bangha Jézus társasági atya vonzó müvét mutatták be, mely megkapó élőképekben Jézus születésétől mutatja az Odv/özitő életét. Az élőképek élethüek voltak, valóban művészi Ízléssel és mély vallásosságtól áthatva végezte a csoportosítást a rendező dr. Bartha Boroála. A képeket kisérő énekek élénk tetszést arattak és uj világos­ságot gyújtottak a lelkekben, melyet még kedvesebben megvilágított dr. Bartha Borbála mélyen szántó értekezése a szent sziv tiszteletének eredetéről és fejlődéséről. A nagy­terem zsúfolásig megtelt, Küllős Ede plébános egy évi itt működése alatt 24.U't0 volt az áldozók száma. Nem kell csüggedni, mert ha még a templomnak cs«k csonka falai állanak is, de a hívek lelkében már telj sen felépült a vallásosság temploma. Az ünnepélyt emelte,Czeisel József hitoktató felolvasása. Színesen ecsetelte a karácsony örömét és a vallásos lelkek elmerülését a Jézus születése feletti Örven lezésben. Az emlékezetes vallásos ünnepély tekin­télyes összeggel gyarapította a templomépitő alapot. A magyar nők diszmátinéja. A magyar nők Rot- hermere lord emlékalbum országos bizottsága Izabella kir. hercegnő védnöksége alatt dec. 18-án a pesti Vigadó nagy­termében az emlékalbum-alapra 46 nőegyesület csatlako­zásával diszmatinét rendezett. A nagyterem zsúfolásig megtelt, sőt a karzat is igen népes volt. A kitűnőségek sorában ott láttuk Apponyi Albert grófot nejével, Odescalchy Pál és Károly hercegeket, gróf Teleky Sándornét, Szegedy Maszák Aladárnét, báró Perényi Zsigmondot, báró Czech és lovag Sypnovszky altábornagyokat, dr. Nagy Emiinét, Herczeg Ferencet. Kenéz Bélát és nejét, Pestvárm. tanfel­ügyelőjének képviseletében Kehrer Károly kir. tanfelügyelőt. Wolf Károly, Pröhle Vilmos országgyűlési képviselőket, dr. Eftl János egyetemi tanárt és a pestkörnyéki Manszok és nőegyesületek megszámlálhatatlan kiküldöttjét. A műsort a Hév. tiszti dalköre nyitotta meg. Sajnálatunkra a mi közszere­tetben álló Weinzierl Gittánk gyengé kedése miatt a kart nem vezethette, hanem a nagy karok mestere Hackl N. Lajos dirigált. Az ünnepi beszédet dr. Réthey Ferencné az emlékalbum bizottság ügyvezető elnöke mondotta, a tőle megszokott kedvességgel, szónoki hévvel a ragyogó múltat, a szomorú jelent és a jövő reménységének bizakodó fáklyáját gyújtotta fel a szivekben. A magyar nők üdvöz­letét az angol nők részére — angol nyelven mondotta dr. Nagy Errilné Dohnányi: Na áriáját énekelte Sz. Marschalkó Rózsi az Operaház tagja Rothermeie történelmi óda irta: gelsei Bíró Zoltán, szavalta Székelyné Sólymos Bea — Schubert — Wilheim : Ave Mária, Sirasate: Románc Hubay az ő ablaka alatt. Gróh Klári hegedümüvésznő zongorán: Réger Tibor. A műsor méltó volt a megjelent magasrangu vendégekuez. Most pedig nagyszerű megeievenedése követ­kezett a magyar mulmak. Húsz kincses lapja a magyar történelemnek. A történelmi élőképek szereplői voltak: Csermendy Elemérné, Tmák Margit, Prokopp Márta, Török Endre, Kapotsffy Baba, Elek Erzsébet, dr. cpur Endréné, Mészáros József ??&??? Ráiosi-ut SZ0NG0TT GYULA (Magasin Frangaise) 1 Müipari újdonságok. — Dísztárgyak. — Diszlegyezők 1 Ékszerek. — Ízléses újdonságok. Budapest IV., Petőfi SAndor-utcza 2. szára. 1 « —,.—• —, i—> i—i r—» -—i.—­---i.--- *—i r—• ‘—11—' —i errf *—i ír3 í i ül ni ! S ZA.EVAS | ÉPÜLET FA, TŰZIFA ÉS ÉPÍTŐ-ANYAG ! KERESKEDŐ, ÉPiTÖ VÁLLALKOZÓ “ RÁKOSSZENTMIHÁLY, ] CSÖMŐRI-UT 12í. (llona-u, sarok) j{ n—■ ■—j —* für* * f— f— t—* wrrr» az— c!-----n F 1 1 »• B • Fűszer, csemegék. Nagy raktár ! i £f!> A I AIM I karácsonyi é* újévi csokoládék, ' 111 lÉ 111 IS Isi I cukorkák és díszekben. Törley I Pezsg8k, likőrö , friss is déligyü- I ly I Sjf SjiPI rnölcsök, konservek befőttek. — * Asztali, pecsenye és c-emege borok. 7'pereszerek a legolcsóbban'. Figyelje a leszállított árakat. IegedQhurok. VCRMTR EMIT Rákosl u»6k.s* lohánytőz de. ALJillJuU Liu Ili Telefon s 15. sz pintér gyula ÄrÄÄ-rjK K yvALAIS ßOY/U BUDAPEST IV Y PETŐFI MÁNOOR-UrCZA S. SZÁM. I Diszmü. kinaezöst, bőráru valamint gyémáníután- zatu ékszerek és gyöngyök legolcsóbb árban. Q-sráLS-z életszere le nagy -választélcToa n

Next

/
Oldalképek
Tartalom