Rákos Vidéke, 1928 (28. évfolyam, 1-53. szám)

1928-03-04 / 10. szám

10. szám. RÁKOS VIDÉKE 3. oldal« IJI. felvonás közt: Boldogasszony anyánk.* Szavalja: Drahovszky János III o. t. 10. Szózat. Énekli az énekkar. — Az ünnepélyt a polgári fiúiskola kettős termében március 14*én este fél hat órakor tart­ják, hogy lehetővé tegyék a megjelenést azok számára, is akik március 15-én más ünnepélyen is részt akar­nak venni. Ref. templomépltés Rákos falván. A rákos- falvai reformátusok is lemplomot építenek. Elkészültek a tervek, s mint hírlik, rövidesen hozzákezdenek az építéshez. A templom a Kerepesi-ut és Vezér*utca sarkán fog állani, az uj városi házzal szemben. A Szabad líceum előadása. A rákosszent- mihályi Szabad Lyceum előadására szombaton, február 25-én este nagy közönség jelent meg a kaszinó szín­háztermében. Az illusztris előadókat: Szederkényi Anna írónőt, az .Egy élet“ s „Amig egy asszony eljut odáig“ C. nagystílű és nagysikerű regények szerzőjét, továbbá dr. Dékány István egyetemi tanárt, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia tagját, az Akadémia filozófiai folyóira­tának, az Athaeneumnak tudós szerkesztőjét, a kiváló történetfilozófust és szociológust Krenedits Sándor fő­jegyző üdvözölte tartalmas és hatásos beszédben. Ez­után a Magyar Lányok nevében Zemplényi Anci üdvö­zölte lelkes, meleg szeretettől áthatottan, sok intelli­genciáról. lelki finomságról tanúskodó beszédben Sze­derkényi Annát, akit a szives ünneplés könnyekig meghatott s akit megérkezésekor a Mansz nevében Krenedits Sándorné fogadott és üdvözölt. Ezután Sze­derkényi Anna tartotta meg előadását a magyar asszony egyéniségéről, küzdelmeiről, a magyar anyák > itatásáról és felelősségéről. Előadásában ugyanoly erős, nagy lélek nyilatkozott meg, mint Írásaiban, amellett igen szuggesztiv előadónak is mutatkozott. Szederkényi Anna előadása után szórakoztatóul Dinkreve Janka nivós zongora kíséretével Mikes Miklós finoman előadóit hegedüszáma köve»kezett, majd pedig dr. Dékány István tartotta meg mindvégig érdekes, élénk és tudományos erejű előadását a marxizmus kritikáját ismertetve. A kiváló professzort, akinek e témáról nemrég jelent meg nagy tanulmánya, a .Társadalomtudomány“ c folyó­iratban, előadása után melegen ünnepelték. Itt említjük meg, hogy a Szabad líceum bizottsága legközelebb népművelő hangversenyt rendez, amelyen egy országos nevű zeneesztétikus előadasa mellett az ismertetett zenei formák illusztrálására a Credo-zenekar fog szerepelni. Választmányi ülés. A Nagykaszinó választ­mánya folyó hó 10-én, szombaton este 7 órakor ülést tart. Az iparoskör hírei. A rákosszentmihályi Ön­álló Iparosok és Kereskedők Köre február 25-én a Korzó moziban zsúfolt nézőtér előtt ügyes kabaré­estélyt rendezett, melyben Adámy Oszkár és Nitsch Márton szórakoztatták elismerésre méltóan a közön­séget. A rendezőség ezúton mond köszönetét a közre­működőknek, valamint a Korzó mozgó zenekarának, Jálits Gizikével az élén. A kabaréelőadást március 31-én a Korzó mozgó helyiségében este 8 órakor meg­ismétlik. Mint eddig minden esztendőben, ezidén is, husvét vasárnap és hétfőn az Iparoskör szinielőadást rendez a Kaszinóban. Az előadásra az előkészületek már javában folynak. Meglepetés lesz a darab és az előadás egyaránt. ­Kertészeti előadás. Jövő vasárnap, március 11-én d. u 4 órakor folytatja Kecskeméthy Vince biró kertészeti előadását a községházán. Minden érdeklődőt szívesen látnak és felettébb kívánatos is, hogy közön­ségünk a tanulságos értekezésen minél nagyobb szám­ban vegyen részt. SportközgyClés Rákosfalván. A Bpest-Rákosfal- vai Sportklub az Inonás vendéglőben levő klubhelyi­ségében a minap tartotia Franusczy Béla kerületi vá­lasztmányi tag elnöklete alatt 15-ik évi renoes köz­gyűlését Az újonnan megválasztott tisztikar: Diszelnö- kök: Bállá Sándor, Irgang Kálmán, Lüscher Ferenc, Kelemen Lajos, Horváih Imre és Salgó Kornél. Elnök: Francisczy Béla. Úgyve?eiőelnök: dr. Friedländer László. Társelnökök: id. Dreszmann Károly és Kállai Miksa Alelnökök: Béna Pál, dr. Gyurkovics Henrik, Drtx'er Mihály. Fölkér Sándor, Kriszt Ferenc, Peek Béla, Knecht Márton és Wiener János. Pályaigazgató: Suga Janos. Pénztárosok: Fölkér Sándor és Kámán Janos. Jegyzők: Kállai Miklós, Reits?am Gyula. Ellen­őrök: ifj. Dreszmann Károlv és Vogellei ner Ignác. Számvizsgálók: S eiermann Ödön, Eggenhoffer Péter és Kállai László. Ügyész: dr. Gyurkovics Sándor. Háznagy: !nonás József. Választmány: Andrásty La­jos, Berry Béla, Juszkó Lajos, Kaltem cker Józ>ef, Kiss Lajos, Läufer Lajos Lőwy Bódog. Molnár János II., Marczii ek Gyula, Pauer Nándor, Riezmayer János és József, Stahl János, Stoits Ödön, Tipan László. Taksás Jenő, Reitszam Rezső, Wenter Béla, Winkler Károly és Zemann Károly. Hymen. Erdélyi Móric m kir. kormányfőtaná­csos, cs. és kir. udv. fényképész és neje szül. Lord Anna bájos leánya, Lilly és Márkus Tibor dr. buda­pesti ügyvéd, Márkus Dezső dr. kir. kúriai bíró, Buda­pest székesfőváros törvényhatósági bizottsági tagja öz­vegye szül. Brück Berta márc fia hó 4-én, délután fél í órakor tartja esküvőjét a belvárosi plébánia templom­ban. A nálunk is becsült Erdélyi Móricot a Rákos- vidékéről is számosán üdvözölték. Március lő. A csömöri-úti áll. el. iskola tan­testülete, karöltve a Béla-utcai és Diófa-utcai el. isko­lák tantestületével impozáns módon akar hódolni az 1848 március 15 iki nagy napnak s ezért március 15-én d u. 4 órakor a Kaszinó nagytermében haza­fias ünnepélyt rendez. Erre az ünnepélyre szeretettel várják községünk minden hazafiasán érző polgárát és valamennyi társadalmi egyesületet. Belépődíj nincs. A belvárosi elöljáró ünnepié*«. Rendkívül meleg ünneplésben részesítették Ungar Béla dr. belvá­rosi elöljárót, rákosszentmihályi villatulajdonost március elsején, közszolgálatának huszonötéves jubileuma alkal­mából. A pazar virágdísszel ékesített teremben a IV. kér. elöljáróság egész tisztikara megjelent, s nevükben marosvásárhelyi Thordai Lajos dr. főjegyző költői szár íyalásu beszédben üdvözölte a kiválóan népszerű és közszeretetben álló kér. elöljárót, aki megindultan mondott köszönetét. A tisztikar művészi becsű, pazar ezüst tárgygyal és diszalbummal lepte meg az ünne­peltet, kit azután az altisztek üdvözöltek testületileg és szép pálmát nyújtottak át emlékül. Délben fenyes la­koma volt Unger dr. tiszteletére a Vadászkürt szálló­ban, s itt a IV. kér. rendőrkapitányság vezetője Székely Vladimir dr. rendőrfőtanácsos, a jeles iró mondott igen szellemes és tartalmas üdvözlő beszédet. Villamos világítás a Sárga csikó kör­nyékén. Mint már régebben megírtuk, a Sarga csikó környékének lakossága beadványban kérte a székesfővárost, hogy a köolajvilágttás helyett villamos­sággal világítsák az utcákat. A tanács Francisczy Béla kerületi választmányi tag közbenjárására teljesitette a kérést és a Kerepesi-ut, Pilisi ut, Heves-utca és Dömsödi- utca közötti részt villámmal fogja világítani. Ugyancsak villámmal fogják világítani a Kereszturi-utat is egészen a főváros határáig, valamint a Kábái-utca környékét is. A munkálatok már folyamatban vannak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom