Rákos Vidéke, 1928 (28. évfolyam, 1-53. szám)

1928-12-02 / 49. szám

2. oldal. RÁKOS VIDÉKÉ) 4 9 szárii tanácskozások alapján előterjesszük kívánságainkat ügyeink törvényhozási rendezésére nézve. Felfogásom az, hogy e téren én a kezdeménye­zést Pestvármegye elsősorban érdekelt és a hely­zetet teljesen átértő, kiváló vezetőitől várom és azt hiszem, hogy az illetékes tényezőkkel lefolytatott előzetes - és bizalmas tárgyalások után egy 30 tagú állandó előkészítő bizottság volna összehívandó, melybe tizen­két tagot az érdekelt pestkörnyéki megalakult, illetve alakulandó városok, tizenkettőt a főváros, hármat az állam és a közmunkatanács, hármat a vármegye jelölne ki. Ez a bizottság lenne hivatva feldolgozni az egész anyagot, javaslatokat tenni a végleges megoldásra nézve, és addig is az összes átmeneti és függő kérdést együttesen letárgyalni és egységes terv szerint meg­oldásra vinni. Addig pedig, mig ez a bizottság össze nem ült és nem határozott, az összes hasonló és fent vázlato­san ismertetett és még elintézetlen többi ügyet, össze kellene gyűjteni és azok elintézését függőben hagyni. Ez az a vázlatos terv, amelyet ezennel a nagy nyilvánosság előtt is az érdekelt közönség elé ter­jesztek és kérem ehhez szives hozzászólásukat, kérem elhatározásukat a nagy munkában való részvételre és őszinte, lelkes támogatásukat. Nézetem szerint a legszebb muukakör és a leg­nagyobb alkotó terület áll előttünk, amelyen hazánknak újra felépítéséhez hozzájárulhatunk. Lengyel Zoltán. HÍREK. Advent. Tanuljon világnyelveket! A modern nyelvek tudása ma már nem csupán a műveltség fontos tényezője, de az egyéni érvényesülés elengedhetetlen eszköze is. CSONGOR nyelvtanár rákosszentmihályi úri családoknál nyelvoktató, gyors eredménnyel és jutányosán tanit: English Frangais ©cuífd; Italiano Csak alapos, egyéni oktatás mellett szerezhetünk hasznavehető nyelvtudást! Rákosszentmihály Árpád-utca 10. szám. Úri- női-dívat, textil irnh-'tt kedvezményes részletfize- cS KOtOll áru Kai t^s mellett árusítok. Budapest, IV. Hajó-utca 8—10. félemelet 7. sz. OBE'RBAUE'R A. UTÓBA Egyházi ruhák és szerek, miseruhák, egyleti és templomi zászlók és lobogók müintézete BUDAPEST, VACZI-U. 41. Tel.: Aut. 833-44. Van szerencsém tudomására hozni a nagyérdemű közön­ségnek, hogy Vasárnap kezdődik az uj egyházi esztendő. A megváltás isteni müvének ünneplése az egyház szimbo­lizmusában végigvonul a keresztény hivő előtt. Advent vasárnapjain a bünbánat lila ruhája jelképezi az eredeti bűn fájdalmas tudatát, hétköznapokon pedig a hajnal előtti szentmise emlékeztet a sötét korszakra, mikor a mélységből kiáltott fel az Úrhoz a pátriárkák erős hite s a próféták esdő szava az eljövendőért, * akire a nem­zetek várakoznak*, hogy az ég kegyelmes harmatja csöpögje az Igazat, az Ur küldje el az Üdvözítő Krisztust, így készítjük elő lelkünket az advent bűnbánati ruhá­jával, hajnali miséivel a megváltó Jézus születésének méltó ünneplésére, hogy egy év leforgása alatt ismét fölhangozzék előttünk Krisztus győzelmes Allelujája, megjelenjék fejünk felett a Szentlélek tüze, s föl­hangozzék egy esztendő múlva újból, pünkösd után való utolsó vasárnap a megváltás befejezésének, az utolsó ítéletnek harsonája. A. /?. Roráte. Templomunkban az adventi hajnali misék december 3-án, hétfőn kezdődnek. Minden hét­köznap, reggel 6 órakor van az énekes roráte-mise, mely alatt az adventi gyónás és áldozás is elvégezhető. A roráte után mindennap csendes mise következik. Krédógyülés. Vasárnap, dec 2-án, fél 12-kor a Világmozgóban a Krédóegyesület rendes havi ülését tartja, melyen a tagokon kívül vendégeket is szívesen lát az egyesület elnöksége. Kongreganisták felvétele. A helybeli ifjú­sági kongregáció dec. 8-án, Szeplőtelen fogantatás ünnepén a litániával kapcsolatban ünnepélyes tagfel­vételt tart. Ugyanakkor a leánykongregáció és az ifjú­sági kongregáció felvett tagjai fogadalmat újítanak. Kanouika vizitáció a ref. egyházban. Dec. 3-án, délután érkezik Rákosszentmihályra Ravasz Otthon étterem és kávéház üzletem (Rákosi-ut, Harcsa-sor) megkapta a korlátlan itatmérő engedélyt. Elsőrangú fajboraim most már kimérve kaphatók. Kövidinka 1 liter ____________ 1 pengő 60 fillér Rizling 1 liter____... _ ... 2 pengő — fillér Szom orodni 1 liter ...................., 3 pengő — fillér Álland óan friss Dréher SZENT JÁNOS SÖR csapolás. Zóna reggeli; 1 pohár sör és kis pörkölt 80 fillér. Az étterem éjjel 2, a kávéház éjjel 3 óráig nyitva. Az uteán át a legelözékenyebb kiszolgálás. Rozmanlth Lászlóné. Tetőtől talpig ruház a TULIPÁN gyermekotthon áruház •r Raktáron vannak az összes gyermekruház zati cikkek (csecsemőtől 18 éves korig) igen Jutányos árakban. ízlésben minő- R ARIf AS ségben, megbízhatóságban m am 9 UJ HELYISEGE ; cég a régi! IV. kér., Apponyi-tér 5. szám. Belvárosi Takarékpénztár épület. P ALAIS ROYAL BUDAPEST IV. PETŐFI SÁNDOR-UTCZA 8. SZÁR. Diszmü. kinaezüst, bőráru, valamint gyémántután- zatu ékszerek és gyöngyök legolcsóbb árban. O-yáuBzélcssBerele ns gfjr Trá.lasztéls'ba.xi. 5zép, célszerű és olcsó játékszerek TTá-g-ó Jen.5 gazdag raktárában, Budapest, IV., Muzeum-körut 19. szám Elmés társasjátékok. Törhetetlen babák és állatok. Szép, különbejáratu bútorozott szoba és szoba- konyhás különálló lakás k&acló. Szentkorona-u. 39.

Next

/
Oldalképek
Tartalom