Rákos Vidéke, 1928 (28. évfolyam, 1-53. szám)

1928-01-01 / 1. szám

1. szám. ___________________________RÁKOS VIDÉKE___________________ • 3, oldd. azon az utón, hogy a háború előtti szép és terjedelmes formáját visszanyerje. Tartalmában eddig sem volt ke­vesebb a réginél, de azt óhajtjuk, hogy a modern nyomdatechnikai eredményeknek megfelelő tetszetős alakban nyújthassuk ezt az anyagot és a közönség fokozódó igényei szerint minél jobban fejlesszük lapun­kat. Közönségünktől függ, hogy ez lehetővé váljék: Ha minden barátunk csak egy uj előfizetővel vagy hirde­tővel ajándékozza meg ujesztendőre lapunkat, úgy igen hamar bőségesen meg tudjuk ezt szolgálni és kedves meglepetésekben részesíthetjük közönségünket. B. u. é. k. a „Rákos Vidéke“ szerkesztősége és kiadóhivatala. A Magyar asszonyok karácsonya. A rákos- szentmihályi Magyar Asszonyok ez idén csupán azokon a sokgyerekes és a Stefánia kötelékébe tartozó anyákon segítettek, akik szorgalmasan látogatják a rendelőt és gyermekeiket e nehéz viszonyok között is gondos ápo­lásban részesítik. így élelem (3 kg. liszt, 1 kg. cukor, Vj kg. szalonna, keksz stb.) ruha, ujcipő, v. gyermek­ruha, v. gy.rmekruhára való szövet és harisnya, szap­pan, cipőkrém adományokat osztottak ki, Rákosszent­mihály nemeslelkü és áldozatkész lakosságának jóvol­tából 46 sokgyerekes anya, 7 szemérmes szegény és 2 elaggod nyert segítséget a szentünnepekre. Bár tudjuk, hogy a nemesszivü adakozók adományaikat szegény magyar testvérüknek, a közös sors folytán bajbajutott nemzet oltárára nem azért helyezték, hogy róla dics­himnuszokat zengjen a közvélemény, mégis a Magyar asszonyok kötelességüknek tartják, högy hálás köszöne- tüket nyilvánítsák a nemesszivü adakozóknak, mert ők látják a sokgyermekes anyák betűkkel ki nem fejezhető küzdelmét a mai élet nehéz viszonyaiban. A társadalom ama részének, amelynek tagjai maguktól legalább is némi tekintetben valamit is elvonhatnak, mondhatnám köt lessége is támogatni e szerencsétlen családokat, anol havi 80—90 pengőből 8-10 családtagnak keli magát élelemmel, ruhával, cipővel, lakással és fűtő­anyaggal ellátni Pedig a jövő nemzedéket ezek a sok- gyermekes anyák adják. Ezért hálás szívvel mondunk köszönetét a nemesszivü adakozóknak, kiknek névsorát, kivéve a Magyarasszonyokat, ide csato juk: Pénzadomány: Kereki Jánosné 5 P, Szandovics Jakbné 5 P, Lázár Sándorné 5 P, Gyurányi Ernőné 4 P, Balogh Má­tyásáé 4 P, Pender K. Farkasné i0 P, Spirsiczky Gyuláné 4 P, Lantos Andrasné 5 P, Magyar asszonyok teadélutánjából 130 P, Magyar asszonyok uzsonnásgatásáüól, 63 P, 50 f Zirmann Jánosné 5 P. Hol érné z P, Lőwy 2 P, Berkó 2 P, Lindmayer 2 P, Rafalovszky 5 P, Zombory Kálmánné 4 P. Természetbeni adomá­tokból: Mikes szövőgyár 22 m duplaszéles nadrágszövet, Dénes 12 pár harisnya, Pintér Gyuláné 10 kg. zsirszalo na, Ország Józsefnéék ZU kiló O-ás lisz1, Tóth drogueira 3ü drb. sz ppan, 6 tucat cipőkrém, Diósi Nándorné 1 kg. füstölt szalonna 1 kg. nyári szalámi, Lerch Lajos pék. 10 kg. liszt 10 csomag prézli, Kerner E nil 10 kg. liszt 5 kg. cukor, Hangya Szövet­kezet 5 kg. liszt, 5 kg. cukor, Goldmonn 5 kg. liszt, Ént 2 kg. liszt, 1 kg. cukor, Wohstadtné 1 kg. cukor, 1 kg. liszt, Hóra cuk­rász 1 kg. cukorka, Berger J. 1 kg. liszt, Molnár Gyuláné Z kg. liszt, »/« kg. cukor és 1 kg cukorka, Röhl Károlyné 3 kg liszt, Mülbacher Márton 50 kg. szén, lOO kg. fa, Szarvas Imre 100 kg. tűzifa, Sikosné 50 kg szén, 50 kg. fa, Takarék 50 kg. s/én, 100 kg. fa, Mucsi Gábor 30 kg. szén, 10 kg. fa- A nemes ada­kozók névsorát legközelebb folytatjuk. A szent karácsony ün­nepe szeretetre gvulasztja az emberi sziveket. Elbújhatunk előle, vagy elzárkózhatunk előle, de e szent ünnepek nem mulhamak el anélkül, hog/ az isteni gyermek által elhintett felebaráti szeretet meg ne keresne bennünket még a távolban is. Hát még az olyan szív, amely el sem akar rejtőzni előle, hanem szent lelkesedéssel várja az alkalmat, hogy kedves felebarátain és honfitársain segíteni és tehetségéhez képest megemlékezni tud­jon A messze távolban, Törökország kies bércei között él kedves fiatal lakostársunk Radomszky Árpád, aki sohasem mulasztja el az alkalmat, hogy a nemes akciókat, amelyekről kedves lapunk­ból értesül, — támogassa. Most is e karácsonyi felruházás cél­jára, melyet anya és csecsemővédelem keretein belül rendeztünk, 26 P 60 f.-ért kaptunk kézhez tőle, amelyért ezúton is hálás köszönetét mondunk néki. Isten vezérelje tovább is őt a jó, s nemes uion és pályán, amelyet megkezdett. A Nagykaszinó Szilveszter estélye. Szom­baton este 8 órakor kezdődik a Rákosszentmihályi Ndgykaszinó Szilveszter estélye. Kétféle menü lesz: malacpörkölt, káposztáscsusza; malacsült és káposztás­rétes. Az estélyen mindenféle mulatságos előadás és tréfa szórakoztatja a közönséget. Igen nagyszámú közönség készül a kedves mulatságra. Kinevezés. Preszly Elemér dr. Pestvármegye főispánja, Piukovich József dr.-t, központi járás szolga- biráját kitűnő érdemeiért tb. főszolgabíróvá nevezte ki. Bennünket annál kellemesebben érint ez a megérdemelt kitüntetés, mert Rákosszentmihály és Sashalom köz­vetlen érintkezésből ismerhette meg a kiváló köztiszt­viselő képességeit és nemes gondolkozását. A Piukovich dr. érdemeinek elismerése általános örömet kelt az egész Rákos vidékén. Hymen. Ghéczy-Hugyecz Nándor dr. m. kir. pénzügyi titkár, december 22-én eljegyezte Rákosszent- mihályon Czochel Eleonórát, forgalmi adóhivatalunk volt vezetőjének kedves leányát. A boldog jegyespárt fömegesen üdvözölték. Felruházó ünnepély. A Rákosfalvai Gazdakör és a Szent István egylet szent karácsony estéjén tar­tották meg évente szokásos felruházó ünnepélyüket, mely alkalommal a nagyszámban megjelent tagok rész­vétele mellett Ács Károly és Prezsinszky András elnö­kök 20—20 szegénysorsu férfiút és nőt ruháztak fel teljesen és láttak el pénzbeli segéllyel. A Harcsa-sor. Egy évvel ezelőtt a Rákosi-ut közepe táján a Korzó kávéhazat és Korzó mozgó- színházat düledező, rozzant kerítés fogta körül, melyen belül lyukas fazekak, lábasok, üvegcserepek hevertek. Ez év janár közepe táján gazdát cserélt a telek, a rajta lévő épületekül és alig tavaszodott ki, március hónapban már megkezdődött a munkálat az alap ásása, utána a faiak felhúzása. Az arra haladók egy része fejcsóválva fogadta a merész tervet, hogy erre a helyre annyi üzlethelyiség épül, számszerint 171 Kik fogják azokat kivenni? Az építtető a pénzét ásta itt el. Ilyen és ehhez hasonló kijelentések hallatszottak, de még el sem készült az epület, már az összes üzlet- helyiséget bérbevették. Az iparnak és kereskedelemnek csaknem minden ágazata helyet talált itt. A vásárló közönségnek közportjává lett a Rákosi-ut 74. sz. ház, mely pályázat utján a „Harcsa-sor“ találó nevet kapta. Szórakozás szempontjából is központ ma a Harcsa sor, amennyiben a volt Korzó mozgószinházat Poros István oki. építesz modern mozivá alakította át. A másik szórakozóhely a karácsony napján megnyílt modern kávéház, melynek berendezése semmi kívánni valót nem hagy maga után, még a legkényesebb igényeket is kielégíti. A két ünnepnapon a helyiség kicsinynek bizonyult. Régóta hiányzott Rákosszentmihá yon a fő­városi jellegű kávéház. A Harcsa-sor tervezése és építése Poros István oki építész szakértelmét dicséri. Sashalmon is hasonló gondolattal foglalkoznak és ott is üzletház tervezésére kérték fel Poros építészt. Kitűnő egri siifter literje PENÜÖ 1*10 Rákosi-ut 45.

Next

/
Oldalképek
Tartalom