Rákos Vidéke, 1926 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1926-12-26 / 52. szám

% oldal. RÁKOS VIDÉKE 52 szám. Halálozás Dobriczi és hosszumezeöi Tóth Károly nyug. m. kir. szól. és bor. főfelügyelő, életének 62-ik és bol­dog házasságának 33-ik évében, hosszú szenvedés útin el­hunyt Budapesten. A megboldogult igen kiváló és érdemes tisztviselője volt a földművelésügyi minisztériumnak, özvegyén kivtíl két gyermeke és két unokája siratja. Vargha Gyula, a jeles rákosszentmihályi műkedvelő, kedves barátunk apósát gyászolja a megboldogultban, kit nagy részvét mellett helyez­tek örök nyugalomra a kerepesi-uti temetőben. Uj Hitelcsopo»-t A Magyar Mezőgazdasági Hitel­intézet sashalmi fiókja (Viola-u. 9.) rövid, másféléves fenn­állás óta. a közönség osztatlan elismerését vivta ki. Cél­tudatos pénzügyi politikával rendelkezésre áll a hitelkereső, igényjogosult közönségnek, viszont ügyel arra, nehogy a köny- nyelmü eladósodás lábra kapjon. Segit, ahol hasznosító befektetésről van szó s módot ád a feleknek, hogy heti tör­lesztéssé' apasszák tartozásukat. A közelgő újévkor nyitja meg 10. hitelcsoportját, melyben a felek hefi 1 pengő, vagy ennek többszöröse befizetését vállal'ák. Ha az illetőnek nincs hitelre szüksége, tekintélyes kamatozás mellett takarékoskod- hatik és vagyont gyűjthet; ha pedig kölcsönt óhait a heti­befizetésekkel könnyen csökkentheti s gyorsan egyenlitheti ki tartozását. „A betyár kendője*. Mint előre jeleztük, a Rákos­szentmihályi önálló Iparosok és Kereskedők Kö e december 25-én, (szombaton! a Kör alapja javára és 26 án, (vasárnap) az Iparosház alapja javára a Nagykaszinó összes termeiben tánccal egybekötött nagy szinHőadást rendez, melyen Abonyi Lajos kitűnő népdrámája, a „Betyár kendője“ kerül színre. Kezdete mindkét napon este 8 órakor. A zenét Kolompár Lajos zenekara szolgáltatja. Belépődíj: I-ső nap 20.000, ll-ik nap 15.000 korona. Felülfizetéseket a nemes célra köszönetéi fogadnak. Tánc reggelig. „A betyár kendője" a legszebb és legérdekesebb népszínművek közé tartozik, előadása tehát feltétlenül tiszteletreméltó vállalkozás amely a leg- szélesebbkörti érdeklődésre érdemes. Sajnos, a kitűnő dr. Ungár Gyuláné gyásza miatt elmaradt a szereplők éléből, de igy is remélhető, hogy a lelkes és törekvő szinkedvelők derekas munkát fognak végezni és érvényre juttatják a darab szépségeit. A Szervita nővérek karácsonya. A Szervita nővérek vezetése alatt álló Napközi Otthonban kedves kis karáesonyi ünnepélyt rendeztek az Otthont látogató növen­dékek és hozzátartozóik örömére. Az ünnepélyt Taraba József dr. hitoktató nyitotta meg s felhívta a jelenlévő szülőket, hogy ezt az intézményt pártolják és legyenek apostolai különösen az olyan ismerőseik körében, akiknek nincs idejük rá, hogy gyermekeiknek rendes otthoni nevelést nyújtsanak Nemcsak a kis gyermekeké ez az otthon, hanem a nagyobbaké is. Mért van az, hogy a jó családok gyermekei éppen az isko­lából hoznak haza rossz szokásokat és szavakat, mert el­tanulják azoktól a társaiktól, akikkel otthon nem érnek rá foglalkozni s akiket igy az utca nevelése megront. Ezeket kell beterelni a napközi otthonba, akár kicsinyek, akár nagyok. A nagyhatású beszéd és a jótevőkért való imádság után szétoszto'ták a karácsonyi ajándékokat. FelragvogoU a gyermekek arca. Egy magát megnevezni nem kívánó aján­dékozó jóvoltából 50-50.000 koronát juttattak a két leg­szorgalmasabb és legjobb növendéknek Turcsek Máriának és Bognár Annának. Az ünnepély karácsonyi énekek hangja mellett ért véget. Meerut szlnierazg^tó vAltozá*. Már valóban a bolondját járatják velünk. Rákosszentmihályt néhány hónap óta már a harmadik színigazgató kerületébe osztották be. Legújabban Csáky Antaltól is elvették és most már Krasznay Ernő pestkörnyéki igazgató kapta meg. Krasznay jeles erdélyi direktor volt, onnan menekült haza Legutóbb Pécsre is meg­hívták, de megfelelő tőke hiányában nem vállalkozhatott. Cinkotán, majd Rákoshegyen küzködött a közeli hetekben a közönség közönyével és a mostoha viszonyokkal bár társu­lata jó. műsora megfelelő. Uj direktorunk most Gödöllőn kez­dett előadás sorozatot Stróbl mester fotószalonja. Végre is, sok küz­delem után visszavergődött Rákosszentmihályra Stróbl József Nándor fényképész és a Regele János utca 20. sz. a. épü't uj házban berendezte .fotószalonját" Stróbl mester, ahogy népszerűén községünkben nevezik amellett hogv kellemes, szerény tagja társadalmunknak, valóban epyik kiváló mestere a fényképezésnek, akit erről a tudományáról mindenki ismer, vissza'értét tehát örömmel fogadja. A héten ünne­pélyes házszenteléssel nyitotta meg műtermét. Előkelő meghívott közönség gyűlt össze házánál. Taraba József dr. hitoktató elvégezte az egyházi szertartást, majd meleg sza­vakban kérte Isten áldását a házra, mely a becsületes munka számára épült. A vendégek meg'eki tették a iővárosi szín­vonalú berendezést, képeket, eszközöket, a mester legszebb képeit, majd vidám uzsonna mel’ett kívántak sok szerencsét. Stróbl mesternek, a ki - hazatért Rákosszentmihályra. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 11761-1926. Hirdetmény. Ezennel közhírré tesszük, hogy f. évi december hó 10-én Goldmann Jenő helvbeli Lechner Lajos-utca 3 házszámu lakos udvarában 1 drb. 15 éves, világos pej heréit hóka, két hátsó lábára kese. mindkét szemére vak, fején a bal füle alatt gennyedező sebü ló gazdátlanul találtatott. Felhívjuk az igazolt tulajdonost, hogy a ló átvétele végett az elöljáróságnál a ló marhalevele bemutatása mellett 8 nap alatt annál is inkább jelentkezzék, mert ellen esetben az 1894. évi XII. t. c. 105 §-a értelmében, mint gazdátlan ló 1927 január hó 10-én d. e. 10 órakor Rákosszentmihály köz­ségházánál tartandó nyilvános árverésen el fog adatni. Rákosszentmihály, 1926. dec. 17. KrenedVs főjegyző Kerskeméthy biró. A gödöllői kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 10673-926. Árverési! hirdetmény-kivonat. Redlich Dávid elölegezési bank és váltóháza végrehaj­tatnak R ichenbach József és reje Bún Sarolta végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 49.439 500 K tőkekövetelés és já ulékai behajtása végett a gödöllői kir. járásbíróság terüle­tén levő, Rákosszentmihály községben fekvő, s a rákosszent­mihályi 2919 sz. betétben A f I. sorsz. 300 négyszögöl te­rületű szántó felére (becsérték bizonyítvány szerint ház) 25.000.000 korona kikiáltási árban elrendelte, Az árverést 1927 évi január hó 20 napján délután 3 órakor Rákosszent­mihály községházánál fogják megtartani Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiál­tási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881 : LX. t -c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói lététbe helyezéséről kiáltitott letéti elismer­vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881: LX. t-c. 147., 150., 170 . §§.; 1908: XL. t.-c. 21. §.) Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett. ha többet Ígérni senki sem akar. köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (19u8 : XL1. 25 §.> Gödöllő, 1926. évi október hó 22. Dr. Sípos s. k., kir. járásbiró. A gödöllői kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 10673-926. Árverési hirdetmény-kivonat. Néhai Serhaus Károly csődügyében dr. Neumann Bér.I rákosszentmihályi ügyvéd csődtömeggondnok kérelmére a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb árverést a gödöllői kir. járásbíróság területén levő Rákosszentmihály községben fekvő s a rákosszentmihályi 1197. sz. betétben A. f I. sorsz. 1870 hrsz. 423 négyzetöl területű szántóra 30,000 0r0 korona kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1927. évi január 20-ik napján délután 3 órakor Rákosszentmihály községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási áron alul is el lehet adni. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről ki­állított letéti elismervényt a kiküldődnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c 147., 150, 170. §§ ; 1908: XL t.-c. 21. §). Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma­gasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 25. §). Gödöllő, 19-6. évi november hó 19. napján. Dr. Sipos s. k., kir. járásbiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom