Rákos Vidéke, 1925 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1925-08-02 / 31. szám

4. oldal. m&m ubsii 31 szám. Sáska Zsigmond, Foki Rezső, Czédli István, Vitéz József, ; Schwarcz Márton, Kerek Kálmán, Pajor Jenő, Skorka j Lajos és Orbán Tivadar. — A kerületi választmányban j Rákosfalvát tehát Franciscy Béla és Hirschl Mór kép- j viselik. Megolajozták a Kerepesi utat. A villamoson l utazók előtt a napokban különös látvány játszódott le az országúton. Régi', talán már el is feledett öntöző ? kocsik mentek végig, de nem vizet, hanem olajat locsoltak az útra. Az olajozással rövidesen elkészültek. A sorompó- I tói a körvasúd vámig olajozták meg az utat. A frissen j olajozott útnak ugyan a biciklisták (különösen a fehér- nadrágosok) cseppet sem örültek, de egynapi szikkadás j után, most annál kellemesebb a teljesen pormentes utón I a közlekedés. Constantin abbé. A harang javára tartják aug. | 8-án és 9-én a Nagykaszinóban a műkedvelő előadást, \ a melyet a róm. kath. egyházközség rendez. A harang \ költségeire még milliók kellenek, tehát a cél kötelességgé í teszi, hogy az estélyt felkarolják. De az előadás is kel- jj lemes szórakozást igér. A Constantin abbé régi hires \ darab. Kiszer Guszti rendező figyelmét nem kerüli el f semmi, nagy ambícióval végzi nehéz feladatát. Igen jj szép díszletek készülnek a darabhoz, Horváth János f készíti, akinek ez az első ilyen vállalkozása. A szereplők j is minden lehetőt elkövetnek. Az előadásra jegyek már ! kaphatók. Elhnnyt igazgató. Hadinger Gyula, a Phöbus rt. egyik legrégibb igazgatója váratlanul elhunyt a Liget szana­tóriumban, hova csak nemrég vonult be gyógykezeltetése cél­jából. A vállalat megalapítása óta a részvénytársaságnál műkö­dött, hol egykor öccae, Hadinger Adolf vezérigazgató volt. Hadinger Gyula megmaradt Herzfeld Dezső vezérigazgató oldalán is és pontossága, szeretetreméltó modora, puritán jelleme igen nagy megbecsülést biztosított számára. A tiszti­kar is őszinte szeretettel vette körül és mélyen megrendülve fogadta váratlan halálának szomorú hírét. Az elhunyt igazgató hatvankét évet élt. A rákoskeresztúri temetőben helyezték örök nyugalomra igen nagy részvét mellett. Be kell jelenteni a rádiót! Községünkben számos 1 helyen szereltek fel rádiót. Azt hisszük, nem lesz felesleges figyelmeztetni, hogy minden rádió felvevőt felszerelése előtt be kell jelenteni, illetve kérelmezni kell a felállítás engedélye­zését. A 20 000 koronás okmánybélyeggel ellátott kérvényt a m. kir. kereskedelemügyi miniszterhez kell címezni és a m. kir. posta és távarda vezérigazgatóságnak kell beküldeni. A kérvényben megnevezendő, hogy milyen készüléket akar felállítani a kérelmező. Levél a szerkesztőhöz. Igen tisztelt Szekesztő Ur 1 Mint Rákosszentmihálynak régi nyaralója (minden nyáron itt üdülök) örömmel szemlélem e kedves község fejlődését. Az eddigi korzó, a Rákosi-uton lassan már szűknek bizonyul s most a sétálók újabb korzóra akadtak a Piac-téren. Egyik oldalán a kaszinó előtt, jól rendezett ut, másik oldalon kellemes kerthelyiség, hol a legkényesebb müértöknek is igazán szép cigányzene gyönyörködteti a közönséget. Valóban bámulatos, hogy mennyit fejlődött ez a cigánybanda! A szép zenét sokan élvezik. Ennek az uj korzónak csupán egy baja van, amire üdvös volna felhívni a község elöljáróságának figyelmét: olyan nagy sötétség uralkodik a téren, hogy ha a sötétben valahogy pofon érné az embert, azt sem tudná honnan jött? Mennyit emelne a helyen, ha a tér közepére egy ivlámpát állítanának 1 Ennek nemcsak a sétálók, hanem a hazasiető emberek, a hetivásárokra éjszakákon érkező kocsik is hasznát vennék. Kedves Szerkesztő Ur, talán ienne szives lapjában e körülményre felhívni az elöljáróság figyelmét. Maradtam tisztelője; egy régi nyaraló. Autószerencsétlenség. Súlyos autószerencsétlenség történt Budapesten. Egy 39 km.-es sebességgel haladó autó nekifutott az úttestre rakott és már a talpfákra szerelt sín­párnak, a bentülők hatalmas ívben repültek ki és kisebb- nagyobb zuzódást szenvedtek. A legsúlyosabban sebesült utas Dombai György, tűzoltóságunk egyik szorgalmas, minden munkára és áldozatra kész működő tagja. Szerencsétlensége őszinte megdöbbenést keltett. Bajtársai közül többen meg­látogatták a kórházban s azt az örvendetes hirt hozták, hogy túl van a veszélyen és sikeres gyógyulása mielőbb várható. Polner Ernő útja a Spitzbergák felé. Norvégiá­ban élő kiváló barátunktól Polner Ernő karnagytól levelező lapot kaptunk, amelyben mély üdvözleteket küld kedves ismerőseinek a Spitzbergák felé tervezett háromhetes turautjának első állomáshelyéről és Ígéri, hogy érdekes útjáról legközelebb levélben is beszámol. Az általános érdeklődéssel fogadott norvégiai levelek újabb sorozata kapcsán fogunk ezzel az érdekes cseme­gével szolgálatára állani szives olvasóinknak. Elmarad az augusztusi Mansz ülés. A rákos- szentmihályi Mansz elnöksége ez utón tudatja a szövet­ség tagjaival, hogy az augusztus hónapi rendes ülés elmarad. A megbüntetett áram tol vaj. A Pestvidéki kir. törvényszék, mint büntető bíróság julius 22-én kelt jog­erős ítéletével Török Imre újpesti lakos, villamfelszerelő segédet a Phöbus r. t. terhére elkövetett áramlopás vét­sége miatt háromnapi fogházra, mint főbüntetésre, továbbá egy évi hivatalvesztésre és politikai jogainak egy évi felfüggesztésére Ítélte. Végre bemázolták ... Rákosfalván, a Zsivora-utcai megállóval szemben a székesfőváros a gyengetehetségü is- kolasgyermekek számára iskolát és kertészetet rendezett be. Az uj telep bejáratául felhasználták a megszűnt Zita kórház székelystilusu kapuzatát. Felállításkor a kaput kijavították, azonban a Zita korház feliratot otthagyták. Ezzel - senki sem törődött. A mi utasainkat sokáig bosszantotta a félrevezető felirat, amely sokféle téves találgatásra szolgált alapul. Végre Páífi János ny. főszámtanácsos, ki annyi közérdekű ügyünk­ben járt el sikerrel, figyelmeztette a főváros illetékes hivatalát az ott felejtett feliratra és kérte annak sürgős eltávolítását. A Zita kórház felírást harmadnapra bemázolták. A zuglói villamos. Az a lelkes és erős mozgalom, melyet Rákospalota és Pestújhely közönsége indított a 65-ös villamos Pestújhelyre való meghosszabbítása érdekében e héten is buzgalommal folyt tovább. Gyűléseket tartottak, bizottságokat állítottak össze, ahogy a kérdést állandóan napirenden tartsa és illetékes helyekeu megoldását szorgal­mazza. A Zugló felől már épül a szép ut Pestújhelyig, sajnos azonban a villamos még a jövő zenéje. A munka serényen folyik. A rákosszentmihályi villamoson a „jólértesültektől“ már azt hallani, hogy a síneket is rakják s nemsokára megindul a villamos, ez azonban egyelőre csak kegyes óhajtás. Rádióhangverseny Rákos látván. A rákosfalvai református fiókegyház f. é. julius 22-éri este a Riezmayer-féle vendéglőben ingyenes rádióelőadást tartott. A rádió gyakor­lati alkalmazását a különféle erősségű gépekkel Molnár János mutatta be kiváló szakértelemmel. A műsort a Műegyetemi rádióklub szolgáltatta a csepeli állomás leadásából. A hang­verseny egyes számait tisztán és jól lehetett hallani és a zavaros légköri viszonyok sem akadályozták, sőt a cigányzene hangjai mellett vígan táncoltak is. Kár, hogy az előadást csak gyér számú érdeklődő hallgatta végig. Úgy a református egyház, mint különösen Molnár János jóakarata a rádió nép­szerűsítése érdekében mindenesetre nagyobb figyelmet érde­melt volna meg a rákosfalvai közönség részéről. Kerékpár iskolát. A múlt számunk sportrovatában buzdító felhívás jelent meg a kerékpársport fellendítése érdekében. Egyik levelezőnk, a felhívásra utalva azt az ötletet veti fel, hogy a sportkörök létesítsenek kerékpáriskolákat, ahoi az ifjú nemzedéket csekély díjért erre az egykor annyira virágzó sportra oktatnák. Ez a mód lenne a legalkalmasabb arra, hogy uj kerékpáros nemzedéket neveljenek. Teherautó az árokban. Szerdán délután Rákos­falván, a Kerepesi-ut 90. számú ház előtt egy hatalmas teher­autó a szántóföld felőli árokba fordult. Utasainak nem tör tént baja. Uonatelepi állapotok. Ilonatelepen az utóbbi idő­ben egymást követik a betörések, fosztogatások. A telep lakossága nem meri házát őrizetlenül hagyni. Legutóbb a Fritsch család terményének őrizetére épített házát gyutotta fel ismeretlen tettes. A lakosság kétségbeesése igen nagy. A telepen szabadon garázdálkodnak a gonosz emberek, mert nincs semmi védelem ellenük. Úgy hírlik, most kérik az illetékes hatóságoktól rendőrőrszemek kirendelését. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik felejthe­tetlen férjem elhunyta alkalmával részvétükkel fájdalmamat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondok hálás köszönetét. özv. Weiss Gyuláné.

Next

/
Oldalképek
Tartalom