Rákos Vidéke, 1925 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1925-08-16 / 33. szám

2 aldai ■&«oa iipitt A ministrónsok Esztergomban. Plébánosunk, Pichler István kedden örömnapot szerzett a templom ministrán- sainak. Esztergomba tett ve! ük kirándulást, hol megtekintették a város minden nevezetességét. Szentmisét is hallgattak, melyen a szentmiháiyi fiuk közül két ministránst ért az a dicsőség, hogy Esztergom városában ministrálhattak. Elkép­zelhető, mi yen büszkék reá Nem lesz érdektelen megjegyezni, hogy a kiránduláson 34-en vettek részt, ezek közül 22-en ministránsok voltak, a többiek pedig fiú kongreganisták. Ebből látható, hogy mennyi ministráns fiú van plébániánkon. Ez a létszám újabb bizonyitéka plébánosunk kitűnő szervező erejé­nek és a körülötte állók szeretetének. A kiránduló gyetmekek őszinte hálát éreznek plébánosunk iránt a keddi kirándulásért. Kétéves a leányKongregáció. Ma van kétéve annak, hogy Rákosszentmihaiyon megalakult a fiatal leányok­ból álló buzgó kis egyesület, a leánykongregáció, mely maga elé tűzte cé ul az Isten szolgálatát és felebaráti szeretet gyakorlását és terjesztését mások szivében is Ma, mikor az önző, csak önmagát szerető, mindeki mást lelketlenül lilipró emberek korát éljük, örömmel, áldással kisérhetjük az o!>an célú egyesület működését, a mely.nemes célokat szolgál. Meg­ható látvány, a templomban a szentmisén egymás mellett az oltár közelében a kongregáci t ájtatos imába merült csapata. Maguk között üdvös, egymást támogató em bér baráti tevé­kenységet fejtenek ki tagjai, s mindenütt, csak jó pe dákkai járnak elöl... Ma megemlékeznek kétéves működésükről, melyet bizonyára feljegyeztek fenn az egekben is. Bár, soha ne lankadna a szép célokért buzgó nemes törekvés, és bár mindig akadnának az alapító gárdának méltó követői. Szent Anna képe. Az Árpád-Annatelepi egyház­tanács egyhangúlag elhatározta, hogy a telepen lévő Szent Anna képét, amely a vallásos élet kifejlődésének megindítója voit a telepen, méltóképen megörökíti az utókor szamára. Az ezzel járó költségek fedezésére, a már feleslegessé vált harang lábakat s az azt fedő pala tetőzetet önkéntes árverés alá bocsátják. Az árverést most vasárnap, aug. 16-án d. e. ValO-kor tartják meg a helyszínen. Adományok a ref. cserkészek javára. Árákos­szentmihalyi ref. egyház .Gedeon'* cséíkészcsapata már január óta lelkesen dolgozik az evangélium zászlaja alatt a maga kis otthonában. A tiszta, krisztusi ifjúságért dolgozik, amely megteremti majd a boldog, Istenben hivő Magyarország alapjait. Megégették ezt többen és adakozással siettek az ügy elősegítésére Most a nyári táboroót visszaérkezve, sietünk ezt hirlapilag is nyugtázni. A cserkés csapat részére adakoztak a következők: B*ra Károlyné 15, Samu látván 10, Barkász Emil 20, Kerucz Emil 50, Borosa Pál 30, Adorján Zs. 50, Ujváry Lajosné 10, Kiss Józsefné 20, Zemplényi N. 20, Vörös Ferenc 10, Adorján 25, Karácsony Lajos 25, Dr. Karácsony 25, Barteky Guidó 25, N. N 50, Kecskeméty Vince 50 ezer korona Ügyanitt jelezzük, hogy össze! nagyszabású c^erkészünnepély lesz, melyre előre felhívjuk a közönség figyelmét. A Hadimuzeum Egyesület kerti ünnepélye Mátyásföldön. Az Országos Hadimuzeum Egyesület min­den tekintetben fényesen sikerült táncos kerti ünnepélyt ren­dezett e hónap 8-án a mátyásföldi Park-szállóban. Az időjárás is megemberelte magát erre az alkalomra, mert az utóbbi hetekben szinte mindennapos eső elmaradt és igy a rende­zőség munkája, amellyel a Park-szálló kerthelyiségét igen szépen és ízlésesen feldiszitetle, nem veszett kárba Este nyolc óra felé a fővárosból és a környékből is megindult az elő­kelő és válogatott közönség népvándorlása Mátyásföld felé. Az érkezőket udvarias rendezőség várta az állomáson és kalauzolta a ttíndériesen kivilágított és felyirágozott kerthelyi­ség feié. Elsők közölt volt báró Szurmay Sándor védnök csaladjával és dr. Gergeiy György rendörfötanácsos a rend­őr ég tiszti karával. Mátyásföld uriközönsége úgyszólván tés- tüleuleg jelent meg. Rákosszentmihályról körülbelül ötven tagú társaság jelent meg Krenedits Sándor főjegyzővel az élén. Cinkotáról is igen sokan voltak a népszerű Záborszky Zoltán társaságában A fényes estélyi ruhákban megjelent hölgyek bajos csoportját magasrangu katonáiisztek egyenruhái tarkítottak. A rendezőség lázasan dolgozott Wiegand István százados, Horváth Károly alelnök és Dr. Barabás György szakavatott vezetése aiatt. Horváth Károly alelnök nyitotta rneg a műsort. Meleg szavakkal üdvözölte a megjelenteket, méltatva a nemes ügy felkarolására egyesült Rákos vidéke BARANYAY VENDEL, Budapest, IV. Irányl-u. 25. Telefon József 151-9 Elvállal szobrászati munkákat, épület homlokzatok javitt, sát, festését, díszítését, műkő lépcsők, lábazatok, kert virágvázák, kerítések stb készítését jutányos árban. Nagy nyári oceasus megkezdődött Bámulatos olcsó árakban női blúzok, ruhák, pongyolák. REICH HENRIK ezégné Budapest, IV., Egyetem-u 9. Telefon J. 152-2 Y?ln vnlism 9 Fűszer, csemege és felvágottak ® J Ü31Ü1I1 é Nagy választék friss gyűrni csőkben, s jt különlegességekben. Törley pezsgő .Hőbe*, Zwack és Braun likőrök. Bor&rak; l un Visontai O fehér 10000, fehér asztali 12000, Móri ezer 140U0, rizling 16000, Tokaji pecsenye és a^szuborok « Országos Mmtapince borai a legolcsóbb naptárba eredeti Markneukircheni hegedű hurok és alkatrészé Bubánytőzode — 1 kir Os/tálysorsjegyvk elárusítani KÜKNEK E11L kereskedőnél, Rákosszentmihály, Hsksstj ■t 68. Telefon 15. szám. ] Jurovies Jenő blaz, ruha, hárisnya, keztyi divatirukaza Budapest, IV. Váei-ntea 19. u, NEM FOG MEGFAGYNI, ha fűtőanyagját beszerzi Schiszlerjanos fakereskedőnél Ilona u. Száraz tűzifa, elsőrendű porosz szén, príma dió kokig; házhoz szállítva, legolcsóbb napi aroa kapható, W* Köztl»atvleelőkne9 árengedmény. "VB LaUEEEB TlVáDABfele BELVÁROSI Budapest IV« kér., Váczi-utcza 10. eaán». dagyar — német — francain — angol müvek Res« magyar és osztrák ÉLYEUEKET és GYŰJTEMÉNYEKET lehetőleg eredeti borítékon MAGAS ÁRON VESZ; euberger S. béiyegkereekedó, Budapest IV« Károly-körut 6 szám. J Oláh József VU. Tábornok-utca 8 Telefon: József 93—59. hááftflflS ÉS gyárain Elvállal minden e szakmába vágó muflr batsgus 8» Wűlűlü kákat> ugymint: központi fülest, szel­lőztetést, légszesz, vízvezeték, fürdc szoba, angol clozet, szívó, nyomó, kézi- és moior-hajtási szivattyúkat csator- ázások és mindennr'mü épület dlszmü bádogos sa­latokat javítások jutányosán eszközöltetne* Kerepesi úti állomáson levő Gutorki árusítás mm ajánlja tisztán keze t cukorka- és csokoládé különlegest gélt. Bendklvül olcsó árak. bzives támogatást kér Roaner dngö* " 1 ...................... — ... 'P fűn^r czipőszalon Budapest, iv„ iJCiJkVi \jm4 Bécsi-utcza 5. szám. Félemele*. jV j Á n A Q kézi munka iM HU AO és rajzmüterme Bad a pest IV., Petőfi Sándor-utcaa II. «•

Next

/
Oldalképek
Tartalom