Rákos Vidéke, 1925 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1925-08-02 / 31. szám

2 oldal saiSlttiMSi §1. szám HÍREK. Annatelepi búcsú. Szép idő jutott az Annatelep búcsújára. Az ünnep díszes egyházi szertartásokkal vette kezdetét. A szentmihályiak Pichler István plébános veze­tése alatt körmenetben vonultak ki a telepre. Délután a vidám szórakozások egymást követték. „A rákosszent- mihályi önálló iparosok köre“ dalkara is megjelent a telepen, hol, mint mindig, sikeresen szerepeit. Vidám dallal, zenével, tánccal ért véget az annatelepi búcsú, jeléül, hogy kezdi lassanként visszahozni eredeti hangu­latát. Krenedits Sándor hivatalában. Krenedits Sándor, Rákosszentmihály iőjegyzője augusztus elsején haza­érkezik veresegyházi üdüléséből és átveszi hivatala vezetését. A figyelmes villamos. A rákosszentmihályi villa­moson lassanként visszatér a régi forgalom. Különösen naponta 6 és 7 óra között nagy a zsúfoltság, vasárnap délután pedig a kirándulók és látogatók nyomulásig megtöltik a vonatokat. A budapesti állomás főnöke Thegze Gerber Frigyes főfelügyelő állandóan gondosan figyeli a forgalom alakulását és a saját hatáskörében is minden lehetőt elkövet, hogy a közönség érdekeit meg­óvja. így újabban naponta 6 óra 47 perckor (18 óra 47) Budapestről menetrenden kívül indítanak körfor­galmi vonatot, a melynek szerelvénye az állomás tarta­lékaiból kerül ki, vasárnap pedig forgalmas délutáni órákban nem várják meg a menetrend időpontját, hanem szükség szerint 10—15 percenkint indítanak Szentmi- hályra vonatokat, a hazatérő közönség érdekében pedig a járataikat befejező szerelvényeket a községből vissza­rendelik Budapestre, hogy a kintlevő utasokat hazaszál­líthassák. A közönség őszinte elismeréssel fogadja a villamos figyelmességét, mely a régi, jobb idők szelle­mét idézi vissza. Sashalmi egyházi ügyek. A pestsashalmi rk. autonom egyházközség tanácsa a polgári fiúiskolához nyelv­szakos tanárnak Megáll József tanárt, rajztanárnak pedig Paliay József oki. rajztanárt választotta meg. A polg leány­iskolánál az ötödik állás betöltését a főhatóság nem engedte meg, hanem az uj rajztanár köteles a leányiskolában is a rajzot tanítani. — A megyéspüspök egyébként a május 8-iki ülés jegyzőkönyvét sem hagyta jóvá és az egyházi elnököt uj iskolai költségvetések összeállítására utasította, s egyben szigorúan megparancsolta, hogy a polgári iskolák dekatoli- kussá tételét soha többé szóba se hozzák Tóbi József tanács­tag referált ezután arról a nagy munkáról, melyet a lelki- pásztor Nagy Imre Leó az elmúlt négy hónapban hivei érdekében végzett, a megyés főpásztornál márc. 14-én kihall­gatáson volt és tőle írásbeli felhatalmazást nyert, hogy az iskolák, templomok és papiak építése dolgában az ő nevében az illetékes fórumokkal tárgyaljon. A kul­tuszminiszter kihallgatáson fogadta — s engedélyt nyert a négy évfolyamú felső kereskedelmi fiúiskola felállítására, melyben különös gondot fordítanak egy világnyelv (angol) tökéletes elsajátítására. Majd öt nemzetgyűlési képviselőből álló deputációban a népjóléti miniszter előtt tárta fel terveit; s ennek eredményeként lehetővé vált, hogy Pestsashalmon a kath. egyház ideiglenes kápolnát és paplakot építhessen még ez évben. Tárgyalt ezenfelül több magasrangu befolyásos tényezővel, kik legmesszebbmenő támogatásukról biztosították. Nagy Imre Leó elnök ezután bejelentette, hogy a templom­tervek már elkészültek s még a héten főpásztori jóváhagyás végett Vácra küldik azokat. Idén csak egy része készül el a nagy épülettömbnek, a telek ferdesége követelte kiszökellés, mely 150 négyzetméter területen épül a Gizella uti templom­telek budapestfelöli végén, a fronton. Ez épületben a föld­szinten lesz az 5.20 m. magas tágas id. kápolna, felette az első emeleten az Id. papiak, a második emeleten a felső keresk. számára két tanterem. Az egyik torony is részben felépül, mert abban van a lépcsőház. Választmányi ülés. A Nagykaszinó választmánya augusztus 8-án este 7 órakor ülést tart Telefon 92—07. Telefon 92—07 II 1 p V | II n C »irtBMWkwMked# N A U I I Ifi It L Budapest, IV., Fövám-iór 6. (a központi vásárcsarnok átellenében.) A Czlgány János czégnek évek óta kizárólagos tulajdonos» Modern kertészeti telepem: II.« Pasarétl-ut 64. Rákosszentmihályon a Piactéren téglából épült fűthető leti cikkekre bevezetett üzleti bódé azonnal eladó. Bővebbet Jenöutcu 4. tulajdonosnál. Ráknmontmiháivnn Toros',lt 8Z- két szoba, konyha nallUadlClIlllllllalJUil kertes ház eladó. Ajánlatok Dr. Termes ügyvédhez Budapest, T. Lipót-körut 12. küldendők. ££ Részletfizetésre készpénzárban I IfQnhatnlf • Férfi és női ruházati cikkek, férfi öltö- ^dplIdlUn. nyok, felöltök, női kosztümök és felső kabátok. Férfi-, női és gyermek-cipők. Mindennemű textil­áruk, vászon, chifon, batiszt, mosókelmék, stb. Férfi- és női fehérnemüek, ruha és kabátszövetek, férfi kalapok, valamint férfi, női és gyermek-harisnyák, stb. Yarrógép és kerékpár. Tűzifa, porosz- és magyar szén. Só, bor, minden­féle szeszes italok, terményáruk, stb. a legolcsóbb napi árban. Rákosszentmihályt Takarékpénztár R.-T. áruosztályában, Blzalom-u. 1. Bákosi-nt sarok SÖRKERT a piac­téren. Rákosszentmihály, Ferenc József-tér. BŰT* Naponta friss csapolás DREHER SÖR. "•* ,J Kitűnő tájborok, ízletes étkek. Olcsó és jő. Számos látogatást kér Rafalovszky Ágoston Naponta Kolompár Lajos közismert zenekara. Ha meg vagy elégedve szólj másnak is. Ha nem vagy megelégedve — szólj nekem. Kirschner József sfltőmester SASHALOM: THÖKÖLY-UT 21. Elárusítóhely: Rákosszentmihály; Ferenc József-tér Ajánlja mindenkor friss és elsőrendű áruit. — Pompás házi­kenyér, péksütemények. Belvárosi kávéház (volt Kígyó) tér Elsőrangú italok. Egész nap kitűnő meleg konyha. Külön termek. Figyelmes kiszolgálás. Rónai Miklós és Tsa kiállítás bő*Őo Grosshändler J. Budapest, IV. Semmelveis-utca It. A legszebb készletek legfinomabb háló-, ebédlő-, uri- és szalon-berendezésekben. fít&iTSEBV I A Inc szücsmester, Rákos- Oötill LftJUR szentmihály, Miklós- utca 8. (Kavicsbánya) Saját készitményü szűcs és szőrmeáruk. — Molykár elleni megóvás biztosítással. — Szőrmebundák, boák, muffok készítése, átalakítása, javítása és festése, a legjutányosabb áron. Rfireválfinap butorbőrsajtolás, bőrfaragá- Durszumpdr gok,butorállváayok,asztalok. KENDI ANTAL Budapest, IT. Senua6lveis-s 7. kitás* bírezékekre olcsóitrakban

Next

/
Oldalképek
Tartalom