Rákos Vidéke, 1925 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1925-01-04 / 1. szám

2. oldal. BaKÖB «1DBKB 1, őszinte szóban és tisztességes szándékban, az mindig meg­értett és meg fog éiteni ezentúl is. Kedves közönségünknek, barátainknak, minden igaz- lelktí embertestvéiünknek őszinte szivvel kívánunk boldog uj esztendőt 1 Rákos 1/ldéke szerkesztősége és kiadóhivatala. Credó-gyülés. A szépen virágzó Credo-egyestilet Taraba József dr. emöklésével igen népes gyűlést tartott múlt vasárnap a községháza termében Taraba József dr. nagy­szerű és megkapó beszédben vázolta a katholikusok felada­tait az ország újjáépítésének munkájában. Felolvasta azt a gyönyörű beszédet, amelyet Klebeisberg Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter mondott a kath. naggytilésen és ehhez fűzte fejtegetéseit, amelyeknek végső következtetése annak megállapítása, hogy nekünk magyaroknak, nekünk katolikusoknak a saját erőnkből kell talpra áilanunk Az igazi vallásosság a legjobb eszköz erre, mert az emberek világnézetét és érzelmeit akarja megnemesiteni, hogy a jobb jövőt biztositsa. A beszédet kitörő tetszéssel fogadták. Majd az egyesület ügyeivel foglalkoztak és megállapították, hogy eddig összesen körülbelül kétszáz tag jelentkezett. A váci püspök évvégi beszámolója. Dr. Hanauer Isiván váci megyéspüspok az év végén körlevelet intéz papságához, amelyben püspöki működésének ötödik évéről számol be. Örömmel említi az elmaradott Aiföldöo épülőben levő templo­mokat és az uj leíkeszi állomások szervezését, tanitoszerve­zetek megtelepedését az egyházmegye területén, majd beszá- \ mól másodízben végzett kánoni látogatásairól és a bérmálás j szentségének kiszolgáltatásakor szerzett tapasztalatairól. Két \ katholikus nagygyűlést is tartottak. Kiemeli a püspök azokat | az anyagi nehézségeket, amelyek a szeminárium átépítésének I folytatását megakadályozták. A papnevelő-intézet fenntartása- j hoz a püspöki javadalom 283,0ti6.884 koronával járult hozzá, i Az egyházmegyei takarékpénztári papjainak figyelmébe ajánlja, 1 mert ez az intézmény bevált, örvendetesen fejlődik és ma j mar 500 millió vagyonnal rendelkezik. Katholikus egyesületi j házat létesít a püspök Vácott. Végezetül a szent évet különös figyelmébe ajánlja papjainak, mert — úgymond — mindazok, akik nem jumak el Kómába, a papság apostoli munkájától várják, hogy ez az év rájuk nézve is megkülönböztetett év, szent év legyen. Kitüntetés. A Kormányzó Jelűnek Lajost, a Hév. ügyvezető igazgatóját, kormányfőtanácsossá nevezte ki. A szép kitüntetés az igazgató harminc éves kiváló állami j működésének megérdemelt jutalma. A Credo-egyesület ünnepélyes tagfelvétele. Január 4-ikén vasárnap d. e. 10 órakor lesz a rk. templomban a helybeli Credo-egyesület ünnepélyes tagfelvétele. Az ünnepi szent misét Varazséji Béla dr. újpesti prépostplébanos és esperes fogja végezni. A szent beszédet pedig P. Bőnle Kornél a Credo-egyesületek országos igazgatója mondjaí aki már több ízben szerencséltette katholikus férfiainkat lelkesítő sza­vaival. Gyülekezés 10 órakor a templomban. Hymen, Pornói János rákospalotai községi tanító, rákosszemminályi r. k. kántor eljegyezte Wayand Mária pestnashaimi állami tanítónőt, Wayand Károly ny. igazgató ; leányát. — Ugyancsak karácsony estéjén még ifjúságunk két kedvelt tagja tartott kézfogót. Varga Béla eljegyezte Neuber- j ger Annuskát, Orbán Antal pedig Zimmerer Icát. A kedves tiatal párok örömében az egész rákosvideki közönség szere- teue! osztozik. — Hartstein Árpád budapesti lakos és özv. binger lgnácné Rákosszentmihály ismert lakosa december 14-en házasságot kötöttek. Az uj házasokat számosán üd­vözölték. - . ; Hazai gyógyfürdőink. Ezzel a cimmel tart 1925. jan. 4-én délután lél 5^ órakor a községháza tanácstermében, az ismeretterjesztő előadássorozat rendezősége vetiiettképes elő­adást. A múlt vasárnap a középeurópai nagyvárosokat mutatta be igen érdekes kisérő előadás mellett. 86 képben elvonult szemeink előtt Hamburg, Benin, Prága, Drezda, Bode- bach és még számos nagyváros minden nevezetessége és érdekes­sége. A következő sorozat több, mint 10Q képben fogja ismer­tetni magyar hazánk nagyszámú 8 a külfölddel vetekedő gyógyfürdőit. Aki nemesen, hasznosan akar szórakozni, aki tudását akarja gyarapítani, aki látókörét akarja bővíteni, aki szolgalatot akar tenni a kultúrának, az feltétlenül jöjjön el. Ez a tiszta és feltétlenül tanító és nevelő előadássorozat megérdemli a nagyarányú érdeklődést. Budapest, Václ-utcza 13. Bőrdiszmüáruk, kézitáskák, levél és pénztárciák, selyem-tarsolyok, gyémántutánzatu és gyászéksze­rek. Alkalmi ajándékok nagy választékban. Újdonságok modern kézitáskákban a legszolidab árakon. Tarsolyok a legnagyobb választékban és mindé minőségben csakúgy mint háború előtt kaphatók. TELEFON 114 89. Drml/ n TAr7n/\+ festék, háztartási cikkez és JűüIKU JOZSei építőanyagok üzlete Rakos- _, D ^ Y szentiült»ály, Ferenc­Jozsef-tér 4* sz. (Piac-tér). Lenolaj, kence, zománc- lakkok minden színben, száraz porfestékek, olajfestékek, padlóiakkok, olajak, savak, anilin-festékek minden Ipari szakma részére, enyvek, shellak, ecsetek, kefék, szappan, szóda, 128 százalékos Ingkő, fémtisztitó, rovarirtó szerek, szalon-petrolenm, denaturált szesz legolcsóbb napi árban. Figyelme» kiszolgálási ________ Olcsó árak! CS ERY LAJOS utca 8. (Kavicsbánya) Saját készítményé szűcs és szőrmeáruk Molykár elleni megóvás biztosítással. — Szőrmebundák, boák, muffok készítése, átalakítása, javítása és festése, a legjutányosabb áron. GiBtmi cyObgt mummn Rákosszentmihály, Rákosi-ut 32. Kitűnő asztali borok, fajborok olcsó napi árban kaphatók. Fehér, fekete és minden elképzelhető szinti és formájú női- és férfi kalapokat és tompokat olcsó napi áron ajánlok. Svájci sapkák minden szinben, nagy választékban. Alakítok. Festek. Tisztítok. IÓWY kalapgyár Budapest, IV. Pa»risl-utca 3. szára. Olcsó eladás tisztviselőknek és kereskedőknek Vili. Lujza-utca 1. (Teleki tér sarok.) alaiti gyár helyiségem« ben A város bármely részéből érdemes idejönni bevásárlás végett Grtnvaid és Váhl saját kószltményü menyasszonyi kelengyék fehér- neműek és vészonáruk raktára. Különlegességek: Blousok és pongyolákban BUDAPEST, IV. VÁCZi-UTCZA 26. Telefon 98 LIPCSEI VILMOS RUHA, PONGYOLA és BLÚZ KÜLÖNLEGESSÉGEK ÁRUHÁZA BUDAPEST, IV. KÉR KIGYÓ-TÉR 4. SZÁM BrilUánst, VISZ SCHWARTZ aranyat, platinát, ezüstöt, ékszerüzlete. Muzeum-körut 2i Telefon J 103-73. TÉLI újdonságok nagy választékban feltűnő olcsón kaphatók Scheiber modell háza, Epyelem-n 7. Gőzre berendezett kelmefestő és vegytisztító. Női-, férfi-, gyermek- ruhák, kelmék selymek, fonala« fes­tése és tisztítása. Gyászruha 24 óia alatt készül. Bákos- Bzentmihály €j*ntca 25. (József-utca közelében.) Fiók; Netting Katalin üzlet Rákosl-nt 46. Maróthy Béla

Next

/
Oldalképek
Tartalom