Rákos Vidéke, 1924 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1924-02-24 / 8. szám

8 szám . HílKGB »IDEM 3. oldal Tűzoltó bál. A március elsei tüzöltó bál híre élénk izgalomba ejtette Rákosszentmihály farsangoló közönségét, f 0 y^n örvendetes fogadtatásra talált a „Rákos Vidéke“ hir- | adása, hogy a mulatság sikere iránt nem lehet kétség. A szórako- j zásra vágyó közönség tömegesen készül a hagyományos módon vidám mulatságra és nem akarja cserben hagyni derék tűzoltóságunk ügyét. A március el3ei tűzoltó baira, mint eddig is szokták, a tüzoltótesiület tagiai gyönyörűen feldíszítik a kaszinó helyiségeit, hogy még otthonosabbá és kedvesebbé tegyék. Napokon át fog tartani ez a munka, a melylyel ezúttal különös meglepetést akarnak szerezni a közönségnek. De lesz még egvébb meglepetés is: éjfelre rövid, de kiválóan mulattató kabarét terveznek tűzoltóink, hogy ezzel is fokozzák az estély sikerét. Ez azonban még titok és meglepetésnek készül, tehat ennyit sem lett volna szabad elárulni felöle. Újból hangsúlyozzuk, hogy a tűzoltó bálra nem bocsáj'anak ki meghívókat, hanem lapunk utján hívják meg arra Rákosszentmihály közönségét. Március 1. szombat, este 8 órakor: Nagykaszinó! Belépődíj 50bü kor., azonban felülíizcteseket köszönettel fogadnak. A balban tizenkéttagu zenekar fog muzsikálni. Postai kézbesítés. A Rákos Vidéke postai kézbesítése már az első hét tanulságaként azt a reményt nyújtja, hogy ezen az utón végre rendet és pontosságot teremthetünk ezen j a téren is és megszüntethetjük az annyira jogos panaszokat. Ebből a célból azonban egyelőre kénytelenek vagyunk a lap­zártát szerdán este tariani, minélfogva minden lapunkba szánt közleményt szerda estig kérünk, mert a később érkező kéz­iratok felhasználása tekintetében, a rendkívüli körülmények miatt felelősséget nem vállalhatunk. Választani kell az áldo­zatok közül, r elyeket az áldatlan állapotok megkövetelnek s ‘ úgy hisszük, inkább lapzárta legyen ezentúl a szokottnál egy nappal hamarabb, csak szombaton már pontosan megkap­hassák t. Előfizetőink lapunkat. Ez alkalommal még egyszer I kérjük a t. közönséget, hogy a kézbesítés körül tapasztalható ; bármely mulasztást vagy késedelmet nyomban közöljenek > kiadóhivatalunkkal, mert csak ez az egyetlen módja, hogy j azokat kesedelem nélkül orvosolhassuk. Mit müvei az Arany János Kör ? Még a múlt évben adta elő az Arany Janos Kör az emlékezetes sikerű „Gyurkovics lányok“-at. Azóta mindezideig hall- j gatott a kör, mig végre most újra — bizonyára min­denki örömére — serény munkába kezd a kör műked­velő gárdája. Ez a hir kellemesen érinti közönségünket, i mert ismeri az Arany János Kör gondosan és szépen í rendezett szinielőadásait. Huavétra foglalta le a Kaszinó l termeit a Kör^ A húsvéti előadásról közelebbi adatokat \ még nem hoznak nyilvánosságra, ezzel is fokozván az az amúgy is élénk érdeklődést. — Az Arany János Kör febr. 24-én délelőtt 11 órakor a polgári leányiskolában levő hivatalos helyiségében rendes ülést tart. Urbanek László ismeretterjesztő előadást tart „A táplálkozás“ j cimen. — Ugyancsak itt értesíti a vezetőség a Kör tag- I jait, hogy március 9-én tartja a Kör rendes tisztújító ; közgyűlését. Választmányi ülés. A Rákosszentmihályi Önkén- j tes Tüzoltótestület választmánya Kecskeméthy Vince elnöklete alatt múlt szombaton tartott ülésén Krenedits 1 Gyula titkár, szakaszparancsnok ismertette a közgyűlés ' tárgyait. A választmány az előterjesztésekhez, valamint a parancsnokság jelölő-javaslataihoz egyhangúlag hozzá- i járult és jóváhagyta a Molnár Gyula pénztáros záró­számadásait és költségvetését. A közgyűlést vasárnap, I febr. 24-én d. e. 10 órakor tartják meg a községházán. Értesítés! Ezúton van szerer csém szives tu­domására adni tisztelt rendelőim­nek, barátaimnak és ismerőseimnek, hogy a rákosszentmi- hályi újonnan létesítendő fényképészeti műtermem megnyitá­sáig is alkalmat nyújtok az esetleges felvételek végzésére oly módon, hogy ezt a szándékukat előbb postai megkeresés által közölni szíveskedjenek, melyre azonnal tiszteletem teszem és a felvételeket, úgy a pesti műteremben vagy a rendelő saját otthonában személyesen végzem a legteljesebb pontos­sággal és a legmérsékeltebb árak mellett. Ily módon esküvői, alkalmi és családi jellegű felvételek a rendelő saját otthoná­ban is készíthetők. Szives megbízást kér, teljes tisztelettel Stróbl J. Nándor Budapest VII., Kerepesi-ut 46. Sashalmi mozgó műsora. 1924. február 23-án csütörtökön A szerelem éltet, a sze^eUm öl. Paramount atrakció a fősz. Miliőn Sits. — Március 1. és 2-án, szombat, vasárnap, A nász hajó. Párbaj egy asszonyért. A fő^z. Betty Compson. Paramount atrakció. Ugyanakkor Hogy néz ki mucsán a kísérő műsor. Burleszk - Előadások kezdeie köznap fel 6 és 8 vasárnap fél 4, fél 6 és 8 órakor. fc chmideg; »zörmeház BUDAPEST IV., PÁRISI-UTCZA 8. SZÁM. Szörmekülonlegességek, kabátok dús választékban. Megóvásra vállal mindennemű szőrméket. Átalakítások, javítások jutányoson. NOi üYA^ZRUhA készítő vállalat Horváth és Halász Budapest, Váczi-utcza 26. Párisi-utcza sarok. Cekete kelmék, kész női * ruhák, felöltők, keztyük, gyászkülönlegességek stb. dús raktára. Gyászruhák kívánatra 4 óra alatt készittetnek. Telefon 861. PISZKÉM EMIL 8XŰC8M18TER BUDAPEST IV., KORORABEKC2SG.Ü. s. Az utolsó szegig minden ópilő anyagot előnyös áron beszerezhet a RŐkh-teippe», Czinkotai Nagy Itcze. ÍV | Á n Á Q női kézi munka IN iliiiii. és rajzmüterme Budapest IV, Koronaherc?eg-uícza 11. sz. LASSE ü. ea. é» klr. ucSv. kzaiiltó BUDAPEST, SZERVITATÉR ÉS KORONAHERCZEG-U. SAROK. Porczellán és üveg. Iparművészeti dísztárgyak. Sri AGYAR C0NFEKTI0 ÜVEK R. T. :::: Ezelőtt: ü NGÁR LIPÚT BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJOS-UTCZA 2. Kötött szövött különlegességek áruházát megnyitotta Budapesten Váci-u. 19. JUKOV1CS JENŐ. terS*oorő Orosshändler J. Butíapett, gcmmelveis-wtcst ti* A legszebb készletek legfinomabb háló , ebédlő-, uri- és fza'cn-fcereiídezésefeben, ”^aas™mikíá” feuternapykeresketfő és lakberendező Budapest, IV., (Belváros) Hajó uteza 12—14. Mübutorokban, elsőrangú kárpitos árukban állandóan dús raktár igen jutányos árak mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom