Rákos Vidéke, 1924 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1924-01-06 / 1. szám

2 oldal. RÄKÖS ffjlDÍKi 1- fizámr den jó célért hordják áldozataikat, de ezen már nem kell megütközni, ezt megszokhattuk hosszú évtizedek óta. Olyan nemes példákat látunk ezen a téren, hogy az eredmény felöl nem aggódhatunk. A jobblelkü em­berek szivét boldog öröm fogja eltölteni, ha azt hallják, hogy áldozat árán is, végre befejezhetik azt a szép müvet, amit az istenfélő emberek nemes szive, Rákos­szentmihály örök dicsőségére alkotott. Szilveszter estély. A régi hagyományokhoz méltó sikerrel folyt le a Rákos- szentmihályi Nagykaszinó Szilveszter estélye, igen szép, válo­gatott közönség gvült össze. Számra nézve sokkal kevesebb, mint az előző években, de ez csak fokozta az est vidám hanguiatát. A tavalyi rengeteg tolongás okozta az ellenhatást, hogy sokan nem mertek eljönni, félvén a kényelmetlenségtől. Jövőre a középutat kell megtalálni s az lesz a legtökéletesebb. A közönség igen vidám kedvben szórakozott. Örömét lelte egymásban mindenki s átengedte magát a jókedvnek. A kis uribanda muzsikája nagyban hozzájárult ehhez a hangu­lathoz, amely éjfél után faradhata’lan táncban nyilatkozott meg. Éjfélig, a teriteit asztalok előtt igen nívós és módfelett sikerült kabaréelőadás szórakoztatta a közönséget, mely különös elismeréssel és megértéssel jutalmazza a kaszinói műkedvelő előadásoknak azt a törekvését, hogy műsorában a műkedvelő színvonalat meghaladó művészi ízlés érvénye­süljön. Ezu.tal is különös gonddal megválasztott s mindig szellemes és hatásos, választékos számokból állott a hangu­latos program, melynek minden számát zugó taps jutalmazta. A kis uribanda megnyitó zeneszáma után Danis üyőző adott elő két kedves dalt, bizonyságot tevén, hogy hangja örvendetesen izmosodik és csiszolódik, előadása pedig művészi rutinnal tökéletesedik. Dr. Ungár Gyuláné vidám dalaival alig tudott betelni a közönség A kedves művésznő elemében volt: hangja, művésze e, jókedve a legnagyobb sikert biztosították számára ezúttal is. A Ká’dy pipa a legfinomabb, kedves kabarédarabok egyike. Pon pas előadásban mutalta be a Nagykaszinó Mű- kedve ő társasága A kitünően összehangolt együttesben Veszpremy Marta tehetségének meglepő gyors tökéletesedé­séről tett örvendetes tanúbizonyságot Weinzierl Gina remek csekdalakot formált. Klimkó Pista jellemábrázoló képessegé­nek uj diadalát ünnepelte a közönség. Klasszikus alakítás volt rideg külsejű, modorú, de melegszívű professzora. Chorus Rezső igen nehéz feladattal birkózott meg szép s'kerrel, újabb haladásáról tevén tanúságot. Kedves volt Veszprémy Győző komikus diákja és helyt állott kis szerepé­ben Majcen Vince is. Dr. Ungár Gyuláné és Danis Győző viharos tetszés közt adtak elő két régi, jó operettbeli énekes-táncos kettőst. A kitűnő, kedves produkció egyik ékessége vol* a műsornak. Kifogyhatatlan kacagás kisérte a „Milyen marha tud lenni egy férj“ cimü pompás Karinthy tréfát, melyet Weinzierl Gitta,^ Klimkó Pista, Danis Győző és Veszprémy Győző kitünően tolmácsollak. Csupa ötlet, humor és ügyesség volt a játékuk. A műsort „A Zsiga* cimü énekes darabocska fejezte be méltóképen. A vidám, mulatságos darab magával ragadta a közönséget, mely csaknem együtt dalolt, táncolt a szerep­lőkkel. Veszprémy Márta uj szerepkörben szerzett meglepe­tést a közönségnek. Már nincs előtte akadály, mindent tud,- amit akar, s mindig hóditóan bájo3, ked.es és ügyes. Wein­zierl Gitta remekbe faragott alakot ábrázolt megint és nyiit szinen aratott jól megérdemelt tapsokat. Ma már mindenki tudja és hirdeti, hogy a legkiválóbb műkedvelőink vezér- csapataba tartóik. Danis Győző kitünően játszotta a korhely földbirtokost. Ügyesen dalolt, táncolt, hoditoit. Klimkó PMa nagyszerűen jellemezte az iskolaigazgatót és kis szerepéből is nagy sikert kovácsolt. Kertesy Béla jeles pincérje méltó volt a kitűnő előadáshoz. Malowetz Mihály jóízűen mondta el a cigány szerepét s mint prímás, a kis uribandával eg>etemben a színpadon biztosította a hangulatos darab emlékezetes sikerét A magánszámókát Weinzierl Gitta kisérte nemes művé­szeiével és pompás rutinjával zongorán. Az előadást Balázso- veh Zoltán és Klimkó István rendezték. Szokott módon dicséretet arattak a Klimkó Pista klasszikus maszkjai, sőt Építőanyag eladj, Magyarnál József-utca 46, A fővaros legelegánsabb és legdusabb automoT:, 1 raa tán: ! LAURIN és KLEMEN! vezérképviselete \ Budapest, VI., -^n<3.ráiBS3r--u.t lO ) Művirág- és foilmunkásnokct aKET Sí felvesz Szekulesz Ede müvirágkészitő Budapest, IV. kerület Koronaherezeo-ntra ÍR. CORSO KÄVEHAZ‘jözs1£:utca Újonnan átalakítva. Kitűnő házi onyha, meleg és hideg ételek. Elsőrendű italok. Szolid árak. Minden este cigányzene. Labanca TIvadarné. Elsőrendű száraz tűzifa házhoz szállítva legolcsóbb nap áron Weisz Béla, Sándor-utca 34. szám. jó minőségben legolcsóbb árb^n Meleg Gábor böiöndök i ||fj|drj^ bőrfindös és bőr dhamfián, ‘ készítőnél. Budapest, (Belváros) Vác/i-utcza 65 az uj • názával szemben. Estélyi, tánc es uicai mbar nagy valasztekDan REICH HENRIK czégnél Budapest, IV., Egyetem-u 9. Telefon 142-06 A Ráko.‘. Vidéke olvasd 5“ árkedvezményben részesülnek Partos Teste angol es Iraner- dsvat- kelmék, selymek, bt lés- * áruk és szabokelíékek kereskedése n gyhan és kicsinyben A Rákos Vidéke előfizetői nagy árkedvezményben részesülnek. Budapest, IV. Korona utca 1. Váci-utca sár* U. Férfi- és női kaiarpute Afíikiiá&oliíit & legszebb kivitelben kéüzi! q y kaUipeáP liizd&pc&f, ÍV. Ft y fsi-iit« a 3. sz. 0 ; «3k Rákosszenimhály (Ehmann-ielep) Bur­iClíi JuivCi csényj-ü. 10. leleten 7. BUDAPEST VII. Tábornok-utca 8 Telefon; József 93—69. (éffftfift CQ tycißlh Elvállal minden e szaknál vágómon- dQUJ kU. c.ö kákat> ygynjmt: kő porti IC.est, szel­lőztetést, légszesz, vjzvezetefc, fúr ti* szoba, argó clozet, szívó, nvcn ó, kézi-ér motoi-hajiÉ!-1 szív. ttjukat ctaíti- ázások és mintíennt mu épület ciiszn<D tádopre m tá­latokat Javító’ok jutónjosar. eszközöltetnek. kÄbooo Gros^handler J. Bucié petrf, ÍV, ítn ireSuls-iiiCf 17, A legszebb készletek íegliromatb káló-, ebédlő-, úri és szaicr.-bei er őrzésekben. ' • . V .

Next

/
Oldalképek
Tartalom