Rákos Vidéke, 1923 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1923-01-05 / 1. szám

4. oldal RÄKOS iVtlDBKB 1. szám Választmányi ülés. AlRákosszentmihályi Nagy­kaszinó választmánya január 13-án, szombaton este 7 órakor tartja rendes havi ülését,^melyre a tagokatjezen * az utón hívja meg az elnökség. \ Ev. teaestély. Az ev. teaestély előkészítésének j munkálatait a héten kezdette meg a kipróbált régi ren- j dezőség, mely ezúttal is kedves szórakozást akar bizto- j sitani a közönségnek és arról is gondoskodik, hogy szokás szerint Ínycsiklandozó falatok bősigesen álljanak rendelkezésére az áldozatrakész gazdasszonyok jóvol­tából. Az estélyt február elsején4tartják;XNagykaszinóban. A sashalmiak jótékonysága. Aa sashalmi „Mamlasz“ asztaltársas-ag m gha o karác onvfa ünnepet re dezett a Kantler féle vendéglőben. Tizenhét hidiarvát ajándékoztak meg ke- , nyerct, »ifit, zsemlét, aln át, t». át, szaloncukrot és 1000-10o0 i koronát < sztottak k> közöltük Gottfried Győző 18 veknit, 18 l zsemlét es 18 kTlit, Kontier Györgvné pénztáros pedig teát, 1 mákoskalácsot és 10 kiló almavai járult hozza a fu csanevü í derék asztaité1 saság g ejtéséhez. A S/éo karácsonyfát meg- j hatva ül ék körül a gyermekek. Elénekelték a „Mennyből az i angyal“ kezdeiü éneket, Zagyva József igazgató szép beszédet í intézett hozzájuk, majd szép szavalatok következtek, végül > pedig egy hadiarva megköszönte a társaság nemes jótékonyságát. | Halálozás. Balogh^Kálmán régi rákosszentmihályi lakostársunkat szomorú csapás érte. Felesége három hónappal ezelőtt kis leánykának adott életet, de ő maga áldozatul esett és meghalt.^A kis gyermeket akkor meg­mentették, azonban beteges maradt s a héten szintén elhunyt. A mélyen sújtott apa iránt a részvét általános. Mogyoród berendezkedése. A hosszú időn át kissé elmaradt Mogyoród községe megkezdette közigazgatási szer­vezetének modern berendezését. Mióta Kovács József rákos­szentmihályi első aljegyző a község h. főjegyzője, rohamosan hajtják végre a szervező munkákat. Uj állásokat létesítettek s a községháza képe egészen átalakult. Adóügyi jegyzőnek megválasztották Kávássy Károlyt s több más állast is betöl­tötték. Az uj vezető jegyző tettereje és ambíciója látszik meg az egész szervezeten s a mogyoródi közönség Örömmel látja a gyökeres átalakulást. Szilveszter-estély az iparos-körben. A Rákos­szentmihályi önálló iparosok és kereskedők köre sikerült Szilveszter-estélyt rendezett a Hausvater-vendéglőben. Az estélyen tömegesen jelentek meg a sportoló társaság tagjai és igen vidám hangulatban szórakoztak, táncoltak hajnalig. ^ Műkedvelők összejövetele. [A Rákosszentmihályi Nagykaszinó műkedvelő társasága rendes havi össze­jövetelét január 13-án, szombaton este tartja meg, amikor a társaság legközelebbi munkaprogrammját is véglegesen megállapítják. A műkedvelő gárda tagjainak megjelenését ez okból is nyomatékosan kéri a vezetőség. Személyforgalom a körvasuton. A máv. kör­vasúd vonalon régen tervezik a személyforgalom meg­nyitását. A tárgyalások az illetékes hatóságok előtt már annyira előrehaladtak, hogy a kérdés igen^ rövidesen dűlőre jut s a forgalom, legalább részben és próbaképen megnyílik. Ezt a biztatást kapta az a rákosszentmihályi küldöttség is, amely a minap a forgalom megnyitását szorgalmazta. Postások üdülő telepe. A kereskedelmi minisz­térium a postások részére nagy üdülő-telepet létesít Kőszegen. Kávéházi átvétel« Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy a József-utca 29 sz. a. levő „Corsó“ kávéházat átvettem, melyet teljesen átalakítottam. Fő törekvésem az, hogy a legpontosabban és a legszolidabb alapon vezessem. Igen jó házias konyhát tartok, meleg és hideg ételekkel, elsőrendű italokkal, szolid árak mellett. Állandóan fütött helyiségek. — Minden este cigányzene. Becses pártfogását kéri a nagyérdemű közönségnek tisztelettel Labancz Tivadarné, FPnPJ.VT fényképészeti műterme jluM.%/MMMM Mm Mm Budapest, Semmelweis-u. 2. RPKI07P czipőszalon Dl-^1 f Mm CL Bécsi-utcza Budapest, IV. szám. Félemelet, John Patrick János Mindennemű gépek, u. m.: gőzgép, arató, kaszáló, cséplő, motor, autó stb. Egészségügyi berendezé­sek, csatorná ás, kutak, fürdő, közponii fűtés, vízvezeték stb. Elektrotechnika, csillárok, dinamók, motorok vi lamvilagitás ben ndezes stb. Épület- és müla- katos munkák vállalata. Találmányokat kidolgoz Javítást jutányos ár mellett elvállal. Hívásra bárhova megyek. Cinkota-Sashalom, Viola-utca 8. szám. ZSÜFFA ISTVÁN ÉS TÁRSAI angol gyapjúszövetek kereskedése BUDAPEST, IY., Yáczi-utcza 25. Piarista-utcza sarok. Állandó nagy raktár elsőrendű angol-, skót- és irlandi szövetekben valamint selyem- és egyéb bélésárukban. Azsur, plissé, gouvré, gombáthuzas kézi- és mühimzés leggyorsabban és legju­tányosabban készül: Stern Erzsébet kelmefestő és vegytisztító intézetében Budapest, VII. ker.f Dohány-utcza 59. szám. FENYŐ és BOZSIN szőrme szál ónja. Saját gyártmányú szűcs- és szőrmeáruk a legnagyobb választékban. TELEFON: 61-6J. BUDAPEST, IV., Váci-utca 10. I. em. k“ böoo Grosshändler J. Budapest, IV. Semmelveis-utca 17. A legszebb készletek legfinomabb háló-, ebédlő-, uri- és szalon-berendezésekben. NOÉMI SHAMPOON a legjobb fej- és hajmosópor KISS LÁSZLÓ drogéria IV. Veres Pálné-utcza 10 Legfinomabb Stearin- és viaszgyertyák, tömjén, mécsesek kaphatók házi es templomi használatra Ecclesia egyházmüveszeti és áruforgalmi r-.t. cégnél, Budapest, IV., Taci-ntc» 59 sz. Szarvas Imre és Társa épület és tüzifakereskedők Mária és Csömöri-ut sarok Rak'áron tart faragott és fűrészelt erdélyi és felsőmagyar­országi épületfát, deszkát minden méretben, azonkívül lécz, staffli, fenyőrud. Olcsó saluzási anyag, akácfakerités, oszlop stb. Fűrészelt import tűzifa házhoz szállítva kapható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom