Rákos Vidéke, 1923 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1923-04-22 / 16. szám

16 szám. RÁKOSI WIDERS 5 oldal Halálozás. Mélységesen megrendítő gyászeset történt Rákosszentmihályon múlt szombaton. Rónay Tivadar adóügyi jegyző felesége, szül. Krenedits Lujza váratlanul elhunyt. Vég­telen szelidlelkti, odadó. kedves uriasszony volt, kit mindenki őszinte becsüléssel és szeretettel környezett. Igazi, családjának élő. önfeláldozó hitves és jóágos édes anya, ki Istenbe vetett hittel járta végig az élet utait és szelid mosollyal Ítélte meg a világ dolgait. A hatalmas termetű, de halk szavú, bájos, életerős asszonyról senkise gondolta, hogy hirtelen-váratlan vigasztalan gyászba dönti szeretteit. Egy ideje ugyan beteges­kedett és legutóbb műtétnek akarta magát alávetni a főváros­ban, de az orvosok nem merték az operációt megkockáztatni. Orvosszerekkel gyógyították, amelyektől jobban is lett, úgy, hogy újból hazatérhetett s megkezdette szorgos háziasszonyi munkálkodását. Éppen a konyhában foglalatoskodott, midőn hirtelen rosszul lett s hazahivatta férjét a hivatalából. Negyed­óra se telt bele, mire a megrémült jegyző megérkezett, de forrón szeretett hitvesét már halva találta a díványon. Sziv- szélhüdés ölte meg. Mindössze negyvennyolc évet élt s ebből harmincat töltött férjével boldog házasságban. Gyermekei közül egyetlen életben maradt leánya, Moksika siratja férjével, Faludy Tvorra). Halála fájdalmas gyászba döntötte testvéreit Krenedits Sándor főjegyzőt, Krenedits Eleket, Krenedits Gyulát, dr. Relle Mátyásné, szül. Krenedi's Idát, Záborszky Zoltánná szül. Krenedits Bertát és Kecskés Józsefné szül. Krenedits Rózát, valamint kiterjedt rokonságát. Díszes vég- tisztességén rengeteg közönség vett részt, ott volt Rákosszent- mihálynak úgyszólván egész társadalma. Ravatalát számos koszorú és virág borította. A megboldogultat Pichler plébános szentelte be és Pornói János kántor megkapó gyászdalt éne­kelt, valamint a zászló alatt kivonult ipartt stüieti dalkar is igen szép gyászéneket zengett. Így búcsúztak a kedves halottól és kisérték ki hosszú menetben a rákosszentmihályi temetőbe. Jótékonycélu előadás. Egy külön kis társaság, melynek tagjai magukat rákosszentmihályi „bohém ifjaknak- nevezik, május 12-én a Nagykaszinóban vidám előadást rendez a plébánia és a Stefánia szövetség javára. Négy, igen vidám egyfelvonásos vígjáték kerül színre ez alkalommal, igen jó előadásban. Dr. Üngár Gyuláné, Weinzierl Gitta, Jean Lonci, Nagy Istvánná, Danis Győző, Nagy István és Strobl J. Nándor vállalták el a hálás szerepeket. A rendezés munkáját dr. Ungár Gyuláné és Strobl |. Nándor végzik, s teljes erővel arra törekednek, hogy a közönség ki ne fogyjon a kacagás­ból. Jegyek kaphatók a Stefánia szövetség hölgybizottsága tagjainál, az özv. Meister Endréné piactéri dohánytőzsdéjé­ben és Strobl J. Nándor fényképész-műtermében. Az érdek­lődők jól teszik, ha jegyekről idejekorán gondoskodnak, mert az előadás iránt máris széleskörű érdeklődés nyilvánul. A Mansz közgyűlése. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége folyó hó 22-én vasárnap délután fél 5 órai kezdettel a központi iskolában közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Pénztári jelentés. 4. Ellenőri jelentés. 5. Tisztikar és választmány megválasztása. 6. Elnöki zárszó. Pontos megjelenést kér az intézőbizottság. Jutányos könyvvétel! A plébániai alap javára egy 12 kötetből álló világtörténelmet ajánlott fel, teljes uj állapotban egy jótékony család (nevét később hozzuk nyilvánosságra.) A teljes sorozat megtekinthető a plébá­nián s jutányos áron megvehető. Templomrablás. Alig fogták el a minap a hír­hedi sashalmi betörőbandát, már is újabb templomrablás szomorú hire ejti izgalomba környékünket. Ezúttal Kerepesen garázdálkodtak istentelen betörők a rom. kath, templomban, honnan kéíszárezer korona értékű kegyszereket loptak el. A rendőrség és csendőrség eré­lyesen nyomoz. A rákosfaivi rejtvény? Napok óta csudáikozva szemlélik Rákosfalva lakosai a Zsivora^ utcai villamos megálló bódéjának falán azt a kék ceruzával Írott hir­detményt, amely április 22-éré közgyűlésre hivja meg az érdekelteket a Riesmayer Lipót vendéglőjébe. Alá­írás : „Az igazgatóság.“ Csak azt nem árulja el a furcsa meghívó, hogy miféle igazgatóság és micsoda közgyű­lésre hívogatja az embereket. Némelyek szerint a rákos­falvi Hangya szövetkezet bocsátotta ki a rejtelmes meghivőt. Jumperek és ruhák wiaioevmwiiB« újdonságai megérkeztek. SCGEIBEft SÁNDOR, IV., Egyet&m-u. 7. czipőszalon Budapest, IV. Bécsi-utcza 5 szám. Félemelet, BENCZE CORSO KÁVÉHAZ JÓZSI5:UTCA Újonnan átalakítva. Kitűnő házi konyha, meleg és hideg ételek. Elsőrendű italok. Szolid árak. Minden este cigányzene. Labanez Tivadarné. oJrsc’fli# figyelmébe ajánlom tűzifa tele­pemen újonnan berendezett épülcíanyag l/oppl/íuis^fnli figyelmébe! kocsi­raktáramat. i»orcillj|dä Um rúd, keréktalp, küllő és más szerszám anyagok. Aprított tüzitét házhoz szállít: We£sz Séta Sándor-utcza 34, sz. K'diktiAk, bőröndök és utilédák jó minőségben legolcsóbb árban Meleg Gábor bőröradös és bőr-díszműáru készítőnél. Budapest, (Belváros) Váczi-utcza 65 az uj városházával szemben. Estélyi, tánc ss uicai ruhák nagy választékban REICH HENRIK ozégnél Budapest, IV., Egyetem-u 9. Telefon 142-06, A Rákos Vidéke olvasói 5% árkedvezményben részesülnek. Régi magyar és osztrák BÉLYEGEKET és GYŰJTEMÉNYEKET lehetőleg eredeti borítékon MAGAS ÁRON VESZ: Neuberger S. béíyegkereskedő, Budapest IV. Károíy-körut 6 szám. FALK és GERO beldiszitési gép- és kéziülmző műterem Elvállalunk mindennemű ruhsdiszitést. színházi jelmezdisziíést, fCguöny, asztal- ds ágyieritők dekorativ munkálatokat, azonkívül fátyol és szemfedö hímzést. TELEFON 7:.—35. Budapest IV.,Semmelweis-u. lO.Rőser-bazár. RADÓ és SZILASI kötőit és szövött áruk küiönlfisességi raktára Budapest, IV. E&kü-ut 6. sz. (Klotild-palota.) Gyspjukabáíok, harisnyák dús választékban. A „Rákos Vidéke“ előfizetői 5% árenged­ményben részesülnek. :: Telefon 63—23. legolcsóbb beszerzési forrása. Állandóan nagy választék fű­szerek, borok, likőrök és ház­tartási cikkekben. C i p.é s z kellékek. B őr és talp WEBSZ J. RÁKOSI- és RÁKÓCZI-UT §AROK pvirág- és tollt&tmkásnölid lányokat azonnal felvesz Szekulesz Ede muvirágkésziíö Budapest, IV. kerület Koronaherczeg-uíca 1». QOn námiOTftfíflU? saroktelek, kuttal, Rákosszentmihály ő/U MjyyMUyUNfó belső területén, szabadkézből eladó. Bővebbet a piacféri dohánytőzsdében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom