Rákos Vidéke, 1923 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1923-12-09 / 49. szám

#. oldal. ~ RggQB igIDBKB ______________49. trim. költözött, ahol egy nagy díszműáru kereskedő özvegye üzleté­nek vezetését vállalta el, megszabadulván a nehéz budapesti élet egvre súlyosodé anyagi gondjaitól. Amint beszélik, hosszú lelki tusa után szánta rá magát, hogy a gondtalan jólét kedvéért egy hosszú életen át megszokott környezetétől elszakadjon, de már uj helyén is gyorsan kezd meggyökere­sedni és a hercegprímás városában második kedves otthonra lelt. Egy építkezés bonyodalmai. Engler Józsefné rákosszentmihályi hadiözvegy házat építtet Auguszt József sashalmi kőműves-mesterrel. A munka befejezé­séhez közeledett, de a kitűzött határnapra még sem tudott beköltözni a tulajdonos, mert a vállalkozó a teljes befejezés előtt másfél millió kor. pótfizetést követelt tőle azon a címen, hogy időközben a munkabérek és anyag­árak megdrágultak. Az építtető ennek a követelésnek jogosságát megtagadta, a mire a vállalkozó olyan haragra gerjedt, hogy a már beépített ajtókat, ablakokat ön­hatalmúlag kibontotta és elszállította. A hajléktalanná vált háztulajdonos e miatt büntető feljelentést tett, a minek következtében a kőműves-mestert a cinkotai (mátyásföldi) rendőrség őrizetbe vette, de utóbb szabad­lábra helyezte. A Corso mozi uj kézben. A Corso mozi vezetését Hóra Nándor ismert polgártársunk vette át, aki nem csak nagy ambícióval és buzgalommal, hanem kiváló felkészült­séggel és müizléssel látott uj feladatához és teljes erejével arra törekszik, hogy a vállalatot a legmagasabb színvonalra emelje. A mozi változatos és kiválóan értékes műsora már is ékes tanúbizonysága az uj irányzatnak, mely minden jó újdon­ságot, gondosan megválogatva, frissen és ép állapotban mutat be közönségünknek. A jól fütött helyiség igy rövidesen leg­kedvesebb szórakozó helye lesz a rákosszentmihályi publi­kumnak. Memento homo , . . Viszi a szél az országút porát, Bolondos tánccal surran, kavarog. Arcomba csapott!... Jól tudom, Uram, Por vagyok én is, szürke por vagyok l Elesem egyszer, Föld-anya fogad, Hogy visszavegye részét az anyag. .. Szalad az idő és a csontok is Szétmálnak, apró részre omlanak. .. Szélvész ha táncol temető fölött, Elhordja messze névtelen porom, S ahol leejti, oh, ki tudja ? Tán Termővé lesz egy régi parlagon. Fii sarjad rajta, virág is terem, Ékesítve az ó-romok helyét, S tavasz idején, tarka pázsiton, Egy ifjú várja szép szerelmesét ... György Lajos. j Czipőszalon Budapest, IV. | JuJ £1 at KjJL EüL Bécsi-utcza 5 szám. Félemelet, |Ifj. Vajda Dezső cégnél Anyakönyvi liirek November hónapban házasságot kötöttek: Lasser Vencel és Borbély Gizella, Dobák József és Vabacsek József, Ifj. Vigh István és Mészáros Mária Szidónia, Herke László Péter és Mayer Róza, Stanek Ignác János és Thomas Elfrida Albina, Dr. Lévai Rudolf és Weinatok Katalin, Fábián Gyula és Kunsch Gizella Hermin, Petykó István Károly és Kapcsos Erzsébet. — Születtek: Lenárt Mária, Szekeres Ilona, Stóbl László Lajos, Leskó Mihály Károly, Varga Ilona Margit, Pereczár Erzsébet Mária, Ziczer Gizella Erzsébet, Kundrák Terézia Margit, Winter Rezső, Szentiványi József György, Kovács Károly, lhring Erzsébet, Neuberger Rozália Katalin, Rainer Teréz. — Elhallak: Horváth Pál, özv. Krem- licska Tamásné szül.: Linek Anna, László László, Recsnik Sándor, Winter Rezső, Pintér Béla, Molnár István. Rákosszentmihályi Mansz és Stefánia. A Mansz rákos- szentmiháiyi csoportja f. hó 3-án tartotta rendes taggyűlését a községháza tanácstermében. A gyűlés elhatározta, hogy f. hó 23-án d. u. 4 órakor karácsonyfa-ünnepélyt tart a köz­ségháza tanácstermében, hol a szegényebb sorsú gyermekek karácsonyi ajándékokban részesülnek. Az ünnepélyt a Stefánia és Mansz együttesen tartják. Folyó hó 8-án tartja a Mansz központja Budapesten az uj városházán évi közgyűlését. Elnök felszólítja a tagokat, hogy minél nagyobb számmal jelenjenek meg. E közgyűlés lezajlása után kapja meg Rákosszentmihály is a szövőszéket a központtól. Vasárnap délután 3 délutánt tartanak, melyre vezetőség. A Stefánia hölgyei szorgalmasan varrnak a szegény gyermekeknek karácsonyra kis ruhákat és a csecsemőknek kis fehérnemüeket. A Mansz-szal együtt tartják a karácsonyfa ünnepélyt 22-én délután 4 órakor. Érdeklődőket szívesen látnak, Millión felül. A minap Rákosfalván a Tóváry társulat vendégszereplésével (Stambul Rózsája) tartott jótékony estély egy millió kétszázezer korona jövedelmet hozott a szegény gyermekek felruházása javára, jeléül, hogy Rákosfalva társa­dalma jó ügyért szívesen áldoz, annál inkább, ha megfelelő szórakozásban is részesítik. Elveszett pénztárca. Hercegh József Iván dr. községi orvos elvesztette sárgásbarna, disznóbőr pénztárcáját, kéri a becsületes megtalálót, hogy a benne levő okmányokat, akár szerkesztőségünk utján is juttassa vissza hozzá. órakor a kaszinó termében mikulás- az érdeklődőket szívesen látja a IV. Koronaherceg-utea 8. szövetek-, selymek- és mosóárukban a karácsonyi occasio megkezdődött. „LUX“ DROGÉRIA KAMARAI SZÁLLÍTÓ BUDAPEST, Vili. MUZEUM-KÖRUT 5. SZÁM. Gyógyáruk, vegyszerek, kozmetikai cikkek legelőnyösebb bevásárlási forrása. Őszi és féli újdonságok nagy választékban feltűnő olcsón kaphatók Scheiber modell háza, Egyetem-u. 7. Forgalmas helyen, nagyjövöjü, hatszázas, termő- gyümölcsfás, jó kéri- folcsó építkezési lehetöség- téses, kisházlkős lölüfl gél, Sashalmon, a Gi* zella-uti villa- eiirnftcon darin 8 részben jó ér­mos állomásnál SUiytlötJII DioUU, tékpapirral is fi­zethető. Budapest, Erzsébet-körut 86. Görög. DÍJTALAN SZEMORVOSI VIZSGÁLAT Hi — d. e. Vslíi-l-ig, d. u. 4-6-ig ){REFRACTIO<( speciális látszerészeti intézet Budapest, IV Szervita-tér 6. FARKAS J. és Társa Budapest, VI., Vilmos császór-ut 61/R. Állandó raktár mindennemű motorokban, gazdasági gépekben és eszközökben, u. m. ekék, boronák, szecskavágók, répavágók, darálók kézi és eröhajtésra, továbbá szivattyúk házi ét kertészeti célokra. Háztartási cikkek. — Jutányos árak. — Pontos, lelkiismeretes kiszolgálás. Értekezhetni lehet: RÁKOSSZENTMIHÁLYGN, Regele János u. 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom