Rákos Vidéke, 1923 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1923-05-27 / 21. szám

' .'V ' 7 21. szám EälRöS SfllDElKB _________3. oldal Zoltán dr.-nak utasításokat adnak a kommunista perek ügyében, ahol a község követelését a mai pénzértéknek megfelelően kíván­ják felemelni. A peres ügyek állásának tanulmányozására bizott­ságot kültek ki, melynek tagjai, Csabány A. János, Böhsl Ferenc, Holló Ágoston és Balázsovich Zoltán. Kimondották, hogy még az idén rendezik a község utcáit, a neveket és házszámozá- sokat megvizsgálják. Házszámtáblára van ajánlat is : 460 kor. lesz, ami a tulajdonost terheli, de a község ingyen kapja az utcai névtáblákat. A hatalmas, de közérdekből annyira fontos és sürgős munkálat végrehajtására bizottságot küldtek ki. Tagjai: Kecskeméthy Vince biró, Krenedits Sándor főjegyző, Schwarzl József, Wayand Károly, Herczegh József Iván dr., Rónay Tivadar Málovits Lajos, Böshl Ferenc és Balázsovich Zoltán. — Tudomásul vették, hogy az 1914- 1920 évi záró­számadásokat a vármegye jóváhagyta. Az alapok készpénz­vagyonát kamatozásra a Rákosszentmihályi Takarékpénztárban helyezik el. — A Mátyásföldön elhelyezett rendőrkapitányság | lakásbéréhez 35% hozzájárulást kér Cinkota. A kérelem ) teljesítését ismét megtagadják, mert az elhelyezés Cinkotának * hoz hasznot és ami lakosságunk a drága vallamos költséggel í és az időveszteséggel elég adót fizet a kapitányságnak, j A közélelmező osztály 1922. évi mérlegét jóváhagyták. Az ‘ egyenleg 303 000 korona. — A Csömöri utat makadamszerüen > sürgősen kiépítik a körvasúttól a temetőig, mert teljességgel '■ járhatatlan. Ä költség egyharmadát a község viseli, másik j kétharmada pedig fele-fele összegben a két érdekelt ingatlan- i tulajdonost terheli. Az előkészítésre bizottságot állítottak ; össze, tagjai: a biró és főjegyző, Szabó József, Málovits Lajos és Böhsl Ferenc. A kőanyagot a vármegye bányájából ; (Dömölkapu) vesszük. (Holló Ágoston megerősíti, hogy ez az x anyag kitűnő.) Az ingatlantulajdonosok a rájuk eső költséget j tiz éven át törleszhetik részletekben. — A község végrehajtási j alapja megszűnik és a végrehajtások dijai ezentúl a községi ■ alapot illetik. — A község pontos vagyonleltárát elkészítik, j az ingóságok leltárát minden helyiségben kifüggesztik. — j Honossági és illetőségi ügyek szerepeltek a hosszú napirend , végén. A takarékpénztár közgyűlése. A Rákosszent- j mihályi takarékpénztár, mint már jelentettük, május j 28*án, hétfőn, d. u. 4 órakor rendkívüli közgyűlést tart, 1 amelyen az alaptőke felemelését határozzák el és ki- j egészítik a társaság igazgatóságát és felügyelőbizottságát, i Horthy Miklós-ut. Cinkota községe a Kerepesi- | utat Horthy Miklós-utnak nevezte el. A hajdani Kerepesi- i útból tehát csakis a budapesti rész, a Baross-tértől a ! Nagyítóéig maradt meg, innen, vagyis a fővárosi határ- j tói kezdve Horthy Miklós-ut lett. Cinkota derék, haza­fias határozata teljes elismerést érdemel, csak célszerű­ség szempontjából okozhat aggodalmat, hogy a pontos helyi viszonyok tekintetében tájékozatlan közönség nem \ fogja-e a budai oldalon levő, budapesti Horthy Miklós- j úttal a cinkotai Horthy Miklós-utat gyakorta össze- j téveszteni ? ? Az iparosok előadása. A Rákosszentmihályi Önálló j Iparosok és Kereskedők Köre pünkösd két ünnepén előadta s a Nagykaszinó termében Bakonyi és Kálmán „Az obsitos“ cimü háromfelvonásos daljátékát. Az előadásra igen nagy munkával és ambícióval készültek, ami értékesebb darabot is megérdemelt volna, de igy is igen nagy sikert biztosított. Első napon nem tudta a helyiség befogadni a közönséget és a második estére is teljesen megtelt a hatalmas méretű terem. Tapsban sem volt hiány. Jautné Lajda Irén, Kiss Ferenc és Kiss Boriska igen ügyes és tehetséges műkedve­lőknek bizonyultak ezúttal is, főként Mészáros József, Singer Jenő, Kremsner Ferenc, Bakos Bálint, Csömör Janos és a többiek valamennyien. Az anyagi eredmény szintén igen tekin­télyes. A darab előtt az iparos dalkar igen szép dalokat énekelt Kerekes Bálint karnagy avatott vezetésével. A közön­ség zajos tetszéssel fogadta a szép produkciókat. VRHÉR ZSIGMOND és T9A Angol férfi- éa női asövetek, kélésármk raktára Budapest, IV. Kigjó-ntea §. Klotild-palota. UliCiBinllllV újdonságai megérkeztek. SCHEIBER SÁNDOR, IV., Egyetem-u. 7. pvirág- és tollnmnkásnőket agg?" SÄ felvesz Szekulesz Ede müvirágkészitő Budapest, IV. kerület Koronaherczee-utca ÍR. * CORSO KÁVEHAZ JÓZS!£:UTCA Újonnan átalakítva. Kitűnő házi konyha, meleg és hideg ételek. Elsőrendű italok. Szolid árak. Minden este cigányzene. Labancz Ti vadamé. A&trfalnenlr OPQnl# figyelmébe ajánlom tűzifa tele- dUolllx pemen újonnan berendezett épülefanyag I/amAI#nuértnlf figyelmébe! kocsi­raktáramat. IVÖlCIVyjaS LUK rúd, keréktalp, küllő és más szerszám anyagok. Aprított tűzifát házhoz szállít: Weisz Béla Sándor-utcza 34, sz. H dixülöx, böröndöx és utiladák jó minőségben legolcsóbb árban Meleg Gábor bőröndős és bőr-díszműáru készítőnél. Budapest, (Belváros) Váczi-utcza 65 az uj városnázával szemben. Estélyi, tánc és utcai rubák nagy választékban REICH HENRIK ezégnél Budapest, IV., Egyetem-u 9. Telefon 142-06. A Rákos Vidéke olvasói 5% árkedvezményben részesülnek. Régi magyar és osztrák BÉLYEGEKET és GYŰJTEMÉNYEKET lehetőleg eredeti borítékon magas Áron vesz: Neuberger S. bélyegkereskedő, Budapest IV. Károly-körut 6 szám. Férfi- és női kalapok Alakításokat a legszebb kivitelben készit q ^ y halaPflyár Budapest, IV. P«risi-ulca 3 sz. Nyugágyak borítva, kaphatók SEFFER ANTAL tornaszerek és sporteszközök gyárában Budapest IV. Kamermayer Károly-u. 3. Telefon 15-56.

Next

/
Oldalképek
Tartalom