Rákos Vidéke, 1921 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1921-08-28 / 35. szám

4 oldal RÄKOS yiDEKB /HIRER. Petri Mór dr. távozása. A hivatalos lap e héten I kizölte a hirt, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter » Petri Mór dr. kir. tanfelügyelőt, ki hosszabb ideje beteges­kedik, saját kérelmére felmentette a pestvármegyei kir. tan­felügyelőség vezetésétől és helyébe Padányi Andor esztergomi kir. tanfelügyelőt helyezte át a vármegyei tankerület élére. Mint azonban újabban hírlik, az esztergomi kir. tanfelügyelő nem akarja elfogadni a megbízatást s eddigi székhelyén óhajt továbbra is működni s igy még újabb vál'ozás várható Petri dr. távozása igen nagy veszteség oktatásügyünkre. Fájdalom­mal és mindenkor igaz hálával gondolunk rá rákosszent- ) mihályiak, mint őszinte jóakarónkra és támogatónkra, mint ' fentköltlelkü, igaz hazafira, s mint nemeaen érző, igazszivü j férfiúra. Csizmadia plébános felépült. Örömmel jelenthetjük, j hogy volt lelkészünk, Csizmadia Gyula tápiósághi plébános teljesen felépült súlyos betegségéből s már ismét személyesen végzi egyházi teendőit községében. Szent István napja. Lélekemelő, ájtatos hangulatban, zsúfolt templom közönsége vett részt múlt szombaton Szent István napja ünnepén. Piehler István lelkészünk igen nagy hatást tett mély gondolatokkal telt szentbeszédével, Az ünnepi szentmise fényét nagyban emelte Pornói Rezső kántor igen szép és őszinte áhítatot keltő szentmiséje, melyet művészettel adott elő. A vegveskar pompásan énekelt és lovag Reich Bertalanná szép és erős hangja is jól érvényesült. Gyönyörű I Ünnep volt. & Tűzoltó verseny. Ma, augusztus 28-án vasárnap nagy- l szerű tűzoltó verseny lesz Gödöllőn. A versenyen a rákos- | szentmihályi csapat is részt vesz. Igen fényes ünnepség lesz j a járás székhelyén, Horthy Miklós kormányzó is megjelenik. \ A járás valamennyi tűzoltó csapata nagy hévvel és bizalommal f készül a versenyre, melynek részletes programja a következő : « Reggel 5 órakor a községben ébresztő, 8—3-ig gyülekező a [ Gizella-fürdőnél, előkészítés a felvonuláshoz, 10 órakor tisz- 1 telgés, diszfelvonulás a kormányzó őfőméltósága, alispán és | vármegyei urak előtt, fél 11 órakor tábori mi«e, 11—1-ig [ verseny, jelképes támadás minden testület saját szerével, j saját parancsnokának vezénylete alatt Jelképes támadás egy | emeleti angol dugó létrával, 1 órakor társasebéd. A társas- | ebéd után négy helyen kabaré és táncz. | Beírások az elemi iskolában. A rákosszentmihályi ; elemi iskola két körzetének határául a József-utczát jelölte j meg az iskolagondnokság. A pesti határtól a József-utczáig : lakók gyermekeiket az első körzetbe tartoznak behatni a I középponti iskolában. A József-utczától ellenkező irányban í lakók gyermekeit a Csömöri-uíi iskolában írják be a második j körzetbe. A két körzet között válogatni nem lehel. A két kör- l zetet úgy kell érteni, hogy a József-utcza a választóvonal [ (a II. körzetbe tartozik) s mindkét körzet a czinkotai határ- ? úttól a palotai határútig terjed. A beírás mind a két helyen j augusztus 29., 30. és 31. napján lesz. Hymen Szilágyi Gábor tb. főszolgabíró kedves meglepetést 5 szerzett nagyszámú tisztelőjénekjés barátjának. Megházasodott. ! Gombos Gizellát, Gombos Gyulának, a gödöllői korona- i uradalom jószágigazgatójának bájos leányát vezette oltár elé í Az uj párt elárasztották szerencsekivánatokkal. Annuska. Betelik hát jövő szombaton a fiatalság régi vágya. Az Arany János-kör előadja Gárdonyi Géza három- felvonásos vígjátékét, az „Annuskát“, melyet Kiszer Guszti rendező vezetése alatt hosszabb idő óta nagy törekvéssel tanulnak. Félnyolcz órakor kezdődik az érdekes előadás a Nagykaszinó dísztermében. A Corso mozi megnyitása. A Corso mozgófénykép- szinház engedélyét Zsoltoványi János hadirokkant kapta, ki több mint két évtizeddel ezelőtt már a budapesti Uránia-szin- házban működött és kivált szaktudásával. Ragyogó uj köntös­ben várja közönségét a rákosszentmihályi Corso mozgó, melynek előcsarnokát megnagyitják, a nézőtér átalakul, két­oldalt olcsó páholyok épülnek, úgy,'hogy a közönség kényelme mindenkép kielégítést nyer. Zsoltoványi János a hetek óta tartó szakbemutató előadásokon, áldozatot nem kiméivé, ez idényre a világ filmkultúra legszebb alkotásait már meg­szerezte, hogy a legtisztább szellemi élvezetet nyújtó és való­ban szórakoztató pompás filmjátékkal gyönyörködtesse publi­kumát. Megemlítendő még a legmodernebb gépfelszerelés. A megnyitó szeptember hó első felében lesz. 35. szám. Belvárosi kávéház B"Äy!’ (volt Kígyó) tér Elsőrangú italok. Egész nap kitűnő meleg \ konyha. Külön termek. Figyelmes kiszolgálás. Rónai Miklós és Vsa Elsőrendű úri - Öltönyök készítését i 1000—1500 koronáig, valamint top. ditásokat vállalok a legutolsó divat ! szerint. CSEH LAJOS férfi-szabó Bu­dapest, IV., Aranykéz-ntcza 4. szám., CZIRING ÁRMIN és FIA szőrme-, szűcs áru-raktára és megóvást intézete. Budapest, Deák Ferenc-uteza 19- azám. TELEFON 281. Régi magyar és osztrák BÉLYEGEKET és GYŰJTEMÉNYEKET lehetőleg eredeti borítékon MAGAS ÁRON VESZ: Neuberger S. bélyegkereskedő, Budapest IV., Károly-kőrut 6 szám. OAnn é« C7II ACI kötött és «övött áruk n A UU ES Dil I I— MDI különlegességi raktára Budapest, IV. E&kfi-nt 6. sz. (Klotild-palota.) Gyapjukabáfok, harisnyák dús választékban. A „Rákos Vidéke“ előfizetői 5% árenged­ményben részesülnek. :: Telefon 63—23. Nagy árleszállítás JSTfvíffí.í REICH HENRIK ezégnél Budapest, IV., Egyetem-utcza 9. A Rákos Vidéke olvasói 5% árkedvezményben részesülnek. Használt és uj építőanyag ^ czement, deszka, gerenda, ajtó, ablak stb. valamint száraz kemény tűzifa házhoz szállítva is, a legolcsóbb áron. — Mielőtt ezen czikkekböl szükségletét fedezné, saját ér­dekében kérjen tőlünk árajánlatot. Schödl és Nánási építőanyag és tüzifakereskedők Sashalom, a Czinkota Nagy Itcze állomás mellett. Nyugágyak borítva drbja^öO °K. Stffer Antal tornaszerek és sporteszközök gyárában Budapest IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. TELEFON SZÁM: 15 56. Papéi: József böröndös és finom bőráru gyártó Budapest, RáJsóczi-iaít 11. Kizárólag jobb minőségű áruk. MAGYAR CONFEKTIO Síi ÜVEK R. T. ::: Ezelőtt: NGÁR LIPÓT BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJOS-UTCZA 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom