Rákos Vidéke, 1920 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1920-03-14 / 11. szám

6. oldai ÜÁJ6JUL érdeket mozdították elő, mert a románok azt, amit a katonák kezében találtak, elrekvirálták. Ők igazán nem érdemlik meg, hogy ezért most gyanúval illessék őket. Szegedy Albert jelöltsége. Szegedy Albert ny. rákoskeresztúri főjegyző annak megállapítására kérte fel lapunkat, hogy a visszalépésről terjesztett hírek alaptalanok s a czinkotai kerületben jelöltsé­gét fentartotta. A műkedvelő szalonzenekar hangversenye. Mindannyiunk élénk emlékezetében él még az a min­den tekintetben nagysikerű hangverseny, melyet Polner mester vezetésével* műkedvelőink múlt év novembe­rében rendeztek. Azóta a zenekar úgyszólván hétről hétre aratja sikereit és fejleszti tudását. Elmond­hatjuk, hogy e derék gárda zenei tudásának és elő­adásainak értéke fordított arányban áll valutánk rom­lásával. Rossz nyelvek azt beszélik, hogy a pénzügy- miniszter a zenekart vaíutajavitás czéijából külföldre szándékszik küldeni, de ezt a hirt még nem erősí­tették meg. Egy azonban bizonyos, az t. i., hogy lázas munka folyik egy április 12-én rendezendő nagyszabású hangverseny előkészítésén. Ez estére nem kevesebb — mint 6 operaházi tag ígérte meg közreműködését. Ez estén fog először előadásra kerülni Polner mesternek egy tréfás zenekari Suit-je és úgy értesültünk, hogy erre az alkalomra végre Polner is el fogja magát arra határozni, amit szüle­tése óta figyelmen kívül hagyott, t. i. frizurájának határozott és félre nem ismerhető irányt szab. Még csak azt említjük meg, hogy a heiyárakat mérsékelten emelni fogják. A közönség nagy része már értesül­vén az előkészületekről, lázas türelmetlenséggel várja a pompás hangversenyt. Vigadó-varieté Rákosszentmiháíyon. Las­sanként egészen nagyvárossá fejlődik a mi Rákos- szentmihályunk. Igazi főv. vállalkozás az, jnely most nyilík meg „Vigadó-varieté* czimen a József-utcza és Rákosi- ut sarkán, a volt Otthon kávéház és mozi újonnan átalakított helyiségében. Élelmes tulajdonosa Király János egy kiváló szakemberrel társulva Király és Tóth czég alatt nyitja meg a vállalatot, mely elsőrangú kávéház és vendéglő üzemen kívül válto­zatos szórakozásokat fog nyújtani a főváros esti életéből kirekesztett közönségünknek. A vállalat min­denkor gondosan ügyel a művészi színvonalra és a bemutatott látványoságok műsorának változatosságá a, hogy a családias jelleg fentartásával közkedveltségét biztosítsa. Ellopott kocsi. Érzékeny kár érte Spalt Ferencz vendéglőst. Míg a központi vásárcsarnokban járt, ellopták a kocsiját, lovát. A kocsin nagymennyiségű hús és egyéb élelmiszer volt. A rendőrség erélyes nyomozást indított és az üres kocsit meg is találták a Lehel-téren, a hol megsérült úgy, hogy a tolvaj nem tudta tovább hajtani. Kettős pótkocsi. Megelégedéssel kell meg­állapítanunk, hogy egy idő óta az utolsó — este 8 óra 5 perczes — H. villamos két pótkocsival közlekedik, a mivel megenyhült a keserves zsúfoltság. A derék intézkedés Róna Márton budapesti állomás­főnök figyelmes jóakaratát dicséri. A budapesti Fiume kávéház megnyitása. A budapesti úri közönség szinte ünneppé avatta az újonnan átalakított Muzeum-kőruti Fiume kávé­ház megnyitását. A páratlanul fényes, régi, szolid OPEku ________________________ kávéh áz-étíerembe igen előkelő publikum gyülekezett és nagy megelégedéssel fogadja a pompás ételeket és italokat, amelyek az uj üzlettulajdonosnak, Meixner Gusztáv Alajosnak ismert specialitásai. A Fiúmét napról-napra többen látogatják és egymást küldik — hívják a vendégek a kedves, régi kávéház jól fütött, kényelmes termeibe. Czukor. A nemzeti ünnep miatt már most szom­baton kiszolgáltatják a szűkös czukorporcziókat, ame­lyek a 3. számú szelvényre illetik meg lakosságunkat. Szerkesztői üzenetek. » Többeknek. Sajnálatunkra érdeklődésüket nem elégít­hetjük ki. Mi szótartó férfiak vagyunk s az az ur most kijelentette, hogy velünk többet nem foglalkozik s ezzel eieget tett követelésünknek. Ellenben azt mondja, bírói útra megy. Ettől ugyan senki se féljen. Fogadjunk, hogy nem megy! Minket azonban szavunknál fogott s igy egyelőre hallgat­nunk kell. Dr. B. 1. Hálás köszönettel megkaptuk, de — sajnos — már késón s tgy nem lehetett a lapba beleilleszteni, csak a leglényegesebb mondatát menthettük meg. —r. ~s. Nem foglalkozunk politikával s igy nem tehe­tünk eleget kívánságának. Értesítés. A „ Rákosszentmihályi Állattenyésztők Szövet­kezete“ i920 márczius í4-én d. u. 4 órakor, a Hora- féle czukrászüzlet külön helyiségében tartandó Közgyűlésén minden befizetett részjegytulajdonosa részt vehet. Az üzletrészek letétbe helyezése nem kötelező. az Igazgatóság. Meghívó. A Rákosszentmihály és Vidéke Első Takarék- és Hitelszövetkezete 1920. évi március hó 28-án dél­után 4 órakor, saját helyiségében rendkívüli közgyűlést tart, melyre a szövetkezet tagjai tisztelettel meghivatnak. Napirend: 1. A szövetkezet felszámolásának ki­mondása. — 2. Tíztagú végfelszámoló bizottság meg­választása. Hirdetmény. Figyelmeztetjük a lakosságot, hogy az utczákon és közterületeken a legeltetés szigorúan tilos. Aki bármily jószágát, beleértve a baromfikat is, szabadon bocsájtja, stilyos büntetést fog elszenvedni. Rákosszentmihály, 1920. márczius I2-én. A községi elöljáróság. i Petrovics Miklós droguista Budapest, IV. kér. Bécsi-utcza 2. szám. Illatszerek, pipere szappanok, háztartási cikkek. Kitűnő minőségű gyertyák. KIRÁLY ÉS TÓTH Vígadé-varieté, Rákosszentmihály látványossága, nagyszabású = mulató-vendéglő és kávéház. =rr József* ii. és Rákosi-ut sarkán,(volt Otthon kávéház)

Next

/
Oldalképek
Tartalom