Rákos Vidéke, 1920 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1920-10-24 / 43. szám

43. szám RÁKOS VIDÉKI! 5. oldal. T ' ^Uíczáink befásitása. Lekopasztott utczáink befásitá^a ^dolgában serény munkába fogott elöljáróságunk, melynek sélén Kecskeméthy Vincze bíró nagy szakértelmének kitűnő Oiasznát látják ebben a kérdésben. A földművelésügyi minisz­térium 1U.000 facsemetét Ígért biránk kérelmére, aki a csö­möri Lukács uradalom ritkításra szoruló erdejéből is kért üültetésre alkalmas csemetéket. Az utczák legnagyobb részét Ea múltban is kitünően bevált ákáczfákkal ültetik be, sa Rákosi utón pedig hársfasort terveznek, amely az uut szépségét fokozná és a méhészeknek is örömet szerezne. í'A Rákosi-ut ötvenesztendős fáit kivágták, hogy az iskoláknak ■jés a községháza hivatalos helyiségeinek fűtéséről gondos- «toduassanak. A volt Almásy Pál telep részen levő fiatalabb, tiarminc éves fákat nem vágják ki. A hires szentmiháiyi korzói sa Rákosí-ut igy is szomorú látványt nyújt, dehát mi nem szomorú mostanában ? Csak a szebb jövendő reménye éltet- rfiet mindnzájunkat s ehhez tartozik, hogy majdan hires Hhársfa-allé ékesíti büszkeségünket, első keramitos útvonalun­kat. Az úgynevezett viczinális utakra, a talajnak megfelelő gyü- rmölcsfákat szánna Kecskeméthy biró abban a reményben, hogy rmire azok teremni fognak, addigra az erkölcsök is meg- azelidülnak és rossz emberek, vásott gyermekek nem dézs­málják meg a község vagyonát, miként még alig egy évtized- < bde! ezelőtt az országutakon békén virultak-teremtek a Darányi miniszter hires gyümölcsfaültetvényei. Ismét hangoztatni kell \ azonban, hogy a faültetést csak ott kezdhetik meg ahol a gya­logjárókat az ingatlantulajdonosok rendbehozták. A kit tehát j sebben még mindig mulasztás terhel, sietve tegye jóvá, mert súlyos felelősséget hárít el magáról. Könyvadomány a kaszinónak. Egy kaszinótag, ki ! rmagát megnevezni nem akarja, 24 kötet könyvet ajándékozott ia Nagykaszinó könyvtárának. Méltó példa a követésre. Felülfizetések. A Rákosszentmihályí Iparos dalkör \ szeptember 19-iki szüreti mulatságán befolyt felülfizetéseket myugtatványozzák hálás köszönettel: Pender ICO, Géczy Hugyec János 95, Prohászka Béla 50, Szőke János 50, Manglicz r Rudolf 50, Sodek Miksa 10, Károlyi Aladár 30, Ambro József : 5, Csongor Nándor 60, Reizer József 20, Magyar Arnold 50, r Balog Mátyás 50, Bcrger János 40, N. N. 3, Nádler József 50, s Homor Gyula 50, Hrabá! Gyula 200, He*movics Márton 30, jj tvlakádi István 20, Fojd János 30, Málovics Lajos 50, Eber- rhardt N. 200, Mészáros József 50, Znamenák Mihály 40, Botha Béla 100, Fogul Ferencz 5, Sándi Mihá ly35, N. N. 5. Forgács :István 30, Kovács János 5, Sashalmi kör, 100, Gebei Ferencz 18, Szabó József 50, Kreisztil János 40 Kiss Lajos 50, Lapu Lajos 50, Slezák Fcrenczné 10, Ecker Mihály 60, Tiber József 40, Sebestyén Ferencz 40, Varga Miháiy 40, Kiss György 40, cSsk József 20, Szabó András 40, Schmidt Antal 150, Szent- rmihátyi Iparos Kereskedő Kör 50, Borbás 55, Sturcz Mariska 55, Kiss Ferencz 60 Kiss Miklós 55, Schin Endre 55, Korpádi a>9, Miskovicz 55, Manglicz 55, Csömör 40, Szokos 30, Kovács ás Kozmánné 40 — 40 korona. Mesedélután Ráko-falván. A Move rákosfa!vai osz­tálya felejthetetlen ünnepélyt rendezett az iskola hatalmas rméretü tornatermében. Rengeteg közönség vett részt az ^ünnepélyen s elragadtatással fogadba szebbnél-szebb látni- vvalókat. Lindenmayer Tónika a budapesti női csoport részé­sről lelkesítő beszédet mondott, pompás mesékkel gyönyör­ködtették a gyermekeket, remek élőképek voltak és tánczok, amelyek viharos tetszést arattak. A gyönyörűen felöltözött leánykák a legszebb régi magyar tánczokat mutatták be ^nagyon ügyesen, kecsesen. A gyönyörű ünnepély sikerén IDreszrnann Károly elnök és leánya a fáradhatatlan Dreszmann TTida buzgólkodíak a legszebb sikerrel. A rákosszentmihályí áMove vészéről a mesedélutánon Krenedits Sándorné, Muzsik SZoltánné és Muzsik Zoltán százados jelentek meg. Corso lávéhií és étterein Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a (József-utcza 49.) vezetését átvettem, minden időben hideg, meleg ételek, elsőrangú kávéházi italok, mérsékelt árakon. Étkezésre előfizetéseket elfogadok. Ozsonna vagy reggeli (kávé, vaj, zsemlye) 10 K. Napi étkezés (reggeli, ebéd, vacsora) 35 korona. Úgyszintén lakodal­mak, eljegyzések, ünnepélyek rendezését elvállalom, saját edényeimmel, házon kivlil is. Pontos kiszolgálás. Kitűnő konyha. Naponként Kolompár Dezső zenekara hang­versenyez. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri tisztelettel Hrabál Gyula. ffflvirág- és toltaunkásnőket 2 felvesz Szekulesz Ede miivirágkészitő Budapest, IV. kerület Koronaherczeg-utca 18. rá ál GYÓGYNÖVÉNY GŐZFÜRDŐ * EGÉSZ TÉLEN NYITVA! ^ Rheuma, csúz, ischias, izületi fájdalmak, szakgatások I i biztos eredménnyel gyógyulnak. Fürdő, pakko- fás és masszírozás ! — Vasárnap kivételével mindennap nyitva. — A Keleti pályaudvartól a kosszentmihályi körforgalmi villamossal a határ-uti meg- lótól 2 percre. Sashalom (Ehm2ntelep) Árpád-u. 37. 1 HANIS és OOLOVÍTS 1 Férfi és női, angol és franczia szabók. BUDAPEST, IV. Váczi-utcza 37. félemelet. Telefon 71—81. Pl n fi 1 á% beeresztő viasz, fényesítő viasz és kefe. Szappan, 111 Hl luSkö> szóda, keményítő. Harry és Erdal czipő- III SÍI krém és az összes háztartási czikkek. Cognac, m w ■ w run0 tea, )ikör Kozmetikai czikkek. Kiss László Drogéria, IV. kerület, Veress Pálné-utcza 10. szám. § 3 I3 Papeln: Tőzsef lőrőudös és Sissom bőráru nyárié Budapest, Vili, :Rá,3£ócssi--uit 11. Kizárólag jobb minőségű áruk. 0 c,Pöí*Par csodája! Utóiér- £ipi/ heteién forma, eíegénczia és tartósság tekintetében. Fél és magas czipők. Főraktár: DEUTSCH ANTAL Budapestf IV., Kecskeméti-». 19. Kertész női Budapest, IV. Váczi-utcza 8. szám. o Blúzok, Pongyolák, Puhák, o Costitrnők, Felöltők, Szőrmeáruk. 1 SUGÁR YXLMOS | Budsspesí, IV. Deák Ferenc-iaíca 23. 1 . (Deák-tér sarok) llléMÉ az fel ajúoiáisi flanellekben dÜS választék:. kam i |£| AGYAR CGNFEKTiO llüVEK R. T. :::: Ezelőtt PGÁR L,PÓT BUDAPEST, ’ Llsv., KOSSUTH LAJOS-UTCZA 2. Ti h ti li it 1' w.bötoo Grosshändler J.| Sudapest, KW. Semmel vei s-utca 17.1 iábora előtii készlet: legfinomabb háló-, ebédlő-, tiri-i ís szalon-berendezésekben és igy abban a helyzetben 1 rogyok, ho??y még a régi árak mellett szállíthatok. |

Next

/
Oldalképek
Tartalom