Rákos Vidéke, 1920 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1920-09-12 / 37. szám

37. szám. — EXKOS — ÍVjIDÉK.0 3. oldal. äs látom, hogy ez a vidék teljesen azonos a budai vidékkel, ahol országos nirii baraczkok teremnek, — ezt saját tapasztalatom után mondom, mert valamikor magam »is bőven termeltem a budai oldalon, — hát miért ne ragadnánk meg mi is itt az alkalmat, hol úgy a talaj, rmint a viszonyok teljesen megfelelnek. Az‘őszi baraczk mindenki által kedvelt gyümölcs, mert azt mindenféleképen lehei élvezni, befőzésekre, »lekvárnak és mint gyümölcs is. Vannak különösen olyan fajaink, melyek már •augusztus elején érnek, amely fajokat a régi jó időben is eladtuk kilónként 3 koronáért. Ez a gyümölcstermelés is csak úgy fizeti ki magat, ha súlyt fektetünk a fajra, [minőségre. A gyümölcsfaülteték sohase üljenek fel a kataló­gusokban hirdetett hangzatos nevű. fajoknak, hanem figyeljék meg a Rákos Vidéke következő számát, mely­ben le fogjuk írni az összes gyümölcsfajokat, amelyek e .vidéknek es talajának megfelelnek. »■ HÍREK. Egyről-máspól. A villamos. (Állandó rov.). Természetesen ezzel kezdem. íUgyis mindennapi imámba foglalom, de az Isten .csak nem sakarja meghallgatni. Bizonyara unják már ezt a témát, már selöre látom, hogy mered az égtele a haja annak, akivel erről sa közlekedési poteszközről kezdek csevegni. Hac bizony furcsán iis vagyunk veie, mert villamos volna, ha nem nevezték volna ik\ helyiérdekű vasútnak, a hozzátartozó pótilletékkel, jegy- váltási acsorgással és kötelezettséggel egyetemben. Ellenőriz- Ihetetlen hírek szerint (pedig biztos értesülések) a nagyvonatosdi ■játékot kibővítik azzal is, nogy a kalauz minden rendes meg­állóhelyen (mert van kérem rendetlen is, sokka! több, mint r rendes) az állomág nevét kiáltva, hozzáteszi, hogy „egy perez“ ?sib. Szóval mint a Máv. gyorsvonatoknál. A másik nir pedig az, hogy tekintettel arra, hogy már jóideje bzentmihalyról i Bpestre félnapokig is elutazik az ember, étkeztkocsikat csa­tolnak a . . . hogy is mondjam ... a „közlekedést helyette­sítő pót-eszköz“-höz. A terv nagyon életrevaló, mert hiszen,, ! kérem, olykor meg is éhezik az ember. Szóval nagyszerű i reformtervek vannak készülőben, de a legszorgosabb kuta- I tasom is eredménytelen maradt arra nézve, hogy a közlekedés í javítására is gondolnának. No . . . talán majd a jövő gene- t ráció. . . . Ha már a fiataloknál tanunk, hadd említsem meg azt is, amit a múltkor a laktanyai állomáson láttam. „Fejétől tüdősödik a hal“ szokták mondani és egész helyesen, mert az éretlen és ostoba nagy emberek rossz szo­kását : a mozgó villamosról való fel- és leugrálást az iskolás gyermekek most már sportszerűen űzik. A vad nyugat lovasai módjára — sok szomorú példától meg nem léiemíitve — rajostul ugranak fel- és le, iskolából jövet és menet, gyermeki, ereden ésszel tetszelegnek ebben a veszedelmes játékban. Nem akadt azonban egy felnőtt sem — és ez végtelenül szo­morú jelenség — aki rendet teremtett volna közöttük. A vil­lamos emberei közönbösen, a többi utas pedig otrombán vigyorogva nézi ezt a veszedelmes játékot, ölbe tett kézzel. En bűnnek tartom ezt, kedves olvasóim és, hogy jó példával járjak elöl, több rakoncátlankodó gyermeket jól irányzott nyaklevessel a kocsi belsejébe tereltem. Az ismeretlen szülők hálás köszönetét pedig megelégedéssel veszem ezúton is tudo­másul. Ajánlom a fentieket es annak gyökeres orvoslását minden jóérzésü és egészséges gondolkodású felnőtt ember­társam figyelmébe. * * * A bot. Két vége van. Az egyiket Prohászka Ottokár súlyt jelentő „igen“ szavazatával emelte fpl a bűnösök fölé, a másik végét pedig Apponyi Albert fogta le szelíden nem kis jelentőségű „nem* szavazatával. Az ország e két vezér- egyéniségének ebben a fontos kérdésben merőben ellentétes véleménye, vájjon milyen hatással lesz a botbüntetés kivitelére nézve? Vájjon lefog-e csapni kellő erővel, vájjon nem lesz-e rótt malaszt? Talán megkérdezzük Andrássytól, aki mély titokzatosságba burkolózva — nem nyilatkozott. Vagy a hall­gatás beleegyezést jelent? Az ország közvéleménye minden­esetre a büntetés mellett van, mert mindenki meg|van győ­ződve arról, hogy itt szép szóval rendet teremteni nem lehet. Brutális korszakot élünk, — drasztikus eszközökkel javítunk. Viszont, kedves olvasó, ugyebár mindenkinek az a meggyőző­dése, hogy nem ő kapja a botot, hanem — mindig a másik . * * Örömmel jelentem, hogy e héten egyszer sikerült aka­dály nélkül Pestre utaznom. * * * Nem kis megelégedéssel veszem azt is tudomásul, hogy e héten Rákosszsntmihályon a haza megmentésére újabb „egyesület“ — nem alakult. Figyelő Gábor. Biró választás. Dccsy József főszolgabíró a rákos- szenímihályi biróválasztást szombaton reggel 10 órára tűzte ki, amikorra lapunk jelen száma már kikerül a sajtó alóli A választás eredményéről tehát csak a jövő héten számolhatunk be, de csaknem kétségtelenül bizo­nyos, hogy Kecskeméthy Vincze törvénybiránkat emeli a bírói székbe. Hauser Gyula bíró semmi áron sem hajlandó tovább megmaradni, törvénybiránk pedig eddigi működése alatt is olyan érdemeket szerzett, amelyek mindenképen méltóvá teszik, hogy megválasztásával a község magát megtisztelje. Törvénybiró előreláthatóan Riskó János lesz. Községi pénztárost is újat választanak, mivel Csabány A. Jánost semmikép sem iehetett tiszté­nek megtartására rábírni. Argauer Károly ny. szfőv. fő­pénztáros a kitűnő jelölt e tisztségre. Közgyám Zirmann János lesz. Esküdt elöljárók: Elblinger János, Málovits Lajos, Payer Villibald, Schmiedí Lajos, Stein Péter és Várady József. (Anna-telep) A választáson a főszolgabíró elnököl. Egyházi zene. Vasárnap, f. hó I9-én a helybeli római katholikus templomban ünnepi zenés mise lesz, melynek keretében Kersch, Vavrinecz, V/eisz, Bizet és Bach müvei kerülnek előadásra. Közreműködnek Dittrich Manci, Dittrich Gizi zeneakadémiai növendékek, tír. Bur- sik Sándorné, Dr. Kaczvinszky Zoltán gordonkaművész, Csapó György orgon:>miivész és Dr. Bursik Sándor. Az énekszámokat a műkedvelők zenekara kiséri p. Polner Ernő tanár vezénylete alatt. Sashalom. Az Ehmann-telepnek régi vágya, hogy a történelmi zománczczal ékes Sashalom nevet vehesse fei, sőt évek- óta arra is törekszik, hogy közigazgatás tekintetében függetlenné váljék az anyaközségtöi, Czin- kotáíól és önálló községgé alakulhasson. A forradalmak alatt röCid utón elintézték ezt a dolgot is és megalakí­tották az önálló Sashalom községet. A jogrend helyre­álltával azonban ezeket a törvényes alakszerűségek nélkül megtett intézkedéseket is érvényteleneknek nyilvánították és a.,büszke Sashalom község ismét Ehmann-teieppé vedlett vissza. Az önálló községgé alakulásnak sok mindenféle indebindéje van, azt nem lehet csak úgy hevenyében eligazítani. Ellenben a telep lakosságának egyhangú óhajtása a név dolgában most mégis teljese­désbe ment, mert a név kérdésének eligazítása sokkal egyszerűbb dolog. Czinkota községe meghallgatta a telep lakosságának kívánságát és az Ehmann-telep elnevezés helyett Czinkota—Sashalom nevet adta a telepnek, a melynek közellátását és helyi közigazgatását régebb idő helyi kirendeltség intézi. Ezentúl tehát hivatalosan is megszűnik az Ehmann-telep elnevezés és helyet ad a szép Sashalom névnek, mely a postai forgalomban is végleges használatba lép. MEGNYÍLT A CORSO MOZI a Rákosi ut és József-utcza sarkán. Mindennap előadás! Minden másodnapon uj műsor! A legkiválóbb és legújabb filmaltrakciók. Saját villanytelep, üzemzavar kizárva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom