Rákos Vidéke, 1920 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1920-09-12 / 37. szám

4. oldal R%KQS VIREKE 37. szám Ehmanntelepi búcsú. Vaasárnap lesz az Ehmann- telepen, azaz Czinkota-Sashalmon a búcsú. A hagyomá­nyos vigasságot templomi ájtatosság előzi meg. Az ün­nepi szentmisét és szentbeszédet Csizmadia Gyula lel­kész mondja. A Move Rákosfalván. Kisasszonynapján megalakult a Move rákosfalvai osztálya is. A legújabb Move fiók szer­dán délután tartotta alakuló közgyűlését, amelyre tömegesen vonultak fel a rákosfalvai lelkes hazafiak, de ezép számmal képviseltették magukat a rákosszentmihályi baj társak is. Mnzsik Zoltán százados, a fáradhatatlan rákosszentmihályi főtitkár nyitotta meg a gyűlést lelkes és tartalmas beszéddel, amelyet nagy figyelemmel hallgattak és állandó tetszéssel kisértek. A budapesti főosztály kiküldöttje, Ziegler főhadnagy behatóan ismertette az egyesület czéljait és rendeltetését, majd pedig Mándoky Sándor katonai plébános mondott haza­fias érzéssel áthatott remek beszédet. A gyűlés egyhangúlag kimondotta, hogy a rákosfalvai Move osztályt megalakítja és felvirágoztatása érdekében nagyarányú mozgalmat indít. A Nagykaszinó közgyűlése. Szeptember 26-án, délután 5 órakor tartja a Rákosszentmihályi Nagykaszinó rendes évi közgyűlését, amelynek napirendjén a szokásos tárgyalásokon kívül elnökválasztás is szerepel. A meg­boldogult Farkas Géza örökét fogják betölteni a gyűlé­sen, mely iráni a tagok körében élénk érdeklődés nyilvánul. A közélelmezés hírei. A közélelmezési minisztérium uj lisztárakat állapitett meg, ehhez képest a búzadara és nulias liszt kilója 42 20 K, a főző liszt 11 20 K és a kenyér­liszt 2*70 K. A búzadara és nullás liszt tehát megdrágult, viszont a főző- és kenyérliszt lényegesen olcsóbb lett. A fogyasztási árak papírzacskó nélkül értendők A kereskedő, a vevő kívánságára köteles a lisztet papírzacskóban kimérni, mely esetben kg.-ként 40 fillért számíthat fel. Egy kiló kenyér ára 3 korona 20 fillér. A szeptember hó 10—2U*ig szóló liszt­jegyekre az azokon feltüntetett teljes mennyiség szolgál­tatandó ki. Visszaélés a kormányzó nevével. Egy idő óta gyakran megtörténik, hogy egyesek állítólagos hazafias célú gyűjtések sikere érdekében a kormányzó nevére hivatkoznak, mintha tőle nyertek volna megbízatást. Minthogy a kormányzó gyűjtéssel senkit és semmiféle célra meg nem bizott és egyáltalán senkit sem hatal­mazott tel arra, hogy bármely czéíu gyűjtő akciót, nevé­vel vagy érdeklődésével hozzanak kapcsolatba s ilyen módon gyakoroljanak befolyást, ennélfogva a hatóságok figyelmeztetik a közönséget, hogy az ilyen hivatkozás csak megtévesztésre ezélzó visszaélés. Két elgázolás. A héten megint két borzalmas villamos vasúti eígázoias történt nálunk. Teuffel Aritaine Ilona-utczai lakos virágot akart vinni a rákoskeresztúri temetőbe tavaly szerencsétlenül járt fia sírjára. A Ferencz József kaszárnyánál nem szált le abban a hiszeinben, hogy a Hungária-utnál megáll a vonat. Útközben jutott tudomására, hogy- ezt a megállóhelyet megszüntették s eztrt leugrott a mozgó vonat­ról, de olyan szerencsétlenül, hogy a pOÍkocsi kerekei testét derékban kettészelték. Nyomban szörnyethalt. — Borzalmas volt a Koíek Gyula szentmihályi lakos, volt budapesti ailam- rendörségi detektív balesete is. Hétfőn délután három órakor a Kerepesi-uti végállomás előtt az árubódék *özül kilépett a sinekre s nem vette észre az éppen beérkező 75-ös villamost, mely elütötte. A kocsi hosszában tolta maga előtt a szeren­csétlent, kinek száján kibuggyant a vér. Súlyosan megsebe­sülve a mentők szállították kórházba. Nöibiczikiit V3SZ8Ü, Kits Rákossztmíháíy IS EBadó két jóbarban lévő ruganyos ágybetét FIUME KAVEHAZ BUBAPEST, IV., MUZEUH-KÖRUT 13. Kitűnő kávéházi italok és ételek. ízletes, meleg konyha, tiszta tájborok. Csemege különlegességek. XTjonrLa.1^. átalakítási., Számos látogatást kér: ffiEIXNBUt GUSZTÁV A. a „Belvárosi vendéglő“ volt tulajdonosa. Szentkorona-utcza 39. szám. Palya«u 15. sz. Egy bsKefteii töltete tiszti nadrág eladó Szép dia és paradicsom kapható ?áko“entmitó*>' Rákoczi-utcza 25. F űszerek, csemegék, felvá- TTTjniTTlt) T11FTT goítak, sajtok, ásványvizek K KKNKK naponta friss gyümölcsök Axuiiii juh AJllilJui Rákosszentmihály, Rákosi-ut 45. szám. Kiskőrösi baraczk pálinka! Burgonya kilója 3 korona. Pipere-áruk nagy választékban. Tiiclimr vindígtő Gy©«*® és gép­író szakiskola! A Szent István-u. és Pálya- ut sarkán (volt „Vén fiuk“) Kitűnő házias konyha. Hideg étkek. Minden ked­den : clísatiétoi*®» vacsora. Minden pénteken: halászié és tűrés o&usza. Elsőrangú frissen csapolt sir. Fajévrok. — Czigányzene* Számos látogatást kér: TSSCMNWR MANÓ. A magyar-német le­velező és vitagyors­írás a legrövidebb idő alatt sajátítható el. Helyesírás és szépirási tanfolyam és gépirási munkák vállalása. Méltányos tandíjak! Állásközvetítés! ér. Nouvieraé Ráoekevy Bősbe oki. gyors- és gépié tanúén®. Budapest, Huogária-fó£rut és Kerepesi-ut sarkán. Villamos megálló a Fereacz József lcktanyánál. Fára! Lóé bútoráruház Budapest, VII. $ákó«i-ut 74. advaVicU^fn Nagy választék polgári lakberondezésskbea. Hálák, ebédlik, műszolra és szaloaokbai, konyha, oiőszoka és iásyszobákbHB. — Olcsó saaiongamiturák, chesionok, átszasztalok, oszlopok, ebédföas/imlsk és székek. — Az összes bútorok saját gyártmánynak! — Pontos kiszolgálás! Jutányos árak! Rákos vidéke bevásárlási fsrráss. BEN CZ E czi p © s z a 1 o n Budapott, IV. Béesi-uteza 5 szám. Félemelet Kitűnő gyöngyösi ä G. BAUSBK STEFÁNIA K«&kQsszMtsniháIy9 Resaény-uíeza 4. NYASl OCCASSiO I HŰHA, BiiOUS ÉS KCLÖNLE6H»MíEKGEN REIC* HENRIK cégnél BUDAPEST. IV., EÖYETEM-UTCA 9. ma tű serét bori­kitűnő jé levélpapír ipható: SZ I papíráruhásában Budapest, Ferenomek-tere 9. Arapyvirág lókkal. Kapható :SZÉNÁ8Y*ÉLA bTf'ö?" vadászfegyverek patronokkal, fölszereléssel, fényképezőgépek és vadászfegyverek üzletében, VÉTEL, CSERE. EADO EGYETEM-TÉR 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom