Rákos Vidéke, 1920 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1920-05-02 / 18. szám

6. oldal RÁKOS VIDÉKÉ 18. szám. zett jogos lakásigényeket kielégíthesse. Ha tehát a hatóság azt fogja tapasztalni, hogy valaki lakás­hivatali engedelem nélkül nyaralólakást foglal el, azt onnan nyomban kihelyezi és a lakást, mint nyilván­valóan nélkülözhetöt igényjogosult részére utalja ki. Üzletnyitás. Az egykori „Otthon“ kávéházunk, mint „Központi kávéház és vendéglő“ nyílt meg Tóth Ferencz kiváló szakférfiú vezetése alatt a Rákóczi-ut és József-utcza sarkán. Mindent a leg­jobbat, méltányos áron, ez az üzleti elve. Minden­nap kitűnő czigányzene. Meleg konyha, minden első­rangú, mert azt akarja, hogy Rákosszentmihálynak ez a régi, kedves, családias jellegű helyisége újból az legyen, a mi a régi múltban volt. A kisdedóvó sorsa. A Bála-utczai kisdedóvót az egykori „HollóMészekben helyezték el. Az épület nemrég árverés utján gazdát cserélt s az uj tulaj­donos felmondott a községnek. Az elöljáróság azon­ban nem fogadta el a felmondást, mert a lakáshiány miatt a kisdedóvó számára más helyiséget találni nem lehet, a tulajdonosnak pedig másik háza is volt a községben, a melyet nemrég eladott s igy saját maga az oka, ha e miatt lakás nélkül marad. A gödöllői lakásbizottság a héten tárgyalta az érdekes felmondási ügyet. A községet Kecskeméthy Vincze törvénybiró képviselte. A bíróság a községnek adott igazat, s a felmondást érvénytelennek nyilvánította, a kisdedóvó tehát továbbra is a mostani helyén marad. Könyvet kérnek az iparosok. A rákosszent- mihályi iparosok és kereskedők körének válssztmánya lapunk utján is arra kéri a közönséget, hogy akinek nélkülözhető kiolvasott könyvei vannak vagy könyv­tárral rendelkezik, ajándékozza a körnek, mely a nemesszivü adományokat hálás köszönettel fogadja. A kör hazafias és kulturális törekvései teljes mérték­ben megérdemlik ezt a támogatást, melyet bizonyára nem fog megtagadni tőle senki sem, aki valamivel segítségére lehet a derék fiatal egyesületnek. Teichner vendéglő. déglömet (volt „Vén fiuk“) ismét saját kezelésembe vet­tem. Kitűnő házias konyha. Hideg étkek. Minden ked­den : disznótoros vacsora. Minden pénteken: halászlé és túrós csusza. Elsőrangú frissen csapolt sör 5 deczis korsó 4 K 3 deczis pohár 2.50 Faj borok. — Czigányzene. Számos látogatást kér: TEICHNER MANÓ. RQIílnh GO Tárca Mechanikai s elektro- UuiUyil Cö lulod technikai javító mű­hely. Elvállal minden e szakmába vágó munkát. Rákosszentmihály, Batthyány-utcza 3 szám. Kun Sándor ÄÄ , Budapest, Ferencz József-rakpart 16. Állandó raktár az összes hajózási anyagok és hajózási felszerelési czikkekben. Román és portland-czement gyári raktára. Telefonszám: 61-23* SzöYetküiőnlegességek. Egyeoraiia és Breeches nadrág specialista FETKOVITS ÉS TAKSA polgári és katonai szabók Budapest, IV. kerület, Kígyó tér 1. szám (Királyi bérpalota) Telefonszám 1—36. NCMTlOCitptt r- gyümölcsfák, gyönyörű példányok, alma, Ifullludllull körte, kajszin baraczk, őszi baraczk, cseresznye, meggy, mandula, dió és eperfa azonnali szállításra kapható. Mühlbacher, Rákosszentmihály Csömöri-ut 50. szám. Meghívó. A Rákosszentmihályi Takarékpénztár Részvény- társaság 1920. évi május hó 16-án délután 4 órakor saját helyiségében (Rákosszentmihály, Rákosi-ut) tartja nyolczaöik és kilenczedik együttes rendes közgyűlését, melyre t. részvényeseit tisztelettel meghívja az igazgatóság. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság jelentése a lefolyt iizletévröl s ezen üzletév mérlegének és eredményszámlájának megvizsgálása, a mérleg megállapítása és a nyereség felosztása. 2. A felügyelő-bizottság jelentése. 3. Felügyelő-bizottság választása. 4. Esetleges indítványok. Azon t. részvényeseket, kik a közgyűlésen résztvenm kívánnak, felkérjük, hogy részvényeiket az alapszabályok 10. pontja értelmében még le nem járt szelvényeikkel együtt a társaság pénztáránál vagy a „Magyar Leszámítoló és Pénz­váltóbank“ Lipót-köruti fiókjában (Budapest, V., Lipót-körut 32 szám) legkésőbb a közgyűlést megelőző napon, elismer­vény ellenében letétbe helyezni szíveskedjenek, mert a válasz­tásokon csak akkor bírnak szavazati joggal. Mérlegszámla 1919. deczember hó 31-én. Vagyon : Pénztárkészlet 23.509.03, váltótárcza 121.909.—, kötvénykölcsönök 809.833 74, előlegkölcsön 480. , saját érték­papírok: 30.000 K n. é. 6'7o L hadikölcsön, 10.000 K n. é. 6% 111. hadikölcsön, 30.000 K n. é. 5l/*% V. hadikölcsön, 10.000 K n. é. 6% V. hadikölcsön, 10.000 K n. é. 6°/0 VI. hadiköl­csön, 59.000 K n é. 6 /. VII. hadikölcsön, 100.000 K n. é. 57,% Vili. hadikölcsön = 231.210.65, leírás 23.121.06 = = 208 089.59, Piacz-tén ingatlan 5102.—, Anna-telepi ingatlan 3140.53, értékpapírok függő kamatai 9470.—, felszerelés 8764.75, 1917. osztalékszámlán 2.50, hátralékos kamatok 29.930.13, összesen 1,220.231.27 korona. Teher: Részvénytőke 250X10.-, ennek be nem fizetett része 60.000.— = 190.0C0.—, tartalékalap 42 142 50, fel nem vett osztalékok: 1914. évről 179.—, 1915. évről 256.—, 1916. évről 359.— = 794.—, takarékbetétek 790.659.14, folyószámlák 22.980 59, Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbank 139 090.—, átmeneti tételek 8552 98, adóhátralék 7000.—, előre felvett kamatok 1830.91, nyereség, mint egyenleg: áthozat 1917. évről 499 52. 1918/1919. évben 16.681.63= 17.181.15, össze­sen 1,220.231.27 korona. Rákosszentmihály, 1919. deczember hó 31-én. Igazgatóság: Schwarczl József s. k. elnök, Pálfi János s. k. alelnök, Krenedits Sándor s. k. ügyvezető igazgató, Miksz Ferenc s. k. pénztáros, Hauser Gyula s. k, Poros István s. k., dr. Csillag Szilárd s. k. Felügyelőbizottsag: Urbányi János s. k. elnök, Kesztler Árpád s. k. alelnök, Wintermantel József s. k., Benzsay Károly s. k., Zirmann János s. k. 1918. és 1919. évi egyesitett nyereség- és.veszteségszámla. Költségek: Betétek kamatai 63.311.09, adó 15127.06, adóhátralék 7000.—, tőkekamatadó 6331.10, pénzintézeti kama­tok 452.87, pénzintézeti jutalék 239.72 —, tiszti fizetések 7452.18, házbér 4100.—, diktatúra okozta veszteség 13.680.— , hadiköl- csönök árfolyamvesztesége 23.121.C6, leirás felszereléseknél 495 69, költségek 4421.—, előre feivett kamatok 1830 91, nyere­ség, mint egyenleg 17.181.15, összesen 164.743.83 korona. Jövedelmek: Áthozat 1917.évről 499.52,kamatok97.8Í6.17, értékpapírok adómentes jövedelme: felvett kamatok 13.006 50, függő kamatok 9470.— = 22.476.50, különféle kamatok 1343.68, kezelési költségek 11.10083, János-utczai ház után 1577.—, hátralékos kamatok 29 930.13, összesen 164.743 83 korona. Rákosszentmihály, 1919. deczember hó 31-én. Igazgatóig: Schwarczl József s. k. elnök, Pálfi János s. k. alelnök, Krenedits Sándor s. k ügyvezető igazgató, Miksz Ferenc s. k. pénztáros, Horváth Károly s. k. főkönyvelő, Hauser Gyula s k., Poros István s. k., dr. Csillag Szilárd s. k. Felügyelőbizottság: Urbányi János s. k elnök, Kesztler Árpád s. k. alelnök, Benzsay Károly s. k., Zirmann János s. k., Wintermantel József s. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom