Rákos Vidéke, 1919 (19. évfolyam, 1-30. szám)

1919-01-05 / 1. szám

IX. évfolyam. Rákosszer/»vibáíy, «019 vasárnap, január 5. 1. szám ÁKOS VIDÉKÉ TÁ^SJIDALII, közigazgatási és közgazdasági hetilap. . ; 0 y 0 / RÁKOSSZENTMIHÁLY NAGYKÖZSÉG HIVATALOS LAPJA./ ....Híj p, SZÁMOS RÁKOSSZENTMIHÁLY) ÉS RÁKOSVIDÉKI EGYESÜLET ÉS TESTÜLET HIVATALOS LAPJA. / Szerkesztőség és kiadóhivatal: 58 ű kos szent mihá ly, Szentkorona-utcza 37. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Felelős szerkesztő: BALÁZSOVICH ZOLTÁN. Előfizetési ír Egész évre , , . 16.— fcoi. Fél évre .... 8.— . Negyed évre • . . 4.— , EGYES SZÁM ARA 40 FILLÉR. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Tizenkiienczedik évfolyam. Három tisenkilenczes számot lát lupunk élén a j mai napon^ szíves olvasó. 1919 &z uj óvszám, tehát ; kétszer tize^íioncz, amely számbeli furcsaságot kevés ember ér ra^, de aki megéli, az is csak egyszer jut­hat hozzá életében, mivelhogy kerek ssáz esztendőben egyetlen egyszer fordul elő. De a .Rákos Vidéke“ ezenkívül még egy 19-83 számot tűzött homlokára az uj esztendővel, a saját életkorát jelző tizenkiienczedik évfolyamot. Bocsánatot kérünk érette, hogy ezekben a súlyos, válságos, rettentő napokban, ezen a helyen néhány sorban a magunk dolgával foglalkozunk, de szivünk szerint^ nem haladhatunk keresztül ezen a napon, hogy hálás köszönetét ne mondjunk a mi hűséges, jó közön­ségünknek, mely immár két évtizeden át megajándé­kozott érdeklődésével, kitüntetett S2eratetével és felnő • velte, megerősítette vállalatunkat támogatásával. Ez a mi legrégibb kincsünk, erőnk forrása, minden ö ö- münk, elégtételünk és büszkeségünk, mert méltánylása annak becsületes, tis2tfa és kötelességtudó munkának, mely kezdettől fogva egyetlen program műnk és törek­vésünk. Két évtized az ember életében is nagy idő, a vál­lalatra nézve pedig önmagában véve teljes igazolás; bizonyitéka életrevalóságának, szükségességének, meg­bízhatóságának és annak, hogy hivatása komoly és azt betölteni is képes. Az a tizenkilenczes szám a leg­szebb jutalma a munkának, melyet az ember életéből, életének talán legszebb szakaszából erre a vállalko­zásra áldozott és elhasznált. Tiszta ambiczió, forró lelkesedés és komoly akarat vezette a tollat, mely ezeket a hasábokat immár két évtizede hétről-hétre benépesíti betűkkel és szavakkal és ma, midőn a lelkes ifjú helyén immár szürkülő hajú í férfi szántja a sorokat, ma sem kell változtatnunk sem | ideáljainkon, sem programmunkon, sem czóljainkon: j miként az első napon, úgy ma is azt akarjuk csupán, hogy ennek a széleskörű helyi érdekeltségűek tisztességes í hangú, feltétlenül megbízható és becsületes magyar- t Sággal megirt s igaz magyar hazafias szellemű lapot ! adjunk, mely helyi érdekű dolgaiért sikra szálljon, ér- * dekeit képviselje, közönségét tájékoztassa s a magyar kultúrát terjessze, a szépnek kultuszát szolgálj-;. A czenzura és korlátozás a mi szárnyainkat meg nem nyirbálhatta, a fokozott szabadság a mi liláinkat ki nem szélesíthette, mert mi kezdettől fogva nem irtunk másként, csakis lelkiismeretürík szerint, nem kerestünk mást, mint az igóságot, nem cselekedtünk mist, mint amit a magyar becsület, és magyar tisztesség megengedhetett itt senkinek a családi ügyeiben, magán dolgaiban nem turkáltunk. Pletykával olcsó érdökassé- get, piszkos szenzácz ókat nem kerestünk. S^nk; tisz­tességét nem bántottuk, valótlan szót, hamis híreszte­lést le nem irtunk. Féltékenyen őriztük a sajtó tisztes­ségét; minket tehát se korlátozni nem kedett, se felszabadítani nem volt .«züks^ges Ma sem íren d'látunk egyebet, ma sem akarunk egyebet A haladásnak, a szabad és demokratikus közszellemnek Örvendünk, de kezdettől fogva annak voltu ;k szószólói. Mi den ember- baráti, humánus ezéli odaadóan támogattunk kezdettől fogva. Jótékonyczélu gyűjtéseink, szegénygyermekek és hadüárosuUak segítésére szolgáló működésűnk ered- j ménye hatalmas tőkéket jelent. A gy ngét védíük az | erősebbel szemben mindenkor. A szegényt támogattuk \ s mindenben a közjót kerestük. Ez a társadalom soha- \ sem volt más, mert hiszen nem is lehetett egyéb, mint ; demokrata. Mindebben számunkra nincs semmi uj és í semmi idegen. Mindenkinek barátai vagyunk, aki jót ; akar és tiszta, egyeaes utón jár. Szavunk sohasem I kétértelmű, hanem egyenes magyar beszéd s aki benne \ alattomos, rejtett tartalmat, hátsó gondolatot keres, j hiábavaló dolgot müve!, legfeljebb a saját lelkiismera- | tének válik árulójává. Mi ezentúl is tántoríthatatlanul j teljesítjük a kötelességünket legjobb tudásuiik és leiki- í ismere üuk szerint és a felebarát! szeretet melegével füzzük magunkhoz minden embertársunkat, még azokat a keveseket is, akik talán nem ismerve^ vt gy Llreveseíve szeretetienséget mutattak velünk szemben, vagy akik a legfőbb emberi gyengeségnek, az irigységnek vét­kében kerültek szembe velünk. A szeretet evangéliuma erősebb mindennél, a szeretető a győzelem és mi a szeretői szolgái vigyünk, a szeretet fegyverével hadakozunk, a szere tat jaieban munkáló lünk. B ddogok ós hálás tk vagyunk azok ;ak,

Next

/
Oldalképek
Tartalom