Rákos Vidéke, 1918 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1918-05-12 / 19. szám

19. szám. RÁKOS i\HDÉK& 5. oldal. Délután a kaszinó nagygyűlést tartott és 4 tagú bizottságot (Szenes Samu, Ónrath Imre, Breuer Oszkár és Garai János) küldött ki azzal az utasítással, hogy 3 héten belül minden irányban iniormácziókat szerez­zen bo, miképen lehetne a telektulajdonosok egyszeri súlyos megterheltetóse nélkül a csatornázást még az idén nyélbe ütni. Az izraeliták pünkösdje. A rákosszentmihályi izr. hitközség a pünkösdi istentiszteletek időrendjét a követ­kezőképen állapította meg: 1. A délutáni és esti isten­tiszteletek május 16-án és 17-én, csütörtökön é3 pónte- kon a nyári időszámítás szerinti íél 9 órakor este; 2. a reggeli istentiszteletek május 17-én és 18-án pénteken és szombaton 8 órakor reggel; 3. a délelőtti istentiszteletek pedig ugyanezen napokon ugyancsak 11 órakor délelőtt kezdődnek. Az elhunytakról való megemlékezés a május 18 án szombaton délelőtt 11 órakor kezdődő délelőtti ima keretében lesz. Vadászgyülés. Csütörtökön délután vadászgyülés volt a Rákosszentmihályi Nagykaszinóban. A tizenöt nimrőd a nyári programmot vitatta meg, majd pedig jókedvű vacsorával fejezte be tanácskozását. A műkedvelők zenekarának hangversenye. Mint minden évben, úgy az idei nyáron is nagyszerű estély- lyel fog örömet szerezni közönségünknek a Rákos­szentmihályi Műkedvelők zenekara. Augusztus 3 án remek műsoru hangversenyt rendez a Nagykaszinó helyiségé­ben. Az estély programján egyfelvorásos operett é3 egy rövid énekes bohózat is szerepel, amelyekben a főszerepet szívességből F. Szalontay Ferike, a kiváló művésznő vállalta el. Az előkészületek polnai Polner Ernő vezetése alatt már megkezdődtek. Az előadást augusztus 11-én, vasárnap megismétlik. Vigyázz a ruhádra! A következő sorokat kaptuk • „Kedves Szerkesztő Ur! A múlt héten megjelent cikké hez: „Vigyázz a ruhádra*, egy kÍ3 toldalékkal én is hozzájárulok. Próbáljon az ember egyszer végigmenni a zsúfolt villamos kocsin, amit kénytelen az ember napjában többször is megtenni. Ha végigmentünk a kocsi belsejében, nézzük meg a ruhánkat, mit fogunk mi azon tapasztalni? Különféle magasságú sáros, pisz­kos sávokat és ezek a sáros, piszkos sávok mitől ered­nek ? A térden keresztbe tett lábaktól. A mi kedves hölgyeink sem tesznek kivételt ebben a dologban. Emlékszem, még 10—15 évvel ezelőtt hölgyeink nyil­vános helyen keresztbe tett lábakkal nem mertek ülni, ha elvétve, kivételesen mert úgy ülni valaki, azt min­den szem megvetőlog elitélte. Ha talán egyszerre nem tudnának erről rz ülésről leszokni, próbálják azt rész­letekben leülni és pedig otthon a foteljükben, ahol kárt a más ember ruhájában nem csinálhatnak. Kiváló tisz­telettel P. J. egy régi előfizető.* Országos vásár. A tavaszi országos vásárt o hó­nap 26 án fogják megtartani Gödöllőn és pedig*ugy az állat, mint a kirakodó vásárt egy napon. A hadiárvaház javára. A rákosszentmihályi hadi- árvaház javára Krenedits Sándor főjegyző gyüjtőivén ujabbsn a következő adományok folytak be: Müller Antal 100‘—, Tihanyi József 50'—, Böhsl Ferencs 100'—, dr. Kubarik Ferencz 20 Keitner József és neje 100’—, özv. Pekló Jakabné 100—, Nagy Gábornó 30’— korona. Az élelmiszercsempószek büntetése. A kormány rendeletet adott ki, mely szerint hat hónapig terjed­hető elzárással büntethető kihágásnak minősíti, ha valaki élelmi, vagy egyéb közszükségleti cikkeket az ország határán fül eső helyre felad. A posta a csoma­got ellenőrizheti és a portai alkalmazott, aki a készle teket felfedezi, az érték 5/10-ét kapja. Willst kerese!í megvételre Rákos- ® szentmshályo». Cins a kiadó­hivatalba». IEÍXNER belvárosi oagyvendéglőfa I IV. kér., Veres Pálnó-utcza 3. szám. Egész napon át meleg és hideg választékos ételek. Polgára árok» Társas vacsorák számára külön helyiségek Frissen csapolt elsőrendű sör a Polgári sör­főzdéből. Korlátlan kimárás • korsó* pohár, piiscni és J\Uf Milán KiRIKÍKS . Szt. István palaczk sör. Tiszta kezelésű valódi tájborok. Csopaki, Rizling, Ménesi, Badacsonyi és Villányi borkülönlegességek, Vidékiek találkozó és szórakozó helye. CALDERONI és TÁRSA • BV0APBST, V , CHBLLA-Tfei 1. 0«u-pal»ta.) « Szemüvegek és erresiptefik (legfinomabb üvegekkel. int­uit légsúlymérők, psycbromo- terek, bőmérsk. Oer-, must-, szesz-, pálinka- és tejmérék Látcsövek. Csillagászat táv- csövííí. Prizmás távcsövet fejapjzés iastfea iilimtin. VILÁG- 3^C0Z<3-0. Előadások vasárnap, csütörtökön és szombaton. Csak elsőrangú képeket mutatunk be. Május 12-én, vasárnap A szerelem bolondjai 91. része Május 16-án, csütörtökön Átkos asszony Nordisk dráma 5 felv. Május 18-án, szombaton IBOFlán Dare detektív dráma 5 felv. Pénziárnyitás 7s3 órakor. „KORYOS” rovarirtó por!! Páratlan szer mindennemű rovaroknak, mint gváb, csótány, moly, légy és hangyák kiirtására, szóró dobozokban csomagolva: 1 nagy doboz ....... K 1.— 1 közép „ ....... „ —.60 1 kis „ ........„ —.30 Eg yedüli készítője: Petrovics Miklós droguista ' rt’í Budapesten Bécsi-utcsa 9 f rwt- I

Next

/
Oldalképek
Tartalom