Rákos Vidéke, 1917 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1917-01-07 / 1. szám

1 mF wm a iBpp 2. oldal. RÁKOS VIDÉKÉ 1. szám. testvéri és felebaráti szeretet? Tisztelni kell egymás véleményét. Ki ki cselekedjék meggyőződése és érzése szerint politikai és közügyekben és társadalmi kérdé­sekben egyformán. Ezért haragudni nem szabad sen­kire, ezért bosszút forralni, irtó háborút kezdeni, titkos fondorkodásokat folytatni nem szabad értelmes és jóra- való embereknek egymás ellen. A fórumon, a mérkő­zés idején ki ki megteszi a magáét a saját Ízlése, kedve, meggyőződése szerint s ezért még ellenfelétől is tiszteletet érdemel. De azért egyebekben lehetnek jóbarátok, s kötelesek lenniök jó barátoknak. Ezért nemes célokat, jó ügyeket szolgálhatnak együtt, egymásmelleit testvéri szeretetben,--miként a nem­zet nagy ügyeit is odaadó egyetértésben kell szolgálni minden pártnak és felekezetnek, minden becsületes magyar hazafinak. Ha közeleg felénk a béke olajága, mely vissza­adja nekünk távol szenvedő szeretteinket, visszaszerzi békés nyugalmunkat és biztosítja diadalmas jövendőnket, olyan békét adjon ’nekünk kegyelmes Istenünk, amely leikeinkbe is beleoltsa a béke, a szeretet eszméjét és adja meg nekünk a legnagyobb győzelmet: tudjunk győzedelmeskedni önmagunkon is, tudjuk legyőzni lel­künk rossz szenvedélyeit is. ■flBaaBnBBflaBaanflBBaflaBflgBBflBBBBflBflflflBBBBBBBBanaBaaBSBflaBflBBQ r ­Szilveszter estély. Unalmas lenne, ha a Nagykaszinó Szilveszter estélyé­ről írván, a már sablonossá vált jelzőket tálalnánk ismét az olvasó elé, Nagy siker, zsúfolt terem, pompás han­gulat, végeszakadatlan kaczagás, sok sok taps és igy tovább... a Nagykaszinó társas estélyeinek olyan járu­lékai, amelyek immár önmaguktól értetődnek. Különösen a Szilveszter jó napja ennek a társaságnak, az első szilveszter felejthetetlen sikere megalapozta hírnevét, mely ezúttal is bőven kamatozott. Szakadó esőben és fertelmes sárban kétszáznál többen gyűltek a Nagy­kaszinóba, minden asztalt felhasználtak, minden széket elfoglaltak. A közönség igen jól mulatott. A műkedvelők szalon- zenekara Polner Ernő vezetése alatt igen szép zene­számokkal szórakoztatta s a kabaré-programm is igen gazdag és változatos volt. Balázsovich Zoltánné Zilahy Lajos „Az óriás koporsó“ czimü módfelett érdekes és eredeti költemé­nyét szavalta el a szokott lendülettel és őszinte érzés­sel s a közönség igen zajos és hosszantartó tapssal jutalmazta. A „Kisértet“ czimü tréfás jelenetben Rónay Moksi, Pintér Vilma és Barabás György aratott sikert. Horváth j Károly „A két bakancs* czimü megkapó dallal tett igen , mély hatást a közönségre, mely hálásan tapsolt. Zajos kaczagást váltott ki a „Paradicsom* czimü ■ Gábor-jelenet. Balassovich Manczi és Farkas Imre adták elő nagyon vidáman és temperamentumosán. Az előbbi értékes uj tagja mükedvelőgárdánknak, Farkas Imre ; komikuma pedig mindig megtalálja a maga megérde- j melt sikerét. A második részben Balázsovich Zoltán, aki tréfás konferánszokkal töltötte ki a szüneteket, bemutatta Kiss Menyhértnek a koronázásra irt szép költeményét, majd ; Pender K. Farkasné, Farkas Tu3i és Pender K. Farkas adták elő a „Treszkát kitanitják“ czimü kaczagtató jelenetet, bikerük teljes volt, a publikum a legjobb kedvben kisérte végig a tréfát és hatalmas tapssal adó­zott. A Pender pár elsőrangú műkedvelő színész és ezúttal is megerősítette a róla táplált legjobb véleményt. Ügyesek és ötletesek voltak, kiaknázták szerepüket tel­jesen. Méltóképen csatlakozott hozzájuk a mindig kiváló Farkas Tusi, aki magával ragadó temperamentummal és végtelen kedvesen adta szerepét. Deák Adrienne egyre fejlődő és erősbödő szép hangjával szerzett kedves meglepetést a közönségnek. Vagy négy dalt énekelt a meg nem szűnő tapsokra, előkelő, fejlett művészettel, érzéssel és kedvességgel. A közönségnek igen nagy öröme telt benne. Az est csattanója, a műsor utolsó pontja, „Súlyos eset“ cimü két részből álló bohózat volt, mely a szokott­nál is nagyobb sikert aratott. A darab a publikumot állandó viharos kacagásban tartotta szinte elakadt helyenként a zajos derültségtől és a szereplőket a tapsok pergőtüze szólította a lámpák elé. Szerencsés fogás volt ez a vidám bolondság erre az estére. A szereplők teljes elismerést érdemelnek. A női főszerepet Farkas Tusi játszotta pompásan. Roppant kedves, .temperamentumos és amellett artisztikus volt a pajkos, sok hányódtatást szenvedő színésznő alakjában s egyik legszebb műkedvelői sikerét aratta. Rónay Moksi igen kedves, szeretetre méltó volt az asszonyka, Horváth Böske pedig a húga szerepében. Pompásan fejlődik ez a fiatal lányka, már feljut az első vonalba. Az estén már megkezdte az eddig nyújtott Ígéretek beváltását. Két uj tagot szerzett ez a darab műkedve­lőink egyre fejlődő és gyarapodó csapatában Balogh Mátyásné és Pintér Vilma személyében. Jól megállották helyüket és szép reményeket adtak a jövőre nézve. A két férfi főszerep Kíimkó Pista és Horváth Károly kipróbált kezében volt. Diadalmas csatát nyertek. Klimkó Pista szinte önmagát múlta felül természetes, kérdés humorával, ötletes, friss játékával. Horváth Károly őseredeti természetes humora és mindig jelleg­zetes alakítása dísze és kincse minden előadásnak. Ez a két szereplő olyan erős oszlop, mely ingatagabb alapon épületet is szilárdan megtart, mint a minő ez a ponpásan perdülő kolondos darab volt. Két epizódszerepben remekül bevált Enyetér István és Barabás György. Jókedvük, ügyességük, a kis sze­repből is kiváló figurát faragott, amelyet jellegzetesen dolgoztak ki néhány mesteri vonással. Megérdemelt tapsot kaptak ők is, a kikre igen szép feladatok vár­nak műkedvelőink legközelebbi szerepléseiben. Az előadással kapcsolatosan érdemeket szerzett még a kitűnő súgó, Havas Gyula, kinek Grócz Imre önfel­áldozással és ügyesen segédkezett. A maszkozás ismét Klimkó Pista művészi kezét dicsérte Az ügyelő és kellékes hálátlan szerepét Hauser János töltötte be a szokott buzgalommal és a színpadi berendezések ügyes és készséges összeállítása körül elismerés illeti az ezer­mester Malovetz Mihályt. Igen kedves, sikerült este volt. A műsor pont tizenkét órakor ért véget, mikor a közönség tagjai lelkes hangulatban kívántak az egymásnak szeretettel boldog uj esztendőt. VILÁG MOZGÓ Előadások vasár­Csak Nordisk filmek kerülnek bemutatásra. Jannár 7-én vasárnap Istenítélet dráma 3 részben egy halászlány regénye« Majom kerestetik vigj. 3 részben Főszereplő: Teddy. Előzetes jelentés: Január 14-én vasárnap Lengyelvér dráma.

Next

/
Oldalképek
Tartalom