Rákos Vidéke, 1916 (16. évfolyam, 1-53. szám)

1916-10-22 / 43. szám

2. oldal. RÁKOS MIDÉRE 43. szám. A legszükségesebb egyházi szereket és templomi ruhákat fokozatosan beszerezzük. Alázattal kérjük már most Nagyméltóságodat, hogy a váczi Öltáregylet utján telepünk szegény egyházközségét ebbeli törekvésében támogatni méltóztassék. Kérvénnyel keressük meg a budapesti központi Oltáregyesületet, valamint az egyházi müintézetek tulajdonosait is. A teljes beszerzésig a rákos- szentmihályi templomból kölcsönözzük a szükséges tárgyakat. Az Ehmann-telepen alakult egyházközség képvi­selete (egyháztanácsa) főpásztori jóváhagyással önállóan intézné a hitközség ügyeit. Évente összeírást készíttet a telep katolikus lakosságáról, megállapítja az egyházi adó kulcsát, kezelését pedig továbbra is Czinkota községre bízza, amiért megfelelő hányadot enged át, (évi 10°/0J. Rákosszentmihály község területén érvényes stóla- dijszabás Ehmann-telepre is változatlanul terjesztessék ki, vagyis temetések, keresztelések, esküvők stb. alkal­mával a Rákosszentmihályon szokásos stóla fizetésére kötelezzük magunkat. Ezek alapján ismételten kérjük Nagyméltóságodat, hogy alázatos kérelmünket meghallgatni és a főpásztori jóváhagyásra felterjesztett alapszabályainkban körvona- lozott területet a csömöri plébániából a rákosszent- mihályi lelkészség joghatósága alá helyezni méltóztas­sék, fenntartván abbeli óhajunkat, hogy a nehéz viszo­nyok elmúltával Ehmann-telepen önálló lelkészség szerveztessék. Maradtunk Nagyméltóságodnak alázatos szolgái és engedelmes fiai: Zagyva József az egyháztanács világi elnöke, Tolnay Károly alelnök, Bujnovszky Rezső jegyző, Kiss József pénztáros, Járóka Antal, Bejczi József, Valu József, Somogyi György, Szalay Sándor, Halász István Jámbor Mihály, Hóira József, Gombola József és Széles József egy háztanács- tagok. HÍREK Állomásnevek változtatása. A helyiérdekű vasút vonalán két nevezetes állomásnév-változtatás történt. Az eddigi Rákosszentmihály állomás, mely egykor .József főherceg telep“ megálló volt, a „Czinkotai nagy itcze“ nevet vette fel, az Almásy Pál telep meg­álló uj neve pedig .Sashalom* lett. A választás régi, történelmi értékű elnevezéseket konzervál s azonfelül az utazóközönség járatlanabb részét sok tévedéstől kí­méli meg ezentúl. Mióta a lóvasut megszűnt s az Ehmann telep fellendült, az állomás csak névleg volt Rákosszentmihály, ellenben aki községünkbe igyekezett, azt egyszerűen félrevezette. Az egykori Almásy Pál telep sem ott volt, ahol a megálló mutatta. Lapunk ve­tette fel régebben az eszmét, hogy az állomásneveket a valóságnak megfelelően meg kellene változtatni. Azóta a községek és egyéb irányadó tényezők is ma­gukévá tették s most végre a vasúttársaság is meg­nyerte hozzá a felsőbb jóváhagyást és a régi, elévült táblák lekerülnek az illetéktelen helyekről. Őszinte örömmel jelentjük ezeket és ez az örömünk teljes lesz, ha a vasúttársaság a „határuti“ megállónál, hol őrháza van (YVeiss villa mellett) kiíratja a .Rákosszentmihály“ nevet. Itt kezdődik Rákosszentmihály, itt kell az utazónak tu­domásul venni, hogy Rákosszentmihály területére érke­zett és itt lehet községünk nevét a villamos vasút forgalmában is megőrizni, ha már a két illetéktelen helyről, a Nagyitczétől és Nádastótól a saját magunk óhajtása szerint is eltávolították. Zöldike vendéglő Rákosfalva. Minden időben friss meleg és hideg ételek. Elsőrangú részvénysör. Tiszta fajborok, kitűnő hegyaljai borkülön­legesség. Kényelmes külön helyiségek társaságoknak és estélyek számára. Számos látogatást kér Kováén Kálmán vendéglős. blúz- és pongyola divatáruháza Budapest, IV., Kristóf-tér 6. SZONGOTT GYULA [Íj ([Magasin Frangais.) Kj Mii ipari újdonságok. — Disztár- Yú gyak. — Diszlegyezök. ■ — Eksze- M rek. — ízléses újdonságok. Budapest, IV., Koronaherceg-utca 2. |ij fit fit fit fit fit fit fit fit fit ■3SSSSSS3S3383SS333B NAGY LAKÁS öt szoba, fürdő-szoba^ nagy, csukott veranda, vízvezeték, minden mellékhelyiségekkel kiadó. Se||er ytntal €hmann-telep, Anna- és Havas-utcza sarok. i Védik a csukaszürkéket a 25 év óta nagy sikerrel használt aiser-féje elbKaramellák a „3 fenyővel“ melyet MILLIÓK használnak rekedtség, hurut és elnyálkásodás ellen. 6k0 közjegyzőileg hitelesí­tett orvosi és magánbizonyitvány igazolja a biztos sikert. Felette kellemes és Ízletes bonbonok. Csomagja 30 és 50 fillér. Doboz ára 60 fillér. Kapható: LIPPE ÖDÖN gyógyszertárában Rákosszentmihályon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom