Rákos Vidéke, 1915 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-03 / 1. szám

2. oldal. RÁKOS VIDÉKE 1. szám. Istenítélet van; tisztító fergeteg seper keresztül a világon. Az aj év e perczben nem az időt mérő megszokott fordulót jelenti: hanem uj életet, uj kort, uj időket. A rombolás után a nagy újjászületést. A megsemmisülés után a nagyszerű újjáéledést. A csendes tengődés után a hatalmas, nagy fellendülést, Mit nekünk vér, vihar, fergeteg! Mit nyomor és megpróbáltatás! Lelkűnkben égő hit és bizalom az igazságos Isten jóságában, szivünkben izzó hazaszere­tet, mely aczélozza izmainkat és kőnél keményebbé merevíti ökleinket. Megrendült és szörnyű válságokon megedzett bensőnk megtisztul az emberi gyarlóság köznapi salak­jától: szeretet, forró, tiszta szeretet gyullad bennünk embertársaink, testvéreink, felebarátaink iránt, mely megvilágítja elménket és megtisztítja akaratunkat. Megváltó tűz ez, mely mig éget és perzsel, bűnöket és gyarlóságokat hamvaszt el A vé^es állatinak látszó tülekedés, az uj, megnemesbült kornak tapossa le alapját, ölünk és gyilkolunk s mig embervér csordul kezünkre, tisztára mossa azt és az igazi humanizmus, az igazi testvériség palántáját öntözi meg (Ijesztendő hajnala! Te véres, te nagyszerű, te rémes, te magasztos, te rejtelmes és titokzatos ujesztendő hajnala: köszöntelek! Nem sablonos nyájaskodással, nem konvencziózus, megszokott apró jó kívánságokkal kívánunk jó reggelt: az uj kort, a nagyszerű békét, a diadalmas győzelmet jutalmazó áldásos fényözönt hozó uj esztendőt köszöntőm. Magyarok 1 Térdre! Az Isten ítél, az Isten nem hagy el! ÚIIIIVIHIIBBVIIIBIIIIIHIIIIIBIlllllHBIIIIlIflllBIIIIBIIIVHII T. közönségünkhöz. A „Rákos Vidéke* a mai számmal tizenötödik év­folyamát kezdi meg. A második évtized közepén nem szükséges programmot adni, sem visszapillantani. Törek­vésünk kezdettől fogva ugyanegy: szolgálni Istent, ha­zát, a magyar kultúrát s minden jó ügyet, istápolni minden helyi érdeket és olvasóinknak tisztességes, vá­lasztékos és megbizható lapot szolgáltatni. E nehéz időkben is híven megálljuk helyünket és teljesítjük a kötelességünket. Kérjük t közönségünket, hogy méltányolva e törekvésünket: szives pártfogásával könnyítse meg munkánkat. Azt a szeretetet és támoga­tást, mellyel bennünket e hosszú időn át megajándéko­zott, azt kérjük ezentúl is és ezenfelül az a kérésünk, hogy terjesszék ismerőseik körében lapunkat. A kezdetbeli időkhöz képest kétszeres, sőt gyakran háromszoros terjedelemben jelenik meg a .Rákos Vidéke.“ Másfél évtized alatt mindennek megsokszoro­zódott az ára, mi mégis a régi előfizetési dijakhoz ragaszkodunk, híven a régi jelszóhoz: .mindent a közönségért.“ A 8 koronás évi előfizetés szinte példátlan ma már hasonló körülmények között és ezt csak a tömeges támogatás teszi lehetővé. Akinek szivén fekszik e szép vidók ügyes-bajos dolga, fejlődése, jövője és megbizható értesülést kíván a helyi dolgokról, az nem sajnálhatja a csekély áldo­zatot, melyet negyedévi 2 koronás részletekben is köszönettel fogadunk. Ne legyen olyan polgára e község­nek, s e vidéknek, ki a Rákos Vidéke munkájában legalább ennyi hozzájárulással részt ne vegyen! Midőn még megjegyezzük, hogy a Rákos Vidékére előfizetni bármely naptól kezdve lehet. Kívánunk t. közönségünknek boldog, szerencsés ujesztenűőt. A Rákos Vidéke szerkesztősége és kiadóhivatala. HÍREK Polgárőrség Rákosszentmihályon. Megérkezett végre a miniszteri engedély a rákosszentmihályi polgárőrség felállítására. Krenedits Sándor főjegyző nyomban hozzá­látott a régen nélkülözött intézmény megszervezéséhez s már most szombatra ülésre hívta össze az eddig jelentkezőket. Polgárőrségünk tehát legközelebb meg­kezdi működését, melyhez a legszebb reményeket fűzi közbiztonságunk érdekében községünk lakossága. Az ország felajánlása. A Szent István Társulat a bíboros herczegprimás óhaja és rendelete értelmében Újén napján ünnepi istentiszteletet tartott, hogy Jézus szentséges Szivének ajánlja országunkat és könyörögjön seregeink győzelméért és az áldásos békéért. A társulat dísztermében január 1-én délelőtt tiz órakor ünnepi szentmise volt, melynek végeztével elmondták a püs­pöki kar által e célra előirt felajánló imádságot. Az újévi köszöntések megváltása. Mint múlt szá­munkban megírtuk, a hadvezetőség arra kéri a közön­séget, hogy az idei újévi üdvözletek váltását mellőzze, hanem e helyett a sablonos levelezés költségét a háborúban elesettek özvegyei és árvái alapja javára engedje át. Úgy látszik, a publikum jobban belecsonto­sodott a régi szokásba hogysem egykönnyen el lehessen attól téríteni. Holott pedig az eszme olyan nemes és tetszetős, s a czél olyan szent, hogy azt elejteni nem szabad. Lapunk zártáig csak Wayand Károly igazgatótól kaptunk újévi üdvözletek megváltása czimén 4 koronát. Reméljük, hogy ez az első összeg a jövő hét folyamán nagyon megsokasodik. A mi közönségünk hazafias, jószivü és intelligens Lehetetlen, hogy meg ne értse a hadsegélyző hivatal kérelmét s a régi szokás kedvéért nem mellőzi azt. Nagy napokat élünk, uj idők, uj helyzetek támadtak, minden jó hazafinak megértő módon alkalmazkodni kell azokhoz. Szilveszter napja. Csütörtökön volt az elmúlt év utol­só napja, Szilveszter estélye. A hívek templomba gyüle­keztek hálaadó istentiszteletre, amikor az ég Urához fordultak kegyelemért az uj esztendő számára. Rákosszentmihály viri istái. Rákosszentmihály köz­ség legtöbb adót fizető községi képviselőinek névjegy­zéke 19Io. évre. Rendes tagok: Schvertzig Antal, Br. Vay Arnoldné. Lippe Ödön, Farkas Géza, Nádler József, Auguszt Béla, Fazekass Alajos, Opitz Flórián, Zirmann János, Samu István, Ditrich Nándor, Balázsovich Zoltán, Hauswater Sebestyén, Benke Balázs, Csizmadia Gyula. Póttagok: Csomósy Sándor, Gyibák Endre, Cserjési Károly. A szegény gyermekekért. A szegény gyermekek felruházására adakozott: Schvarzl József 10.— K-t, Lovas János —.10, Kovács Gizella —.80, Tremli Mátyás —.10, Révész Imre —.10 fillért. A gyermekotthon javára adott Grin Adél 5.—, Elbert Mártonné 3 liter bab, 2 kg. zsir, 10 tojás, 20 kg, burgonyát. Pollák hentes-mester 1 bödön zsírt, Kele János 5 zsák fát, Hanicker Sándorné 2 kg. szalon ezukrot. Isten fizesse meg! Hóra János ezukrász. Ajánlja mindig friss készítményeit és különlegességeit. Friss teasüte­mény. Nagy választék. Külön meg­rendeléseket pontosan teljesít. Rákosszentmihály, SSí“2íiS.?<”e,‘

Next

/
Oldalképek
Tartalom