Rákos Vidéke, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-03-01 / 9. szám

9. szám. rákos vidéke Az Otthon mozgóban a nagy hidegek elmúltával mindjárt mozgalmasabb az elet és a tulajdonosok is mintha na­gyobb kedvet kaptak volna, mert napról-napra szenzációsabb képek kerülnek műsorra. A szezon beálltával megbizonyosodik, hogy Rákosszentmihály igm kellemes szórakozó hellyel szapo­rodott. A tegnapi opera est a Bajazzok előadása kitünően sike­rült, ma pedig a Vígszínház egyik remek vigjátéka a Kis cukros kerül műsorra 4 felvonásban. A ref. templom javára. A rákosszentmihályi ref. templom javára rendezett minapi mulatság alkalmából érkezett felülfizetések és adományok jegyzékének közlé­sét a következőkben folytatjuk: Korompay Béláné gyűjtő- ivén : Király László 3.—, Nemeskéri Kiss Jenőné 10.—, Kraicsovits Rezsőné 4.—, Tichy Ferenczné 4.—, Dr. Halász Ferenczné 10.—, Haypál Benő 5.—, Lederer Imre 10.—, Korompay Béláné 30.—, összesen 75 kor. Kraut Adolfné gyüjtőivén: Kraut A.-né 2.—, Joó Gyuláné 10.—, Villám Báró Győrffy Katinka 10.—, özv Henth Flórisné 1.—, Reichly Ferenczné —.50, özv. Márkus Józsefné 1.—, Nadler József 2.—, Kállay Károly —.50, Hoffmann Zsigmondné 2. — , Somogyi János 1.—, Ivánszky József 2.—, N. N. —.50, Elblinger János 1.—, Magyar Ferenczné 1.—, özv. Vegenaszt Lipótné 2.—, Hera Sándorné 2.—, N. N. 2.—, Gabányiné 2.— , Hau- serné 1.—, Payer Vilibaldné 1.—, Wahl Andor 1.—, Dióssy Nándor 5.—, Ölschläger Mihály 2.—, Jaut 1.—, N. N. —.70, Villám 1.—, Villám Arnoldné 1.—, báró Győrffy Samu 4.- , összesen 61 korona 20 fillér, Schwartz Benő 1.—, Nagy Zsigmond 3.—, Poppel és Fischer 1.60. Krenedits Sándorné gyüjtőivén: Mine P. Hensel 5 korona. Lukács Mártonná gyüjtőivén: Gárdiné 2.—, Austerveil 2.—, Szentmiklóssy Szilárdné 1.-, Hajnal Nándorné 1.—, Lőwy Mórné 2.—, Kiss Endréné 1.—, Neudorfer 2.—, Otthon-mozgó 3.—, Rosenbergné 1.—, W. 3.—, Tóth Sándorné 5.—, össze­sen 23 korona. Malomsoky Józsefné gyüjtőivén: Révész Mihályné 20.—, Pálinkás Béláné 6.—, N. N. 1.—, Vesztergál Györgyné 1.—, Strausz Jenő 10.—, Silber­mann Bernát 20.—, Kállay József 20.—, Zehentner Róza 1.—, összesen 79 korona, ehhez hozzáadva a Pálinkás Györgyné által adományozott 40 koronát, ezen gyüjfőiv főösszege 119 korona. Papp Vilma gyüjtő­ivén : Gyenes Mihály 2.—, Leitner József 1.—, Kuzina Simon 2.—, Marusy Ferencz 1.—, Szőcsey István 1.—, Fazekas Józsefné 2.—, Tálas Ferencz és neje 2.—, özv. Fazekas Mihályné 1.—, Saári Ferenczné 1.—, Ács Lajos 2.—, Csepanek Antalné 2.—, Széles József 1 korona, összesen 18 korona. Fodor Rezsőné gyüjtő­ivén: Kalmár Béni 5.—, Elek Arnold 2.—, Zatkó Ádámné 3.—, összesen 10 korona (Folyt, köv ) Mozi-estély. Igen sikerült estélyt rendeztek a rá­kosszentmihályi Otthon mozgóban a magyarországi munkások rokkant- és nyugdíj egylete helybeli fiókpénz­tára javára. Az Otthon mozgó igazgatósága, Korompay és Schmidt, hálára kötelezték a pénztár vezetőségét csakúgy, mint a szépszámú közönséget a rendkívül él­vezetes és szórakoztató műsorral. Az előadás bizonyára még sokkal nagyobb eredményt ért volna el, ha az a rosszakaratú híresztelés hitelre nem talál, hogy az Ott­hon mozit beszüntetik. így is szépszámú közönség mu­latott azonban az érdekes előadáson és mozdította elő a derék és áldásos czélu pénztár ügyét, melyet Dlusz­Laquer Sándor oki. jegyző ingatlan, parcellázási, adásvételi és lakás forgalmi irodája Rákosszentmihály, József-utca 5. (Térképkiadó.) 7. oldal. tus Frigyes elnök, Torossy Szaniszló pénztáros, Neszt Ferencz jegyző és vezetőségének többi tevékeny tagjai: Csiszár József, Schubert Vincze, Pizl József és Balázs Aladár eddig is olyan szép eredményre vezettek. Az estély sikerében nagy részé van még a lelkes hölgyek­nek, kik Balázsné vezetése alatt fáradhatatlan tevékeny­séget fejtettek ki. Az előadáson a kövelkező felülfizeté­sek folytak be: Csiszár József 1.—, Dlusztus Frigyes2.—, Fleiszig Sándor , Grünstein Lipót —.20, Hertz Flórián 2.—, Korbai Istvánná —.40, Lehoczki Béláné —.20, Lukács Márton —.40, Mazáts Rózsika 2.—, Mucsi Gábor 2.—, Schmidt és Korompay 7.40, Schmidt An­talné 1.—, Szlannár Antal 1.—, Szili Zsigmond —.80, Trethán Mártonná i.—, Torossy Antal 2.—, Torossy Szaniszló 2.—, Zednick Frigyesné 2.—, N. N. —10, N. N. —.30, N. N. 10.— N. N. —.20, összesen K 27.60. Otthon mozgó és varieté (József-utcza, Rákosi-ut és Mária-utcza.) gl^ heti műsora : Vasárnap, 1-én A kis czukros nagy vígjáték 4 felvonásban. Kedden 3-án nagy Paihé est Csütörtök 5-én Nagy FflV hnr72)lmaQ Pl nagy detektív- Elite est l-yy UUÍ^dlIlldb CJ dráma 5 felv. Szombat 7-én A kovácsmü helyben nagy munkás-dráma 4 felvonásban. Tiszta, jó csengődi bort utczán át literenként 80 fillérért mér és kiváló finom kisüstön főzött törköly pálinkát ajánl T7v"eisz Xsrr^áic^, vendéglős és füszerkereskedő Rákosszentmihály, Jézsef-utcza 32. !! €pitő iroda megnyitás !! Van szerencsém a n. é. közönség becses tudo­mására juttatni, hogy Czinkota-Ehman-telep Erzsébet-ut 4 sz. alatt 1914. január 1 én tervező átalakító, építési irodát nyitottam. Buda­pest székesfővárosban és több nagyobb vidéki városban szerzett tapasztalataim, jó hírnevem s a rendelkezésemre álló építési anyagok és pénztőke feljogosítanak azon reményre, hogy üzlettársaim és feleim igényeit a mai kornak megfelelőleg pontosan és legnagyobb megbíz­hatósággal teljesítsem. Magamat a t. ez közönség figyelmébe ajánlva kérem, hogy becses megbízásukkal minél több­ször felkeresni méltóztassanak. Juhász Flórián és Társa építési vállalkozók 3ro9a: £hmamt-teUp, £rzsébet-ut 4. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom