Rákos Vidéke, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-08-02 / 31. szám

4. oldal. RÁKOS VIDÉKE. 31. szám. Harangszenfelés és búcsú Annafelepen. Nagysza­bású, emlékezetes, lefolyásában kedves, lélekemelő, magasztos ünnepe volt múlt vasárnap az Anna- és Árpád­telepen lakó polgárságnak. Szent Anna napja egyébként is bucsuünnepe a telepnek. Most még nevezetesebbé és a telep fejlődésére nagy fontosságúvá tette e napot az a ritka esemény, hogy főleg az Anna- és Árpádtelep lakosságának buzgóságából és áldozatkészségéből beszer­zett harangok felszentelése a helyszínén ezen a napon ment végbe. Csak hosszas, kitartó, fáradságot nem ismerő munkálkodás, szorgalmas gyűjtés és dicséretre- méltó adakozás tette lehetővé, hogy a telep lakossága ily magasztos ünnepet ülhetett. Az előkészitő-bizottság nevében Berghoffer Ferencz, id. Horváth Pál, Halasi János, Nagy Vincze, Polesz Antal és Nándor, id. Tóth Gyula, id. Tóth József és Váradi József elismerésre méltó, derekas munkát végeztek. Olyan ünnepé emelték e napot, amelyen nemcsak a künn lakó polgárok, de az anyaközség minden lakosa is örvendezett és az ünnepségekben szivvel-lélekkel részt is vett. Az említett kilenczes bizott­ság tevékeny működésének köszönhető, hogy az ünne­pély méltóságának emelésére kivívta, hogy az anyaközség­ből Böhsl Ferenczné, mint harangvédő asszony, Varázséji Béla dr. prépost, újpesti esperes-plébános pedig mint gróf Csáky Károly váczi megyés püspök képviselője jelent meg az ünnepségeken. Méltó fogadásukra nagy­szabású előkészületeket tettek. Az egyházi ünnepély az Anna-utczában, a Barabás-Pálinkás család áldozatkész­ségéből átengedett területen felállított díszes harangláb és a zöld sátorban elhelyezett ünnepi oltár előtt folyt le. A lélekemelő szertartások végzésére érkező prépostot lelkes népsokaság jelenlétében Garai Lajos dr. főren­dező fogadta, a haranganyát Pálfi János, az egy­háztanács világi elnöke, szfőv. főszámtanácsos üdvözölte. Berghoffer vendéglője előtt lévő téren gyülekezett az ünneplő közönség. Innét vonultak fel a nemzetiszinü zászlókkal és élővirágokkal pazarul felékesitett útvonalon az ünnepségek színhelyére. Varázséji Béla dr. prépost magas szárnyalásu szent beszédet mondott a buzgóság- ról és vallásosságról, a harangok eredetéről és rendel­tetéséről. Majd pedig ünnepélyesen megáldotta és meg­szentelte a ) 80 és 100 kg. súlyú harangokat és Slezák László harangöntö által ajándékozott kis harangot szent Anna, szent Mihály és szent Klementina tiszteletére. Az ünnepi sátor alatt felállított oltáron Forgács János újpesti, Kubasek József kistarcsai, Csizmadia Gyula rákosszent- mihályi lelkészek, Kemény Aladár diaconus, Wayand Miklós subdiaconus és Barbarik István piarista tanár­jelölt segédletével fényes püspöksüveges misét czeleb- rált a prépost, mely alatt a Műkedvelők Szalonzenekara Polner Ernő zenetanár vezetésével latin misét adott elő nagy precizitással. Délben diszlakom a volt a Berghoffer vendéglőben, a melyen túlnyomóan a vendégek jelentek meg, de részt vettek az érdekelt telepek lakosságának képviselői is. Az ebéd azonban a közepéig alig jutott el, mire elmosta a hívatlan záporeső. Mégis rövid beszédet mondhatott el Varázséji dr a haranganyára és Pálfi János a prépostra. Később újra összeverődött a társaság a vendéglő nagytermében, hol megindult a felköszöntők árja. Varázséji dr , Krenedits Sándor, Garai Lajos dr., Farkas Géza, Tóth Gyula és főként Kubasek József kistarcsai plébános — ismételten — nagyhatású tósztokat mondott. Kubasek plébános le kés és humoros beszéde mindig igen nagy hatást tesz, ezúttal is magával ragadta a hallgatóságot. Közönségünk vallásosságát és lelkes össze­tartását dicsérte, mint felemelő példát és igen lekötelező elismerő szavakat mondott lapunk, a Rákos Vidéke műkö­déséről is. Farkas Géza Krenedits főjegyzőt éltette, kinek érdeme e dicséretes közszellem irányítása. A prépost, a közreműködő papság, a szép telepek buzgó közönsége, a hölgyek, — elsősorban természetesen a nemesszivü, I bőkezű harangvédő asszony, a rendező bizottság, élén Garai dr.-ral, a kilenczes bizottság, a műkedvelők zene­kara, mind megkapta a hálás elismerés nyilvánulását, melyből Kubasek József jóvoltából kijutott lapunk szer­kesztőjének is, ki azonban már nem válaszolhatott, mert | az időközben elindult prépost kisérése vált kedves | feladatává. Plébánia. A rákosszentmihályi plébánia vásárlás i ügyében múlt pénteken délután tartót a meg a kiküldött j bizottság a helyszíni eljárást, melyen Csáky g (i megyés- ; püspök megbízásából megjelent Varázséji Béla dr. I prépost-plébános is Fekete káplán kíséretében. Ott volt i még lelkészünk, Csizmadia Gyula, továbbá Pálfi János, j az egyházközség világi elnöke, Farkas Géza alelnök, : Krenedits Sándor főjegyző, Hauser Gyula biró, Wayand ] Károly igazgató-kántor, Radomszky Mihály az egyház- község jegyzője, Szlannár Antal templomatya. Poross István, Balázsovich Zoltán és a két szakértő, Prokopp Endre és Szabó József. A bizottság alaposan megtekin­tette az ingatlant, megvizsgálta az épületeket s meg­állapította, hogy azok szerkezeti szempontból kifogás­talanok, a fedél, a gerendázat jó karban van. A mostani iskolaépület ajtai, ablakai és padozatának egy része alapos javításra szorul. A helyszíni szemle után ülést tartott a bizottság, amelyen Varázséji Béla dr. prépost­plébános, kerületi esperes hivatkozott az újpesti példára, hol a templom bazár az egyetlen jövedelmező ingatlan, mely azonban mégis 9600 korona évi bért, tehát 5—6030 korona évi tiszta jövedelmet hoz. Igen helyes törekvés tehát, hogy egyházközségünk olyan ingatlan megszerzésére törekszik, amely az egyháznak évi jöve­delmet és vagyongyarapodást biztosit. Prokopp Endre építész, a villaépület 236 négyzetméter beépített terüle­tét 70 koronájával, összesen tehát 16.520 koronára becsüli. Az iskola-épület négyszögméterét 35 koronára, ez 347 tn3-re 12 040 korona. A telek 1657 négyszögöl 20 koronájával 83.140 korona, összes becsérték 61.000 korona. A vételt tehát feltétlenül kedvezőnek, nyeresé­gesnek és czélszerünek tartja. Szerinte az iskola-épület rendbehozatala 4000 korona költségbe kerülne. Szabó József értékelése kedvezőtlenebb, de az épület szerinte is megéri a vételárt. Ő a telket 18 koro­nájával 29827 koronára, — a főépületet 50 koronájá­val ! 1500 koronára, az iskolaépületet cO koronájával, lOTOO koronára, a főépület verandáját 580 koronára, j tehát az egész ingatlant 52107 koronára becsüli, — I tehát a vételt gazdasági szempontból előnyösnek nyilvá- ! nitja. Krenedits Sándor beszámol a Hévizén elért ered­ményről, melyet t. olvasóink már ismernek. E szerint a vételár 4^000 korona. A kölcsön folyósítását a váczi káptalan megígérte. A vásárlás mellett most is szivvel- lélekkel állást foglal. Pálfi János elnök nem helyesli, ha az egyházköz­ség üzérkedik. Az elhangzottak ellenére a vétel ellen Rákosszentmihályon, Rákosi-ut 47. szám alatt fogtechnikai műtermet nyitottam. Müfogakat kautschuckban 4 koronától feljebb, arany koronákat és aranyhidakat szájpadlás nélküli állan­dóan rögzített fogakkal a melyek a szájból soha ki nem vehetők és az eredeti fogakat teljesen pótolják. Fogtechnikai munkámért 10 évi jótállást vállalok, amely idő alatt minden esetben az én hibámból származó javításokat díjtalanul eszközlöm. Ténykedésemnél a nagyobb munkákat kívánatra havi fizetésre is elkészítem. Führer Sándor Kiváló tisztelettel fogtechnikus, a berlini fogtechnikai szakiskola végzett növendéke és több berlini elsőrendű fogorvosok volt első technikusa, kórházi fogászati ambulanciának vezetője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom