Rákos Vidéke, 1913 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1913-12-14 / 50. szám

50. szám. rákos vidéké galomból kiveszi a maga részét s most is 20 koronát küldött lapunk utján a szegény gyermekek felruházása czéljára. A rendes gyűjtéséből szerzett összeget viszont deczember 21-én délután 5 órakor osztja ki a társaság, amikor kedélyes estélyt is rendez és társasvacsorát tart. A derék társaság működése igaz elismerésre érdemes. A függetlenségi körből. A rákosszentmibályi füg­getlenségi és 48-as kör múlt vasárnap gyűlést tartott, melyen azzal a tervvel foglalkozott, hogy a gödöllői kerület képviselőjét, Héderváry Lehel dr.-t meghivja, hogy a helyzetről tartson híveinek beszámoló beszédet. A gyűlés azt határozta, hogy a siker érdekében érint­kezésbe lép a szomszédos függetlenségi körökkel és azokat is belevonva a mozgalomba, együttes erővel vitatják és állapítják meg a részleteket. Mikulás Mátyásföldön. E hónap 5-én a Czinkota- Mátyásföldi Sport Club szép estélyt szerzett úgy az anyaközség, valamint a mátyásföldi családok gyermekei­nek örömére. A clubnak nehány ifjú tagja Mikulásnak és ördögnek öltözködve járta sorra az ismerős csalá­dokat és a gyermekeknek czukorkával és apró csecse­becsékkel feldíszített virgácsokat, a hölgyeknek piros szegfűket ajándékoztak. Ahol a Mikulás megjelent, min­denütt szives fogadtatásban részesült. Környékbeliek tanú-kihallgatása. Pest-Pilis-Solt- Kiskun vármegye közigazgatási bizottsága a belügy­miniszterhez intézett jelentésében rámutat arra, hogy a Rbsz. 138. §-ának rendelkezése folytán a kerületi elöl­járóságok, mint rendőri büntetőbíróságok, számtalan esetben keresik meg a budapest környékbeli lakosok kihágási ügyeiből kifolyólag, különösen tanúkihallgatás végett, a környékbeli főszolgabirákat. Minthogy a tanukra nézve költségkímélés, valamint időmegtakarítás szem­pontjából, a fővárossal való kedvező vasúti összekötte­tésnél fogva, a legtöhb esetben előnyösebb Budapesten, mint a járás székhelyén való kihallgatás, kéri a belügy­minisztert az Rbsz. 138. § ának azzal való kiegészíté­sére. Ez úgy történnék, hogy amennyiben a tanú az eljáró rendőri büntetőbiró székhelyét könnyebben érheti el, mint a lakó- vagy tartózkodási hely közigazgatási hatóságának székhelyét, a tanút az eljáró büntető biró idézze meg és az hallgassa ki. A székesfőváros tanácsa ebben az ügyben a kerületi elöljárók értekezletét hívta föl véleményezésre s az elöljárók ezt tárgyalván, az említett szakasznak a jelzett irányban való kiegészítését helyesnek tartják és a maguk részéről is javasolják. Eszperantó előadás az Otthon mozgóban. Az Ott­hon kávéház nyári színköréből díszes mozgószinházat építtetett Korompay és Schmidt rákosszentmihályi pol­FABIOLA HAJSZESZ (törv. védve) felülmúl minden hajnövesztő és haj­ápoló szert. Üditi a fejidegeket, erősiti a hajcsirákat; hajhullás ellen a legbiztosabb szer. Használata folytán a haj sürü, dús marad a legvégső korig. Ártalmas anyagot nem tartalmaz. Kapható 2 koronás üvegekben. FABIOLA KENŐCS (törv. védv«ö előmozdítja a haj, bajusz, szakáll és szemöldök növését. PáratLm hatású és nem ártalmas Kapható 2 koronás tégelyekben. FABIOLA ARCKRÉMÉ (törv. védve). Legbiztosabb szer szeplő, májfoltok, pattanások, bőralka (mitesser) és mindennemű böitisztátlanság ellen. 1 nagy tégely Fabiola- kreme 2 korona. 1 doboz Fabiola-hölgypor 3 korona. (3^ szinben). 1 darab Fabiola-szappan 1 korona. — Kapható a készítőnél : őz». Spirált Á, Apstonnsnál, azonkívül minden jobb droguerlában és gyógytárban gyógyszerésznél Buda­pest, Király-utcza 12. Fő­raktár : Török József és Andrássy-uti fiókgvógvszertárában kapható. 5. oldal. gártársunk. Az uj vállalat „Otthon mozgó és varieté“ czimen a napokban nyílt meg, miután a főszolgabíró az épületre a használati és telepengedélyt véglegesen megadta. Az uj moziban kedden, deczember 16-án ér­dekes előadás lesz a mozgófénykép-számok között. Laquer Sándor oki. jegyző az „Esperanto nemzetközi világnyelvről“, mely 27 év alatt az egész világot meg­hódította, s igy az egész világon beszélik, előadást tart, ismertetve a nyelvet, annak eredetét, fontosságát. Az előadás iránt intelligencziánk körében élénk érdeklődés nyilvánul. Hol lakik a rákosszentmihályi uj református pap? A rákosszentmihályi hívek köréből kaptuk a következő levelet, melyet azzal a megjegyzéssel adunk közre, hogy lapunk minden közérdekű közlemény számára nyitva áll. Az egyházak ügyét pedig — köztudomás szerint — valláskülönbség nélkül, mindenkor szivünkön viseljük, tehát készségesen közöljük a református egyház híreit is, ha azokat, mint eddig is, hozzánk juttatják, ami bizonyára mindenkor meg is fog történni. Íme a levél: „Ezt kérdezik az ügyes-bajos emberek, akiknek valami dolguk van az egyházzal: uton-utfélen, avagy a község­házán vagy a postán, a villamos kalauztól, egyik-másik vendéglőben, a boltokban és egyebütt. Megtörtént pl. a múlt hétfőn (decz. 8-án), hogy két asszony, egy meg­keresztelendő kisdeddel a karon, utczáról utczára jártak, mig késő délután rátaláltak a régi lelkész uj lakására. ' Ott azonban tovább kellett őket utasítani, mit a két nő zugolódással fogadott. Hogy pedig tovább baktattak-e a pap után: arról idáig hallgat a krónika. Talán több figyelem kivántatnék a hívek iránt s nemcsak az egyházi adót kivetni s végrehajtásokkal is beekzekvál- tatni, és nemcsak jótékony adakozásokra a szó­székről felhívni! Avagy talán a ,,Rákos Vidéke“ is be­zárta hasábjait azon közlések elől, melyek a korábbi lelkész alatt az egyházi élet minden belső és külső moz­zanatáról folyton oly sürüek voltak ? Legyen szives hát, T. Szerkesztő Ur, ha tudja, hogy hol lakik az uj ref. pap és ha netalán tud még egyebeket is, tegye közzé; hadd halljunk már valamit a ref. egyház köréből is, amint hallunk többek között a helybeli Szabad Líceum minden lépéséről és amint hallunk többek között a hely­beli sürgő-forgó róm. kath. egyház oly gyakran lüktető mozgalmairól, gyűléseiről, népszövetségéről stb. Zeneiskolai hangverseny. A Polner zeneiskola vizsgálati hangversenye — mint már említettük — deczember 17 én, szerdán délután 6 órakor lesz. Bizalom-u. 3. sz. alatt a „Világ mozgó‘ helyiségében. A hangversenyt ez utón is ajánljuk a közönség figyelmébe. Rettinger Márton vendéglője Buda, 1. kér., Fehérvári-ut 14. sz. Fényesen berendezett uj éttermek. Pazar külön terem. Remek világítás. Társasvacsorák és ünnepélyes alkalmakra is berendezve. Bármely időben meleg és hideg ételek a legizletesebb módon elkészítve. Eredeti kadarka és daróczi borok. Részvény udvari sör. Villamos megálló I Telefon 61—25. !! Minden csütörtökön disznótor !! !! Kitűnő színházi vacsora !!

Next

/
Oldalképek
Tartalom