Rákos Vidéke, 1913 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-05 / 1. szám

2. oldal RÁKOS VIDÉKÉ J. szám. szavakat De nincs jobb alkalom rá, hogy szivünket kiöntsük. A Rákos Vidéke továbbra is halad eredeti programmja és biven követett elvei szerint. Bőví­teni, javitani, tökéletesiteni igyekszünk ezentúl is. Szives olvasóink méltányolva látták már az elmúlt évben is tartalmának bővülését. Most még Ígérjük, hogy a szépirodalmi részre is több gondot fogunk a jövőben fordítani. Az idén a közügyek és az uj „Hétről“ czimü rovat miatt ez kissé rövidséget szenvedett. Igyekezni fogunk ezentúl, hogy minden érdeket összeegyeztessünk. Kérjük munkánkhoz t. közönségünk jóindulatú érdeklődését és támo­gatását. Még csak egyet. A mai viszonyok között a világon mindennek felemelkedett az ára. A Rákos Vidéke ma is nyolcz korona egy évre, mint volt tizenkét évvel ezelőtt, nyolcz oldalnyi terjedelme mellett. Ajánljuk ezt t. közönségünk figyelmébe. Ezt a makacs törekvésünket csak a tömeges előfizetés ellensúlyozhatja s ezt az ellenszolgáltatást kérjük és várjuk közönségünktől. Ha minden barátunk csak egy uj hivet szerez zászlónk alá, duzzadó erőnkkel hűségesen meghálálhatjuk a tizenharma­dik esztendőben. ■»»■■■■■■■BaaliaHiaBaBaaBB&iaDBRBiaaBBHRBa&aBBBflBDBasaiiBBBDsaKan Uj villamos vasút. Ujesztendő kedves ajándékot hozott a rákosvidéki közönségnek. Uj villamos vonal nyílt meg január elsejé­vel, hogy Budapest határán kívül már most megnyissa a jövendő nagy körforgalmának útját, kapcsolatot léte­sítsen a rákosvidéki községek egy része között és ígéret szerint kiegészítse Rákosszentmihály villamos vasúti közlekedését, melyet a körforgalom természetszerűleg csak részben elégíthet ki. Az uj vonal a keleti pályaudvartól halad a nyu­gati pályaudvarig, közben Rákosszentmihály, Pestújhely Rákospalota községeket és Újpest városát érintvén. Meg­nyitása általános érdeklődést keltett. A kiváncsiak tömege lepte el újév napján az uj vonal kocsijait s mindenki Halló! Halló! Értesítem a n. é. közönséget, hogy vendéglőm, Rákosszentmihály, Szent István- és Pálya-utcza sarkán, a villamos és lóvasut megállónál iW* 1 óráig nyitva. Minden időben hideg és me’eg ételek. Naponta frissen csapolt sör. — :: Kiváló tájborok kaphatók. :: Alkalmas és tágas helyiség társas mulatságok számára. — Gyönyörű kert. Ünnep és vasárnap zene. Számos látogatást kér Mául József vendéglős. örömmel, lelkesedéssel fogadta az uj villamost, melyről első pillanatra is meg kell állapítani, hogy valóban közérdeket szolgál és sikeres tervek eredményeként létesült. Nem mindennapi dolog az nálunk, hogy valami nagyobbszabásu befektetést jövőre számítva tesznek magánvallalatok. A budapesti helyiérdekű vasúttársaság ezzel a vonallal évtizedekre előre számított, amiből ter­mészetesen az érdekelt községeknek igen jelentős hasz­nuk származik. Megszoktuk hosszú időn át, hogy nálunk mindent ki kell bőjtölni s a fejlődést nem előre bizto­sítják a közönséget szolgáló létesítmények, hanem a fejlődés fokozatához képest utólag pótolják velük a már égető hiányokat. A most megnyílt villamos vasúti vonal ellenben a jövőnek épült és maga után vonja nagy terület fejlődésének fellendülését és néhány főváros­környéki község igényeinek kielégítését már most hosszú időre előre biztosítja. Rákosszentmihály közlekedését pompásan egészíti ki az uj villamos huszperczes forgalma. A Rákóczi- utcza környéke kényelmes uj közlekedést nyert vele, de meg is sűrűsödött forgalmunk az uj járatokkal. Most már hat-hét perczenként van közlekedésünk, ami már az ideális állapotok felé jelent közeledést. Csak az a fontos, hogy a különféle villamos vonatok indítását úgy intézzék, hogy a különböző irányokban ne egyszerre indítsák a vonatokat, hanem különböző időközökben, amikor csakugyan minden hat-hét perezre jut egy-egy vonat. Rossz metódus, hogy sok közúti közlekedő vonalon a kocsikat egyszerre indítják a különböző irá­nyók felé, így például a Rottenbil/erutczm várhatjuk a villamost jó darabig, mikor végre jön egyszerre két- hárorn kocsi. Ha a végállomásról külön külön indítják a kocsikat, remek közlekedésünk lesz. Nagy jelentőségű az uj vonal Rákosszentmihály, Pestújhely és Rákospalota helyközi forgalma szempontjá­ból is. Közönségünk messziről látja ugyan már régen a szépen fejlődő Pestújhelyét; tudja azt is, hogy Rákos­palota velünk határos község, közvetlen szomszédunk, de ráfogással se lehetne állítani, hogy valami érintkezés állott volna fenn e községek lakossága között. Nem mintha nem keresnék a jó szomszédságot s ne örülné­nek a jó viszonynak, de mert egyáltalán nem volt semmi közlekedés közöttük. Jellemző erre nézve az újév napja, tehát az első, amikor a villamos megindult. Zsúfolt kocsik mentek Rákosszentmihályról Palotára s az ottani vendéglőben egész sereg szentmihályi kiránduló talál­kozott Voltak sokan, akik még egyáltalán sohasem üartos Dezső EliroíÉiai vállalat. Isii nyári raktár. Elvállal e szakmába vágó bármilyen mun­kálatokat, u. m. villamos világítási, jelző­csengő berendezéseket, átalakításokat és :: :: javításokat. :: :: Valódi dr. Just-féle Wolfram izzók drbként 16—5085 fényig 1.20 kor. Iroda: Rákosszentmihály, pria-uteza 29. szám­Üzlet és raktár: j gu&apest, V. kér., Xálmán-utcza 21. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom