Rákos Vidéke, 1912 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1912-11-17 / 46. szám

46. szám. RÁKOS VIDKKií, 7. oldal. Tánczgyakorlatok. A Rákosszentmihályi Sport Klub hasznos és kellemes ujitást kezdett. Ugyanis november 10 tői kezdve, az özv. Biró Jánosné-féle vendéglő nagy­termében tánczgyakorlatot tart. A tánczgyakorlat minden vasárnap este 8 órakor kezdődik és a belépőjegy uraknak 50 fillér, hölgyeknek 40 fillér. Az utasok kérelme. Reggel háromnegyed hétig sűrűn járnak a villamosok a rákosszentmihályi hurok­vonalon is. A 7 órai már késik, és azután fél nyolczig nincs vonat. A háromnegyedes és a hetes olyan, mint rajzás előtt a méhkas. Lógnak rajta, a lépcsőkön szo­rongnak az utasok. Ezernyi iskolásgyerek tülekedik, tolong összepréselve, holott nagyszerűen segítene a bajon, ha egynegyed nyolczkor még egy vonatot indítanának. Azzal még beérnének a közelebbi iskolák növendékei és bejuthatna a hivatalnokok egy része is. De pontosan egynegyedkor induljon Rákosszentmihályról, úgy rendezzék. Ezt óhajtja számos utas, akik lapunkat kérték fel, hogy legyen szószólója a méltányos kíván­ságnak, a mire készségesen vállalkozunk abban a reményben, hogy az igazgatóság nem zárkózik el a kis újítástól, mely a közérdeknek nagy szolgálat lesz. Azt is kéri községünk egy része, hogy az esti zsúfoltság idején a rákosszentmihályi vonatokat úgy indítsák hogy Budapesttől—Rákosszentmihályig ne álljon meg, mert a közbeeső állomások utasai elárasztják a kocsikat és éppen a szentmihályi közönség szorul le. Holott a többinek van egyéb vonata is elég. Karácsonyi vásár. A Magyar Védő Egyesület csupa hazai czikkből karácsonyi vásárt rendez f. évi decz. 2-tól 23-ig. Kaphatók különféle hazipari czikkek: kalotaszegi varrottas, zsebelyi és topolyi hímzésekből blúzok, ruhák, pongyolák, futók, párnák, komáromi suprika, zsebkendők, ágynemüek, asztalfutók, térítők, kendőcskék, egyszerű hazai konyha szalvéták, kávés teríték, törülközők, j tarsolyok, s egyéb apróságok, harisnyák, nyakvédők, árva gyermekek által készített slöjdjátékok, parasztmajo­lika dísztárgyak, piperekosárkák. A választék gazdag és meglepően szép. Az egyesület azzal a kéréssel fordul a hazafias közönséghez, hogy karácsonyi ajándékra szánt pénzét ne juttassa idegen kézre. A magyar család kará­csonyfája alatt magyar czikkel szerezzenek örömet minden családtagnak s az értök adott pénz is magyar munkásnak szerezzen boldog karácsonyt. A körülöttünk tomboló élet eléggé bizonyítja, hogy mennyire magunkra vagyunk utalva. Mozimegnyitás Rákosszentmihályon. A rákosszent­mihályi Világ-mozgó jövő csütörtökön, november 21- én nyitja meg kapuit díszes és minden kényelemmel be­rendezett uj helyiségében, a Bizalom utcza 3. szám alatt, a Hausvater vendéglő mellett. Az uj mozgószinház valósággal ékessége lesz községünknek. A legmoder­nebb stílusban épült, pompás berendezésű úgy, hogy [ az ország bármely mozgófényképszinházával felveheti a | versenyt, mint kényelmes, jólfütött, villamoskészülékek­kel kitünően szellőztetett helyiség, melyet keresetté • tesznek rezgésmentes képei csakúgy, mint elsőrangú műsora és kitűnő zenéje. Végre Rákosszentmihály is eljutott odáig ezzel, hogy igazi szórakozó hellyel dicse­kedhetik, amely méltán lehet úri családok kedvelt talál- I kozó helye. Jelenet. A villamos elindult a rákosszentmihályi régi takarékpénztárnál levő megállóhelyről. A Korvin- utczánál már elég lendülettel halad, midőn felugrik rá egy megkésett suhancz. Nem annyira ugrik, mint ugra- nék, ha bírna. De a féllába lent marad. A kalapja lehull, a teste a lépcsőn vergődik Éppen arra jön, ülés után, a közegészségügyi bizottság. Kiss Ferencz hatalmas hangja végig süvölt a levegőn amint rémültében felzendül. A derék villamos megdöbbent e kiáltástól és megállott... A fiú megmenekült. De ha nem lett volna arra járókelő, vagy ha nem lett volna hatalmas hangja, — mi lett volna? Nyomorék vagy halott? Mindennap ki kellene dobolni, Az hogy mi a veszedelem, mig meg nem érikmépünk. ilyen szerencsés megmenekülőket pedig deresre kellene huzni a piaczon Hiszen baleset, szerencsétlenség akkor is maradna elég, ha nem maguk idéznék elő a könyelmü, meggondolatlan emberek. A világ kőszén termelése. Az angol bányászati állami hivatal érdekes statisztikai adatokat nyújt a kőszenet legnagyobb mértékben termelő államoknál 1911. évben termelt kőszén mennyiségéről. Azs^ egész világon 1911-ben 1170 millió tonna szenet termeltek, a mi csupán 18 millió tonnával több az 1910. évinél. Ebből az éázak amerikai Egyesült Államokra 3872 szá­zalék esik, Nagybritániára 287a és Németországra 20%• A koksz előállítás 1910-ben 97 millió tonnára rúgott (19ll-re a becslést még nem lehetett megtenni). Kokszot Amerika 37 8 millió tonnát állitottt elő, Német­ország 23’6 milliót és Anglia 19 6 milliót. Magyarország aránytalanul több barna szént termelt mint feketét; ugyanis 1910-ben 7’73 millió tonnát (62 5 millió korona értékben), mig fekete kőszenet csak 1*3 millió tonnát, (157« millió kor. értékben). Kokszot Magyarországon 157.000 tonnát állítottak elő, 47a millió kor. értékben, brikettet pedig 109.000 tonnát, 2 millió kor. értékben. Rövid hirek. Aszfalt gyalogút Czegléden. Czegléd r. t. város közönsége a város utczáinak aszfalt-gyalog- uttal való ellátása, illetve az azzal járó szállítások és munkálatok biztosítására, nemkülönben csak az építési anyagok szállítására nyilvános versenytárgyalást hirdet. Az árajánlatokat decz. 6-ikáig kell benyújtani. Szabad­ságon. Zolnay Jenő dr. tb. főügyész november 4-től négy heti, Csikay Imre főszolgabíró november 8-tól négy heti, Csengery Kálmán dr. gödöllői járásorvos november 14-től 3 heti szabadságra ment. lében, két restaurált kétszobás ház. a rákosszentmihályi állomásnál, a Czin- kotai nagyitcze kfize- lakásból álló, újonnan Erzsébet-ut 7. j! Azonnal vagy november elsejére !! Bartos Dezső ElektMnikai vállalat, [sir gyári raktár. Elvállal e szakmába vágó bármilyen mun­kálatokat, u. m. villamos világítási, jelző­csengő berendezéseket, átalakításokat és :: :: javításokat. :: :: Valódi dr. Just-féle Wolfram izzók drbként 16—5085 fényig 1.20 kor. Iroda: Rákosszentmihály, pria-utcza 29. szám­Üzlet és raktár: Budapest, V. kér., Xálmán-utcza 21. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom