Rákos Vidéke, 1911 (11. évfolyam, 1-53. szám)

1911-01-01 / 1. szám

XI, évfolyam. Rákosszentmihály, ign. vasárnap, január 1. 1. szám. RÁKOS VIDÉKE TfiRSflDflt/tt'és KŐZGftZbFISrtGI HETILAP v, aro RflKOSSZENTnihflLY NAGYKÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. ft MÁTYÁSFÖLDI NYARALÓTULAJDONOSOK EGYESÜLETE, a BUDAPEST X. KÉR. RÁKOSI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS JÓTÉKONYSÁGI EGYE SÜLÉTj RÁKOSSZENTMIHÁLY ÉS VIDÉKE ELSŐ TAKARÉK- ÉS HITELSZÖVETKEZETE, A RÁKOSSZENTMIHÁLY! SPORTTELEP, A RÁKOSSZENTMIHÁLY! fPARTÁRSULAT, AZ ANNA-TELEP EGYESÜLET, A POLGÁRI DALKÖR ÉS A RÁKOSSZENTMIHÁLY! KERÉKPÁROS KÖR HIVATALOS LAPJA. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákossz e ii t in i h á 1 y, Szentkorona-utcza 37. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Felelős szerkesztő: BALÁZSOVICH ZOLTÁN. Előfizetési ár : Egész évre .....................8 kor Fé l évre..........................4 „ Neg yed évre.....................2 , EG YES SZÁM ARA 20 FILLÉR. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Egy eg^iasábos petit sor ára 20 fillér. Uj esztendő. „Adjon Isten, a mi nincs, ez uj esztendő­ben!“ Adjon Isten minden jót, örömet, boldogsá­got, jó egészséget minden jóakaratu, tisztessé­ges embernek, vegye kegyelmébe barátainkat és szeretteinket és áldja meg mi magyar hazánkat. Ujesztendő hajnalán derűs kedvvel, meleg szívvel száll a jókívánság s az emberek, a tévelygő, vétkekben botorkáló és bűnökben bukdácsoló emberek megjobbult lélekkel fordulnak egymás felé. A Megváltó születésének magasztos ünne­pén megtisztulnak a lelkek és az ünnepi hangu­lat zavartalan marad ujesztendő napjáig is, a mikor a felebaráti szeretet ül ünnepet. Nem egé­szen tiszta és zavartalan ünnepet. De a jobb lelkek békéjét és- áhítatát meg nem zavarhatja sem a hízelgő, kétszínű emberek kikandikáló önzése, sem pedig a kapzsi tenyértartók számitó mohósága. Tiszta szívvel köszöntjük újév hajnalán a mi jóságos közönségünket, szerető, elnéző jó barátainkat. Bár adná a Mindenható, hogy csupa örömet hirdethetnénk nekik erről a helyről. Csupa vigság áradoznék innen, jó hírek sorakoznának egymás mellé, mindenféle kellemes újságot köt­hetnénk hetenként csokorba. Csupa csudás jelentéseket kapcsoljunk füzérbe minden szép álmunk megvalósulásáról, boldogulásunkról, otthonunknak, ennek a szerette szép földdarabnak, a Rákos vidékének megál­modott, félig-meddig már is valóra vált fejlődé­séről, jövendőjének ragyogó képeiről. A hétköznapi szürke munka igy olvadjon össze fenséges harmóniába s a mit hétről-hétre fejtünk le a sors sziklás kincsesbányájáról, meg­annyi kis kavicsból igy épül majd fel a felséges épület, álmaink, vágyaink pantheonja. Ma a magasztos ünnep ábrándokkal átszőtt elmélkedéséé a nap. Ötvenegy hét után, a me­lyeken a reális élet apró és nagyobb gondjai- dolgai kerülnek napirendre s adják meg a rendes munkánknak kifogyhatatlan -anyagát. Biz igaz, hogy tíz esztendeje immár annak, hogy a „Rákos Vidéke“ vasárnap reggel hűsé­gesen beköszönt a házakhoz. Sok mindenről eldiskurálgattunk ez évtized alatt egymással ezen a helyen —mi újság és ti, szives olvasók; — nincs okunk se bánni, se sajnálni a szives barátságot, se az eltöltött hosszú időt Mert a mi érzésünk egy és ugyanazonos, tehát együtt I örvendeztünk, együtt lelkesedtünk, együtt mérge- j lődtünk, ha éppen kellett, valami közérdek kése- | delmes, nehézkes kielégítése miatt és együtt viaskodtunk, hogyha küzdelemre került a sor valami nagy közös érdekünk szolgálatában. Az évforduló alkalmával őszinte szívvel hangoztatott jókivánataink kapcsán — kedves kötelességünk, hogy most, a mikor az évforduló a „Rákos Vidéke“ számára évtizedes fordulót is jelent: hálás köszönetét mondjunk a szives pártfogásért, a szerétéiért, melyet olvasóink reánk pazaroltak és azért az együttérzésért, mely a mi erőnknek legfőbb forrása volt, de egyúttal a munkánknak legszebb jutalma lett. A mi munkánk nyilvános és mindenkinek szeme előtt folyik. Nyitott könyv, a melyben kényére lapozhat bárki. A tisztességes és jóindu­latú kritikát köszönettel fogadjuk, — magunkat csalhatatlanoknak nem tartjuk, de élénk lelki­ismeret él bennünk és az megnyugtat, hogy kötelességünket mindenkor legjobb tudásunk, minden erőnk és legtisztább meggyőződésünk szerint igyekeztünk teljesíteni. Ez az öntudat tölt meg erővel és önérzettel; a közönség elis­merése és a mikor valamiben a magunk mun­kájának nyomait sikerül felfedeznünk: ezekből áll a pályabér, mely felénk integet. A tiz éves forduló alkalmából nem terhel­jük olvasóinkat súlyos, bár nem érdektelen sta­tisztikai adatokkal. Elég annyi, hogy tiz év óta Lapunk mai száma 16 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom