Rákos Vidéke, 1910 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1910-06-05 / 23. szám

RÁKOS VIDÉKÉ 23. szám. 6. oldal. mire szüksége van; a tiszta utakat — a megfelelő víz­ellátást, a világítást, a jó és gyors közlekedést, a köz­parkok létesítését, a társas összejövetelekre szolgáló kaszinók alapítását és így tovább, hosszú szorozatban. A Zsófia kertvárost ellenben úgy építik, hogy a vilá­gon minden modern szükséglet kielégítéséről jó eleve gondoskodnak s igy kezdettől fogva rendelkezésére áll a lakosságnak minden, a mire csak a kulturember igényt tarthat Ez az egyik nagy titka, hogy a Zsófia kertváros hatalmas területe olyan szokatlanul gyorsan benépesül, hogy a villamegrendeléseknek csak úgy tud eleget tenni az alapitó társaság, hogy saját homoktégla­gyárat alapított, mely legközelebb megkezdi üzemét s a szép uj telepet kellőképen elláthatja építő anyaggal. — Előjegyzéseket még mindig elfogadnak. Szerkesztői Üzenetek. Á. Á. Hálásan köszönjük. Az aktualitások miatt a jövő számban hozzuk. — Cs. Magán és családi ügyekbe nem avatkoz­hatunk bele. A Rákos Vidéke hasábjai minden közérdekű ügynek nyitva állanak, de családok dolgaival nem foglalkozik. Ez a hírlap­írói erkölcs és Ízlés dolga. Az, hogy jóakarónkról van-e szó, vagy olyanokról, akik nem a mi embereink, — teljesen közömbös. — Vers. Igen szépen köszönjük. A jövő számban hozzuk. - Hr. Br. Fájdalom, még mindig közölhetetlen. — H. Gy. Sajnálatunkra az a szám teljesen elfogyott s igy nem szolgálhatunk vele. Hivatalos rész« 37681910. Hirdetmény. Alólirott községi elöljáróság közhírré teszi, hogy f. évi junius hó 9-én és 10 én minden nap d. e. 8 órától és d. u. 2 órától kezdve fogja a budapesti állami mértékhitelesitőhivalal kiküldöttje a kereskedések és vendéglőkben közforgalomban lévő súly és ürmértékeket Rákosszentmihály községházánál hitelesíteni. Első napon az A-tól K, a második napon az L-től Z betű alatt foglalt kereskedők illetve vendéglősök kötelesek hitelesí­tendő mértékeikkel megjelenni. Rákosszentmihály, 1910. évi május hó 24-én. Krenedits Sándor s. k. főjegyző. Két telek, Rákosszentmihályon, Rákosi utón, a lo­vasul mentén, a legszebb középponti helyen, négy­szögöle 16 koronájával, szabadkézből nyomban eladó. Értekezni a tulajdonosnál, Klimkó, Sashalom-u. 3. A fenti ár csak most érvényes ! Kiadó esetleg eladó szabad kézből, Rákosszentmihályon rózsa-utcai és pálya- utcai fronttal 1050 □ ölnyi beültetett telek házzal. Bővebbet Budapest, III., Zsig- mond-utca 38. 7. ajtó, özv. Besze Antalnénál. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ V-m szerencsém az igen tisztelt közönség b. tudomására hozni, hogy a József-utcza 29. szám alatt levő Otthon kávéházat Menártovits Lajos úrtól megvettem. Jó ételekkel és italokkal, szolid árakkal, figyelmes és pontos kiszolgálással mindenkor arra fogok törekedni, hogy a t- c. közönség nálam kellemes szórakozó helyre találjon. Egyelőre a kerthelyiséget bővitettem ki s alakítom át; a kávéházi helyiséget pedig az őszi idényre fogom modernizálni. Mindenféle hideg ételek, friss vacsorák és naponta ...- - kitűnő czigányzene. Eb éire fai? vacsorára előfizetői elfogaHat. Magamat a t. c. közönség szives jó indu­latába ajánlva vagyok kiváló tisztelettel ELEK BÉLA kávés. Q □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□£*□□□□□□□ Cs. és kir. udv. szállító. Telefon 92—07. Nagy Imre virágiiagykcreskeclő Budapest, Belváros, Fövám-tér 6. sz. (a központi vésárcsarnok átellenében) a Czigány «János czégnek évek óta eö B3 kizárólagos tulajdonosa, na Modern kertészeti telepem; II., Pasaréti-ut 63. sz. bw~ állandó virágkiállítás. "»* i Szeplöt, májfoltot, mitesszert, kiütést, ránczokat, himlőheiyeket és minden arcztisztátlanságot pár nap alatt eltávolít a bőrszépitő, fino- P nfimur (egyedül valódi mitó és ifjitó hatású M a d e r 8 p a c h-féle Benzoe tej-creme) az arcznak friss üdeséget, fiatalságot és fehérséget ad. Teljesen ártalmatlan. Ara 1 korona, hozzá Benzoe tejszappan 70 fill,, Benzoe pouder 1 korona. Igen jó a Benzoe-tej ; ára 1 kor., 50 fill., Postán szállítja az egyedüli készítő: MADERSPACH FERENCZ gyógyszerész, Rákosligeten. Főraktár Budapesten: Török József, Király-utcza 12. Nádor gyógyszertár, \áczi körút 17. Neruda Nándor, | Kossuth Lajos-utcza 7. Lux Mihály droguista, Muzeum-körut 7. Kartschmaroff A., droguista, Rákóczi-i és Erzsébet-körut. Molnár és Moser, Koronaherczeg-utcza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom