Rákos Vidéke, 1908 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1908-08-02 / 31. szám

6. RÁKOS VIDÉKÉ hallgatás után az ő szavát élvezheti e lapokon s ve­lünk együtt szívből óhajtja, hogy a tudós professzm- egészsége mielőbb megjavulván, vezérelje őt az Ur mielőbb vissza hozzánk, az ő szerető közönsége körébe. Társas vacsora Mátyásföldön, A »Mátyásföldi Ifjú­ság« pénteken igen jól sikerült társas vacsora kereté­ben ünnepelte nagyérdemű elnökét, dr. Spett Feren- czet, kit Mátray Géza lendületes szóval, kerek- ded beszédben üdvözölt. A zártkörű társaság jókedv­ben tölté el az estét s pezsgő s a zene kedves hangja mellett éjfélen túl is még együtt volt. Az if­júság tánczra perdült. Különösen remekül sikerült a négyes. Spett Ferenczné úrhölgy ötletes rendezé­sében. — nay, Felülfizetések. A f. hónap 4-én és 5-én fele rész­ben a község (a létesítendő harmadik kút), fele részben pedig a kaszinó javára Rákosszentmihályon rendezett műkedvelői előadás alkalmával, mint azt velünk Halász Ferencz úr, a »Rákosszentmihályi Kaszinó« alelnöke közli, a következő felülfizetések történtek: Bognár János 2 kor., Györffy Mátyásné 40 fillér, Friedländer Manó dr. 2 kor., Hajdú Imre 5 kor., Kovács József 1 kor., Menártovics Lajos 20 kor., Nagy Mihály 1 kor., Rothammer István 3 kor., Simkovics Gyula 1 kor., Vámos Sándor 1 kor., Ver­mes István 6 kor. Annatelepi búcsú. Vasárnap tartották C z i n k o- t á n, nemkülönben az A n n a-telepen a rendes évi búcsút, a telep védőszentje, Ann a-napja alkalmá­ból. Bár a furcsa időjárás a délután folyamán több­szörösen sűrű záporral igyekezett lemosni a mulatni vágyó bucsusok jókedvét, az ünnepély mégis pom- jiásan sikerűit és vigasságban sem volt semmi hiány. Már korán d. u, szép közönség gyűlt össze az anna­telepi főtérre, honnan az uj társasági elnök, M u d- r o n y István vezetésével, a czigányzenekar Rák ó- c z i-induló hangjainál vonult a csinos lombsátor elé, mely a Pálinkás Ignácz és neje kegyeletes aján­dékát, a szép Szent Anna képet őrizte. Érdekes, kedves része volt a menetnek a fehérruhás leánykák csapata, kik Mudrony Erzsiké vezetése alatt a sátor belsejében foglaltak helyet. A leánykák gyö­nyörű magyar vallásos dalokat énekeltek, melyeket Mudrony Erzsiké tanított be és vezetett. Tavaly ilyenkor még testvérnénje, Mudrony Mariska töl­tötte be e tisztet s bájolta el az áhitatos közönséget és kedves társait egyaránt. Az ő szép örökét foly­tatta e szép társaságban húga, ki példáját követve középpontja volt az idei ájtatosságnak. Litániát is tartottak; a lelkész szerepét itt is Mudrony Er­zsiké töltötte be. Majd az asztaltársaság derék titkára, Tóth Gyula, mondott lendületes ünnepi beszédet, mely a búcsú szép ünnepét glorifikálta s köszönetét mondott mindazoknak, akik díszében, sikerében közreműködnek. Megható jelenség az, hogy az Anna- telepen valláskülönbség nélkül vesznek részt benne a telep lakosai. Az éljenzéssel fogadott szép beszéd után a leánykák czigányzene kísérettel elénekelték a Hymnuszt, miben a lelkesült közönség is részt vett s ezzel véget ért az ünnepély, hogy a vendéglőkben folytassák a mulatozó bucsusok. Az annatelepi vendéglők mindent elkövettek a közönség szórakoz­tatására és jó ellátására. Most vasárnap még utó- bucsut is tartanak, ami ismét hatalmas vigasságnak Ígérkezik. Kegyes adakozás. F e h é r v á r y József mátyás­földi lakos, pénzügyi tanácsos, a rákosszentmihályi reform, egyház templomalapja javára 72 kor,, ado­mányt küldött be, a melyhez járulni szíveskedtek: P a u I h ei m József építész 30 kor., dr, N e i s z e r Antal miniszteri titkár, B a r t o 1 f y János gyáros, M i k s ó József min. számtanácsos, Fehérvári Jó­zsef 10—10 kor., és Tomcsányi János kir. tan- felügyelő 2 kor., — Az egyház »népkönyvtára« javára 31. szám. pedig Ad amik Sándor főgymn. tanuló 3 kor-val, Somogyi András ács, és özv. Fi r t i n g e r Re- zsőné úrnő 1—1 kor-val járultak. — Fogadják a ke­gyes adakozók mindnyájan az egyházi elöljáróság- részéről az egyház nevében kifejezett hálás köszö­netét ! Felülfizetések Mátyásföldön. Dr. Spett Ferencz ügyvéd, a Mátyásföldi Ifjúság elnöke és a julius 11-ki kabaré fáradhatatlan főrendezője, a következő elszá­molást adja közre egyúttal nyilvános nyugtatványo- zás gyanánt: A Mátyásföldön, julius 11-én megtartott kabarén a következők fizettek felül: I, Tisztán az orgona javára: Gróf Wenckheim Frigyes 500 kor,. Gróf Almássy Dénes és neje 100 kor., Gróf Károlyi László 100 kor., Id. Gróf Almássy Kálmánné 50 kor., Gróf Karolyi Mihály 50 kor., Erőss Ferencz 5 kor.. Füredi Ferencz 4 kor,, Maxi 2 kor., Összesen 811 kor. II. A mulatság közös czéljaira: Dr. Spett Fe­rencz 50 kor., Horváth József 20 kor., Breslmayer Románné 10 kor., Doscar János 10 kor., Duverdier Alfréd 10 kor., Lipp Ernő és Pádl Pista 10 kor., Fassler Testvérek 9 kor., Gerő és György 8 kor., Spett Elek 5 kor, Tinay Nándor 4 kor., Fellner Leó 4 kor., Román Mihály 4 kor,, Handersmann Arnold 4 kor,, Feiner Armin 4 kor., Schmidt Ignácz 4 kor., Zimmermann Bernáth 4 kor , Nemecsek Antal 4 kor., Kovács és Szalai 4 kor., Braun Aladár 2 kor., Mil- rovac Adolf 2 kor., Macza és Emmi 2 kor., Dr. Szemere 1 kor., N. N. 1 kor. Összesen 176 kor, I. Orgona alapra fizettetett: 811 kor. II. A mulatságra 176 kor. Együtt 987 kor. Ili, Az eladott belépő­jegyek után befolyt: 1041 korona. Tehát bruttó be­vétel felül fizetésekből: 987 kor. Jegyek árából: 1.041 kor., Összesen tehát: 2 028 kor. Nyári futtatás. A budapesti nyári lóverseny augusz­tus 9-ikén, jövő vasárnap kezdődnek, hogy tizenhá­rom napon át biztosítsák a sportoló közönségnek a legszebb élvezetet, a mit e nemben kívánhat. A nyári lóversenyeket a legfőbb versenyről, a Szent István díjról, Szent István meetingnek neveznek, már ezzel is jelezve, hogy a legnépszerűbb magyar verseny körül csoportosulnak e versenyek érdekes futamai. Ilyenkor már a lovak szeszélyes, változó tavaszi for­mája kialakult: a közönséget a tavaszi mérkőzések tanulságai kitünően tájékoztathatják, — a dijak pro- pozicziók érdekesek, — a legszebb, színes, változa­tos sportot várhatjuk tehát minden részletében. A jókora pihenő után közönségünk teljes lelkesedéssel vesz részt az élvezetes látványosságban, melyet a Magyar lova r egylet szokott körültekintő elő­zékenységével tesz ezúttal is kívánatossá és vonzóvá. Tanulmány út. Szandovics Rezső tanárjelölt, botanikai tanulmányok czéljából hosszabb utazást tesz Erdélyben s bejárja a legmagasabb bérczeket, mint a 2400 méteres Királykő, Búcsú, stb. Legutóbb Brassóban a Czenken jártak keresztül-kasul s úgy haladtak a többi érdekes ponton át. S z a n d o v i c s Rezső utitársai Szombathy és Preisz, szintén rákosszentmihályi barátaink s mint jelzik a neveze­tesebb pontokról sűrűn küldenek egy-egy szives üd­vözletét az itthon maradt jó ismerőseik számára. Mulatság Czinkotán. A czinkotai ifjúság 1908. évi augusztus 8-án a Sopronyi-féle nagyvendéglő összes termében, a czinkotai izr. templom javára kabaré­estélyt rendez. Kezdete fél 9 órakor. Belépti-dij: személy-jegy 2 kor., család-jegy 5 kor. A kabarét táncz követi. Feliilfizetéseket köszönettel fogadnak és hirlapilag nyugtáznak. A rendezőség élén : dr. Szemere László diszelnök, Goldmann Bernát elnök, Kux Izsó ellenőr, Weisz Márton pénztárnok, Frey József és Horovitz Fülöp főrendezők és Sugár Adolf czigányvajda állanak. Utóbucsu az Annatelepen, Podruzsik Lajos Annatelepi vendéglőjében ma, vasárnap, nagy­szerű utóbucsut tartanak. Lesz halászlé, turóscsusza,

Next

/
Oldalképek
Tartalom